Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.01.2017 - PS 03/17 NTT utomhus Minsaas plass og Sørgata

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2016/8553 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 17.01.2017 03/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Skisse Sørgata
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
 
Bakgrunn:
I Sørgata er det lagt nye ledninger for vannforsyning, avløp og overvann. Dette ble gjort like før byggingen av teateret startet. Ledningsanlegget er lagt fra krysset mellom Sørgata og Håkon den VII alle og fram til innkjøringsmuligheten mellom teateret og Domussenteret. Avløp og overvannsledningene ligger på ca 4 meters dybde, det betyr at gata i hovedsak er oppgravd og det er behov for en vesentlig istandsetting.

Eksisterende situasjon:
Sørgata har fram til nå vært envegskjørt fra krysset mot Nordgata og fram til parkeringsplassen foran Framgården. Det er anlagt fortau på begges sider av gata, både kjøreveg og fortau har vært asfaltert. 

Gatebruksplanen:
I gatebruksplanen er Sørgata antatt å ha kun lokal funksjon for trafikk, jfr temaplanens side 27. Deler av Sørgata er vist som hovedtrase for gående og syklende fra Amfisentret fram til Håkon den VII alle via jernbaneundergangen. Jfr temaplanens side 40. I planen er det også anført at «Sørgata trenger et kraftig løft visuelt og funksjonelt for å kunne bli hovedferdselsåre for både gående og syklende». I illustrasjon på side 24 i temaplanen er deler av Sørgata vist som kommunal satsing i bysentrum med «ny grønn akse mellom Amfi/Jernbaneparken og Moparken/elva».

Vurdering:

Viktigste endringer:
Arealet som i dagens situasjon er avsatt til biltrafikk er delvis 7 meter bredt, parkering langs gata er lite systematisk/lite organisert, gata har lite innslag av grønt/trær og det er dårlig forbindelse for myke trafikanter mot jernbaneundergangen/jernbaneparken. Skissen som er laget så langt viser blant annet envegskjøring i hele Sørgata for å:

  • Prioritere bredere fortau med møbleringsmuligheter og trær på nordre side.
  • Prioritere gående og syklende i grøntaksen mellom Moparken og jernbaneundergangen.
  • Prioritere «shared space» mellom Møllegata og jernbaneundergangen.
  • Prioritere bredere fortau utenfor teateret.
     

Framdrift og økonomi:
Opprusting av Minsaas plass prioriteres ikke i denne omgangen. Årsaken er at planer for endringer av bebyggelsen på kjøpesenteret er forestående. Det vises her til samtaler med Stiklestad Eiendom.

Det er ønskelig å få detaljprosjektert tiltaket i løpet av vinteren og få anbud på gjennomføring på vårparten med gjennomføring i løpet av sommeren/høsten 2017.

Konklusjon:
Sak fremmes nå til orientering. Detaljprosjektering startes og gjennomføres i tråd med framlagte skisse. Sak fremmes på nytt når planlagte detaljer og kostnader er kjent.
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 10.01.2017 12:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS