Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 17.11.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 17.11.2015
Tid            : 09:00 - 12:10
Til stede   : 9 representanter

 

Møtet startet med opplæring i Plan- og bygningsloven, del 1 Plandelen, v/fagsjef plan, Per Anders Røstad.
Opplæringa i byggesaksdelen måtte utgå.

Utdelt i møtet:

 • Plan og bygningsloven.
 • Miljøverndepartementet: Planlegging etter Plan- og bygningsloven.
 • Norsk Kommunalteknisk Forening: Folkevalgtopplæring: Del 1 Plan og Prosess – Plan og bygningsloven

  
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                    - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 75/15 Godkjenning av møteprotokoll 27.10.2015 Protokoll
PS 76/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 77/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 78/15 Detaljregulering Tinden Vest Saksframlegg Protokoll
PS 79/15 Detaljregulering FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset Saksframlegg Protokoll
PS 80/15 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg 2016 - 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 81/15 Andre saker - Protokoll
PS 82/15 Bolystprisen. Oppnevning av jurymedlemmer. Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 17.11.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Nei Tor-Petter Abelsen møtte som vara
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Per Anders Røstad Fagsjef plan  

 

 

PS 075/15 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.11.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 27. oktober 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 27. oktober 2015 godkjennes.

 

PS 076/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.11.2015

BEHANDLING:  
Arvid Wold spurte ang. ref. nr. 9.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering. 

 

PS 077/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.11.2015

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 Verdal kommune tas til orientering.

 

PS 078/15 Detaljregulering Tinden Vest   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.11.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING: 
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 2.1, rekkefølgebestemmelser:
   
  3. Det må foretas prøvegraving og prøvetaking med sikte på å avdekke evt. forurensning i grunnen. Eventuell forurenset masse må skiftes ut. Dette skal være gjennomført før bygging igangsettes.
  4. Felles lekeareal skal være opparbeidet og ferdigstilt før nye boliger i planområdet tas i bruk.
  5. Det skal utføres en nærmere geoteknisk vurdering av grunnforholdene for BI, B2, B3 og B4 før byggetillatelse for disse byggeområdene kan gis.
  6. Offentlig gang- og sykkelveg (O_GS) skal være ferdig opparbeidet før boliger tas i bruk.
 • Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 2.3, parkering:
   
  Det skal settes av min 2 sykkelparkeringsplass pr. bolig for områdene B1, B2, B3 og B4. Sykkelparkeringsplassene skal være fortrinnsvis være overdekket med tak.
 • Tillegg til reguleringsbestemmelsenes § 3.1, 3.2 og 3.3:
   
  Det tillates ikke bygget kjeller på boligene. Høyden på ferdig gulv i 1.etg skal minimum være på kote +4,5m NN54.

Forslag til detaljregulering Tinden vest, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12

 

 

PS 079/15 Detaljregulering FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.11.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING: 
Forslag til detaljregulering for FV 757 - Hamnekrysset øst - Holbergkrysset, datert 18.05.2015, vedtas iht. Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 080/15 Kommunens trafikksikkerhetsutvalg 2016 - 2020   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.11.2015

BEHANDLING:  
AP/H/Krf v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag:

 • Leder: Jorunn Dahling
 • Medlem: Oddleiv Aksnes

SP/SV/V/Frp/MDG/Uavh.repr. v/Anne Segtnan fremmet følgende forslag:

 • Nestleder: Anne Kolstad
 • Varamedlem: Kim Tommy Nessemo

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Komite plan og samfunn oppnevner følgende medlemmer til kommunens trafikksikkerhetsutvalg:

 • Leder: Jorunn Dahling
 • Nestleder: Anne Kolstad
 • Medlem: Oddleiv Aksnes
 • Varamedlem: Kim Tommy Nessemo 

 

 
 
PS 081/15 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.11.2015

BEHANDLING:  
Ingen spørsmål.

 

PS 082/15 Bolystprisen. Oppnevning av jurymedlemmer.  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 17.11.2015

BEHANDLING:  
Oddleiv Aksnes foreslo Ove Morten Haugan som leder.

Tor-Petter Abelsen foreslo Oddleiv Aksnes som varaperson.

Anne Kolstad foreslo Anne Segtnan som medlem og Birgitte Dillan som varaperson.

Komitéen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 8:

På grunn av tidspress får juryen fullmakt til å avgjøre hvem som skal tildeles prisen i 2015.

Det ble votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og forslag fremkommet i møtet.
        
VEDTAK: 

 1. Punkt 3 og 4 i statuttene for Verdal bolystpris endres som foreslått i saksframlegget.
 2. Følgende utnevnes som medlemmer av juryen:
  - Leder for juryen: Ove Morten Haugan (politiker), varaperson: Oddleiv Aksnes
  - Anne Segtnan (politiker), varaperson: Birgitte Dillan.
  - Representant fra Verdal Næringsforum, Bjarne Sørgjerd.
  - Person med formingskompetanse, Kari Woll.
  - Fagperson fra Fylkeskommunen, Grete Sildnes
  - Fagperson fra Enhet Samfunnsutvikling, Per Anders Røstad.
  - Representant fra Sparebank 1 SMN, Rune Møller
   
  På grunn av tidspress får juryen får fullmakt til å avgjøre hvem som skal tildeles prisen i 2015.


    Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS