Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 17.10.2017

Møtested  : Ecopro AS sine lokaler i Skjørdalen
Dato         : 17.10.2017
Tid            : 09:00 - 12:35
Til stede   : 9 medlemmer


Kl 09:00 – 11:30: Orientering om Ecopro AS v/Tore Fløan – etterfulgt av befaring.

 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 51/17 Godkjenning av møteprotokoll 19.09.2017 Protokoll
PS 52/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 53/17 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper Saksframlegg Protokoll
PS 54/17 Detaljregulering Sagstuvegen 18 Saksframlegg Protokoll
PS 55/17 Merknadsbehandling - detaljregulering M. B. Landstads gate 1 Saksframlegg Protokoll
PS 56/17 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 17.10.2017

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Nei Karl Bernhard Hoel møtte som vara
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 051/17 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.10.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 19. september 2017 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                         
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 19. september 2017 godkjennes.

 

PS 052/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.10.2017

BEHANDLING:  
I forbindelse med referat 32 stilte repr. Karl B. Hoel spørsmål om behandling av landbrukssaker etter 01.01.18 (når samkommunen opphører).

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 053/17 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.10.2017

BEHANDLING:  
Brev (mottatt i epost 17.10.17) fra Verdal Snøscooterklubb v/Kjetil Aksnes.

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
"Det utarbeides lokal forskrift for etablering av scooterløype mellom Sandvika og Vera iht foreslåtte trase.
I forskriften innarbeides strenge bestemmelser som regulerer bruk av løypen vedrørende åpningstider og stenging, spesielt for å ivareta reindriftsnæringens vinterbeitebehov og minimalisere ulemper dette kan medføre for reindriften. Dette må skje i løpende kontakt og i dialog mellom næringen og kommunen.
Det innføres i forskriften strenge støykrav for bruk av løypen som minimaliserer ulemper for friluftsliv og reindriftsnæringen.

 • § 3e. i forskriften endres til
   
  Kommunen skal ved anmodning og i dialog med reindrifta stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom beitehagen ved Breivatnet er i bruk, eller hvis bruk av løypa er til vesentlig skade eller ulempe for vinterbeite for rein i området. (iht. kravene i Motorferdselloven §4.)
 • §4 tilføyes et nytt pkt h.
   
  Det kan løpende innføres støybegrensende tiltak, som krav til motortype, effekt og fartsbegrensning, hvis støy blir til vesentlig ulempe for friluftsliv og reindrift i området."

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslaget fra H v/Oddleiv Aksnes ble H v/Oddleiv Aksnes sitt forslag vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for rådmannens innstilling.
                  
INNSTILLING:   
Det utarbeides lokal forskrift for etablering av scooterløype mellom Sandvika og Vera iht foreslåtte trase.
I forskriften innarbeides strenge bestemmelser som regulerer bruk av løypen vedrørende åpningstider og stenging, spesielt for å ivareta reindriftsnæringens vinterbeitebehov og minimalisere ulemper dette kan medføre for reindriften. Dette må skje i løpende kontakt og i dialog mellom næringen og kommunen.
Det innføres i forskriften strenge støykrav for bruk av løypen som minimaliserer ulemper for friluftsliv og reindriftsnæringen.

 • § 3e. i forskriften endres til
   
  Kommunen skal ved anmodning og i dialog med reindrifta stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom beitehagen ved Breivatnet er i bruk, eller hvis bruk av løypa er til vesentlig skade eller ulempe for vinterbeite for rein i området. (iht. kravene i Motorferdselloven §4.)
 • §4 tilføyes et nytt pkt h.
   
  Det kan løpende innføres støybegrensende tiltak, som krav til motortype, effekt og fartsbegrensning, hvis støy blir til vesentlig ulempe for friluftsliv og reindrift i området.


  
  

PS 054/17 Detaljregulering Sagstuvegen 18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.10.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  
Forslag til detaljregulering for Sagstuvegen 18 endres iht. de endringene som går frem av oppsummeringen i saksframlegget. Planforslaget legges deretter frem til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10
  
 
  

PS 055/17 Merknadsbehandling - detaljregulering M. B. Landstads gate 1   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.10.2017

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING:   
Forslag til detaljregulering for M. B. Landstadsgate1 vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, med endringer som følger av saksfremlegget.
   
   
 

PS 056/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 17.10.2017

BEHANDLING:   
Repr. Anne Segtnan stilte spørsmål omkring planene for ny E6 gjennom Verdal, når kommer det sak til politisk behandling?
Enhetsleder Petter Voll svarte at det kommer orienteringssak om dette i november-møtet i Plan og samfunn.

Rådmannen v/Trond Selseth:
Ang. bystrand.
Planlegges felles møte med Komité mennesker og livskvalitet om dette 22. november. Starter opp med å bruke tid sammen for å finne ut hvordan man ønsker å bruke området langs elva. (Må påregne et noe lenger møte enn vanlig.) I møtet kom det fram at på planlagt dato arrangeres Industriens dag i Verdal. Rådmannen finner annen dato. 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 25.03.2022 13:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS