Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 15.08.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.08.2017
Tid            : 09:00 - 10:10
Til stede   : 9 representanter


 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 39/17 Godkjenning av møteprotokoll 13.06.2017 Protokoll
PS 40/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 41/17 Rehabilitering Sørgata - Utbyggingsvedtak med finansiering Saksframlegg Protokoll
PS 42/17 Merknadsbehandling - Detaljregulering Vuku barnehage Saksframlegg Protokoll
PS 43/17 Utbyggingsavtale for Solhaug Saksframlegg Protokoll
PS 44/17 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 15.08.2017

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 039/17 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.08.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 13.juni 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                       
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 13.juni 2017 godkjennes.

 

PS 040/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.08.2017

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål omkring følgende referater:
Nr. 12, 36, 20, 21, 28 og 44.

Enhetsleder Petter Voll og kommunalsjef Trond Selseth svarte.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 041/17 Rehabilitering Sørgata - Utbyggingsvedtak med finansiering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.08.2017

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                
INNSTILLING:  

  1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 8,0 mill.kr for rehabilitering av Sørgata.
  2. Investeringen finansieres på følgende måte:
    - 5,0 mill.kr tiltak 145001 Uteomr. NT teater inv.budsjett 2017
    - 2,0 mill.kr finansieres over investering kloakk 2018
    - 1,0 mill.kr finansieres over investering vann 2018
  3. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene innenfor vann/avløp til prosjektet ved utarbeidelse av økonomiplan/budsjett for 2018-2021.

 

PS 042/17 Merknadsbehandling - Detaljregulering Vuku barnehage   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.08.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING:  
Forslag til detaljregulering for Vuku barnehage vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12
 
 
  

PS 043/17 Utbyggingsavtale for Solhaug   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.08.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:   
Utbyggingsavtale for Solhaug inngås i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.
 
   
 

PS 044/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.08.2017

BEHANDLING:   
Repr. Kim T. Nessemo:
Status mobilt bredbånd.
 
Rådmannen v/Trond Selseth svarte:
Søknad er innsendt til NKOM. Det er Nord-Trøndelag fylkeskommune som har sendt den og Verdal er prioritert nr. 3 i Nord-Trøndelag. Påregner svar i løpet av september. Uansett kan det være aktuelt å se på en anbudsrunde på det. Kommer tilbake med politisk sak (uansett resultat av søknaden). 
 
      
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 25.03.2022 13:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS