Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 17.01.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 17.01.2017
Tid            : 09:00 - 10:30
Til stede   : 9 representanter


  
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/17 Godkjenning av møteprotokoll 22.11.2016 Protokoll
PS 02/17 Referatsaker Saksframlegg Protokoll
PS 03/17 NTT utomhus Minsaas plass og Sørgata Saksframlegg Protokoll
PS 04/17 Behandling av klager - Detaljregulering Vektargata 3 og 5 - 1721/21/4, 7 og 61 Saksframlegg Protokoll
PS 05/17 Søknad om forhøyelse av bomvegsatser Malsådalsvegen Saksframlegg Protokoll
PS 06/17 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 17.01.2017

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk Drift  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 001/17 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.01.2017

BEHANDLING:  
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte i komite plan og samfunn 22. november 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komite plan og samfunn 22. november 2016 godkjennes.

 

PS 002/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.01.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Referatene tas til orientering.».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 003/17 NTT utomhus Minsaas plass og Sørgata   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.01.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:   
Saken tas til orientering.

 

PS 004/17 Behandling av klager - Detaljregulering Vektargata 3 og 5 - 1721/21/4, 7 og 61   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.01.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Klage fra Christina Tomt AS, på Verdal kommunestyres vedtak av detaljregulering for Vektargata 3 og 5, vedtatt 26.09.2016, sak 75/16, tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Klage fra Sameiet Vektertunet, på Verdal kommunestyres vedtak av detaljregulering for Vektargata 3 og 5, vedtatt 26.09.2016, sak 75/16, tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

PS 005/17 Søknad om forhøyelse av bomvegsatser Malsådalsvegen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.01.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

 1. Med hjemmel i veglovens §56 godkjenner Komite Plan og Samfunn økning av bomvegsatsene for Malsådalsvegen.
 2. Det godkjennes at følgende satser benyttes med virkning fra 01.03.2017.
  - Personbil: Kr. 40,- pr. tur
  - Årskort: Kr. 400,-
  - Lastebil/buss: Kr. 100,- pr.tur
  - Henger/campingvogn: Kr. 20,- pr.tur
  - Moped/motorsykkel: Kr. 20,- pr.tur
 3. Årsavgiften skal i sin helhet benyttes til vedlikehold av Malsådalsvegen

 

PS 006/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.01.2017

BEHANDLING:  
Ove Morten Haugan:

 • Forsøksordning lenking av referater – evaluering:
  Komiteen er enig om at lenking opphører – men presiserer at heading på sak er så tydelig at det er mulig å se hva saken dreier seg om.
 • Befaringer/eksterne besøk:
  Gode opplevelser på de som ble gjennomført i 2016 – også nødvendig – bl.a kommunedelplan Verdal by.
  Innspill:
  - Tromsdalen.
  - Kvernmo Motorsenter.
  - Ecopro.
  - Div. bedrifter industriområdet f.eks Tine og NorFraKalk.
  - Befaringer i forbindelse aktuelle saker som er til behandling.

Fatima Almanea:

 • Belysning Stiklestad Alle.
  Virksomhetsleder teknisk drift svarte:
  Dette er fylkesveg klasse b og det er Statens Vegvesen som er ansvarlig – virksomhetsleder kontakter de.
 • Tagging – vegger som er tagget ned i sentrum med støtende utsagn. Kartlegges tagging og hvordan blir det håndtert?
  Virksomhetsleder teknisk drift svarte: Prøver å fjerne det så fort som mulig.
  Kommunalsjef Selseth svarte: Kobler også på Ungdommens hus og ungdomsrådet.

Torbjørn Sellæg:

 • Garanti Verdalsøra barne- og ungdomsskole – hørt rykter i forhold til fuktproblem.
  Hvor galt er det egentlig og er vi god på dokumentasjon slik vi kan komme med krav til totalentreprenøren.
  Virksomhetsleder teknisk drift svarte:
  Omfattende runde med entreprenør i etterkant av ferdigstilling og har nå holdt på i 5 år. Kommet ganske langt med det som er reklamert og entreprenør har tatt unna veldig mye av reklamasjonene innvendig og dette er mer eller mindre godkjent nå. Fuktproblem i svømmehallen og dette skal nå være utarbeidet – vil sjekke det framover. Taket er det fortsatt lekkasjer og fristen for reklamasjon er her utvidet. Jobber kontinuerlig med dette.

Arvid Wold:

 • Hvor langt er det kommet med mekling i forbindelse med kommunedelplan Verdal by? – spør i forbindelse med at jernbaneverket ønsker perrong og avstigningsrampe på vestsiden.
  Enhetsleder Voll svarte:
  Jernbaneverket og Fylkesmannen ønsket forlenget frist i forbindelse med dette – saken vil derfor komme til behandling i februarmøte.

Kommunalsjef Trond Selseth orienterte om:

 • Samarbeid KS og Nord-Trøndelag fylkeskommune – ønsker å starte opp klimanettverksprosjekt. Hovedmål er å jobbe med klimareduksjoner for å bidra til at forpliktelser i Parisavtalen blir oppfylt. Vi har meldt tilbake at Verdal kommune er interessert i å være med på dette.
 • Teaterbygget nærmer seg sluttført og vi tar over bygget 25. januar. Selve byggeprosjektet har gått veldig bra i forhold til budsjett og vil komme i mål økonomisk i forhold til vedtatte rammer.

    
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 18.02.2021 08:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS