Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 16.01.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 16.01.2018
Tid            : 09:00 - 13:55
Til stede   : 9 representanter. Repr. Torbjørn Sellæg ble innvilget permisjon etter at sak 10/18 var behandlet. Til stede: 8 representanter.


 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 01/18 Godkjenning av møteprotokoll 21.11.2017 Protokoll
PS 02/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 03/18 Orienteringssak - Forslag til kommunedelplan ny E6 Åsen – Mære Saksframlegg Protokoll
PS 04/18 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi Saksframlegg Protokoll
PS 05/18 Klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av bygg for detaljhandel - 5038/18/36 Magnus den godes veg 1 Saksframlegg Protokoll
PS 06/18 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNFR-område for fradeling av to boligtomter fra 36 1 Leksdalsvegen 134 Saksframlegg Protokoll
PS 07/18 Detaljregulering for Sagstuvegen 18 Saksframlegg Protokoll
PS 08/18 Utbyggingsavtale for Sagstuvegen 18  Saksframlegg Protokoll
PS 09/18 Hallia høydebasseng – utvidelse Saksframlegg Protokoll
PS 10/18 Vedtak om krav om vannovervåkning ved Ørin renseanlegg i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 11/18 Informasjon om landbrukssaker til komite plan og samfunn Saksframlegg Protokoll
PS 12/18 Andre saker Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 16.01.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Karl Bernhard Hoel møtte som vara 
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Nei Bård Storhaug møtte som vara
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 001/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 22.11.17 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                           
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 22.11.17 godkjennes.

 

PS 002/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.        

 

PS 003/18 Orienteringssak - Forslag til kommunedelplan ny E6 Åsen – Mære   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Statens vegvesen v/Arnfinn Tangstad orienterte.
Se vedlegg.
 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK:   
Saken tas til orientering.  
  
  

PS 004/18 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Fagansvarlig plan- og bygg, Mari Høvik, orienterte.
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.

I tråd med saksutredningen bes rådmannen utrede nærmere hjemmelsgrunnlaget for bruk av uttaksvolum som kriterium i en rekkefølgebestemmelse.

Dersom hjemmelsgrunnlaget er tilstede, ønskes en nærmere redegjøring for et lavere volumuttak som grense (eks. 2,5 mill. tonn) enn det som foreslås i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.1.1. Det samme gjelder ny foreslått rekkefølgebestemmelse vedrørende opparbeidelse/ferdigstillelse av gang- og sykkelveg langs fv. 72 (eks. uttaksgrense ved 2 mill. tonn).

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Saken utsettes. 

I tråd med saksutredningen bes rådmannen utrede nærmere hjemmelsgrunnlaget for bruk av uttaksvolum som kriterium i en rekkefølgebestemmelse.

Dersom hjemmelsgrunnlaget er tilstede, ønskes en nærmere redegjøring for et lavere volumuttak som grense (eks. 2,5 mill. tonn) enn det som foreslås i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.1.1. Det samme gjelder ny foreslått rekkefølgebestemmelse vedrørende opparbeidelse/ferdigstillelse av gang- og sykkelveg langs fv. 72 (eks. uttaksgrense ved 2 mill. tonn).
 
  
 
  

PS 005/18 Klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av bygg for detaljhandel - 5038/18/36 Magnus den godes veg 1
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Petter Voll orienterte.

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Rådmannen bes gjøre en nærmere vurdering av klagen opp mot dispensasjonskriteriene i plan- og bygningslovens § 19-2.

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 5 mot 4 stemmer.

Protokolltilførsel fra Verdal AP:
Verdal Arbeiderparti er bekymret over mangelen på faglig drøfting og vurdering av innholdet i klagen fra Coop Midt-Norge. Vi kan ikke se at klagens ulike ankepunkter er vurdert opp mot dispensasjonskriteriene i plan- og bygningslovens § 19-2.

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Klagen fra Coop Midt-Norge SA tas til følge.
Dette begrunnes med at to kumulative vilkår for dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-2 ikke er oppfylt i denne saken. Første vilkår er at planen ikke må være vesentlig tilsidesatt, mens andre vilkår er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. Dette er kumulative vilkår, noe som vil si at begge disse kriteriene må være oppfylt for at man kan innvilge en dispensasjon.

 • Både i reguleringsplanen fra 2015 og kommunedelplanen vedtatt så sent som i 2017 er formålet å styre arealbruken slik at man legger plass- og transportkrevende varehandel i dette reguleringsområdet/arealet. Når det søkes om dispensasjon fra bestemmelsen som angir hvilken type handel som er tillatt, så vil planen uthules og i siste instans miste sin funksjon, som i dette tilfellet er å legge til rette for plass- eller transportkrevende handel. Dette gjør at detaljreguleringen, som ble vedtatt i 2015, blir «vesentlig tilsidesatt» som følge av dispensasjonen i vedtaket fra komité plan og samfunn den 21.11.17 - slik at det ene vilkåret ikke er oppfylt.
 • I denne saken er det snakk om første gangs dispensasjon i en helt fersk plan. En vesentlig ulempe ved å gi dispensasjon er at en slik tillatelse kan danne et mønster for hvordan kommunen skal behandle lignende saker tilknyttet planen i fremtiden. En utstrakt dispensasjonsbruk vil over tid kunne undergrave slike planer som informasjons- og beslutningsgrunnlag. De planmessige ulempene ved eventuelt å gi en dispensasjon i denne saken vil være store. Lovvilkåret om at fordelene med dispensasjon skal være klart større enn ulempene, kan etter en samlet vurdering heller ikke sies å være oppfylt. Kommunen kan ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Ettersom heller ikke det første vilkåret ble oppfylt kan det ikke gis dispensasjon i denne saken. Ettersom det første vilkåret ikke blir oppfylt, gjennom at planen blir «vesentlig tilsidesatt», vil det heller ikke være avgjørende for saken hvorvidt fordelene er større eller mindre enn ulempene.

Det vises for øvrig til utredningen i sak 60/17 behandlet i komité plan og samfunn i møte den 21.11.17. Disse vurderingene deles fullt ut.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og AP v/Ove Morten Haugan sitt alternative forslag ble rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
         
VEDTAK:   
Komite Plan og samfunn kan ikke se at det er framkommet nye argumenter i klagen som skulle tilsi at vedtak datert 21.11.2017 bør endres eller oppheves.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Trøndelag som klageinstans for endelig behandling.

Protokolltilførsel fra Verdal AP:
Verdal Arbeiderparti er bekymret over mangelen på faglig drøfting og vurdering av innholdet i klagen fra Coop Midt-Norge. Vi kan ikke se at klagens ulike ankepunkter er vurdert opp mot dispensasjonskriteriene i plan- og bygningslovens § 19-2.

 
   
 

PS 006/18 Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og LNFR-område for fradeling av to boligtomter fra 36 1 Leksdalsvegen 134
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:   
Vedtak fattet i sak 61/17 i møte 21.11.2017 i Komité plan og samfunn opprettholdes.
Klage fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin landbruksavdeling tas ikke til følge.
Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Trøndelag, for endelig avgjørelse.
  
   
 

PS 007/18 Detaljregulering for Sagstuvegen 18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:   
Verdal kommune vedtar detaljregulering for Sagstuvegen 18 med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, med de endringene som er foreslått etter høring og offentlig ettersyn.
 
   
 

PS 008/18 Utbyggingsavtale for Sagstuvegen 18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:   
Forslag til utbyggingsavtale vedtas slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.    
 
   
 

PS 009/18 Hallia høydebasseng – utvidelse   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:   

 1. Komite Plan og samfunn tar Skisseprosjekt Utvidelse Hallia høydebasseng til orientering.
 2. Rådmannen bes arbeide videre med bygging av nytt høydebasseng Hallia innenfor en kostnadsramme på 24 mill.kr med sikte på bygging av bassenget i 2020/2021.

 

PS 010/18 Vedtak om krav om vannovervåkning ved Ørin renseanlegg i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:   
Saken tas til orientering.
     
   
 

PS 011/18 Informasjon om landbrukssaker til komite plan og samfunn   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:  
Repr. Torbjørn Sellæg ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.
Fagansvarlig landbruk, Mariann Hovin, orienterte.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:   
Orienteringen tas til etterretning.
     
   
 

PS 012/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.01.2018

BEHANDLING:   
Repr. Ove Morten Haugan:

 • Studietur i forbindelse med E6-utbygginga?
  Petter Voll informerte om tanker om studietur i Hamar-området sammen med Komité plan og utvikling i Levanger kommune.
  Komitéen mener det kan være nyttig og interessant. Økonomisk spørsmål. Må få fram budsjett. Alternativet kan være å få noen oppover og informere/vise videoer o.l.
  Rådmannen kommer tilbake til dette i et senere møte.

Virksomhetsleder Petter Voll og samfunnsplanlegger Marthe Leistad Bakken orienterte om:

Repr. Fatima Almanea:

 • Status bredbåndutbygging?
  Rådmannen v/Trond Selseth svarte:
  Har startet prosessen opp mot tilbyderne (14.12.17.)
  Hovedprioriteten er å få bygd ut et sikkert og godt mobilnett for hele kommunen + bredbånd. Kombinasjon bredbånd i form av fiber og mobilt bredbånd. Er i gang med å utarbeide et anbudsdokument hvor målet er å få lagt utpå Doffin i løpet av januar og få valgt leverandør rundt påsketider. Selve anbudet vil vise hva man kan få til for pengene man har til rådighet.

 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 11:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS