Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 13.02.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 13.02.2018
Tid            : 09:00 - 10:40
Til stede   : 9 representanter


 
 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 13/18 Godkjenning av møteprotokoll 16.01.2018 Protokoll
PS 14/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 15/18 5038/3/14 Klage på avslag på omdisponering av 0,5 dekar dyrka og 0,7 dekar dyrkbar jord og fradeling av totalt 1,2 dekar til boligformål - Per Ivar Jermstad Saksframlegg Protokoll
PS 16/18 Turneteatret i Trøndelag - oppføring av teaterbygg - sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 17/18 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - årsmelding for 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 18/18 Leklemsåsen - tomter Saksframlegg Protokoll
PS 19/18 Hovedplan veg med handlingsplan for 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 20/18 Detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen Saksframlegg Protokoll
PS 21/18 Planprogram - Detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) - 5038/23/44 m.fl. Saksframlegg Protokoll
PS 22/18 Andre saker Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 13.02.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Nei Bård Storhaug møtte som vara
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 013/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 16. januar 2018 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                            
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 16. januar 2018 godkjennes.

 

PS 014/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 015/18 5038/3/14 Klage på avslag på omdisponering av 0,5 dekar dyrka og 0,7 dekar dyrkbar jord og fradeling av totalt 1,2 dekar til boligformål - Per Ivar Jermstad
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:  
AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende alternative forslag:
Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9, Landbruksdepartementets rundskriv M-35/95, M-1/2013 og M-6/2003 og Verdal kommune sitt delegasjonsreglement innvilges søknad om å få benytte dyrkbar jord for å etablere bolighus på eiendommen gnr. 3 bnr. 2, 14, 20 og 23 og gnr. 5 bnr. 2 i Verdal kommune. Tillatelsen begrunnes med at det omsøkte arealet tidligere har vært bebygd og ikke er dyrka jord i dag, samt at bebyggelsen vil føye seg inn i en naturlig småhusbebyggelse. Tomtas historikk gjør saken så spesiell at det ikke utløses presedens.

Med hjemmel i jordlovens § 12 innvilges fradeling av tomt som omsøkt fra eiendommen gnr. 3 bnr. 2, 14, 20 og 23 og gnr. 5 bnr. 2 i Verdal kommune som omsøkt.

Saken sendes til plan og byggesak for videre behandling.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og AP v/Ove M. Haugan sitt alternative forslag ble AP sitt forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
                     
VEDTAK:   
Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9, Landbruksdepartementets rundskriv M-35/95, M-1/2013 og M-6/2003 og Verdal kommune sitt delegasjonsreglement innvilges søknad om å få benytte dyrkbar jord for å etablere bolighus på eiendommen gnr. 3 bnr. 2, 14, 20 og 23 og gnr. 5 bnr. 2 i Verdal kommune. Tillatelsen begrunnes med at det omsøkte arealet tidligere har vært bebygd og ikke er dyrka jord i dag, samt at bebyggelsen vil føye seg inn i en naturlig småhusbebyggelse. Tomtas historikk gjør saken så spesiell at det ikke utløses presedens.

Med hjemmel i jordlovens § 12 innvilges fradeling av tomt som omsøkt fra eiendommen gnr. 3 bnr. 2, 14, 20 og 23 og gnr. 5 bnr. 2 i Verdal kommune som omsøkt.

Saken sendes til plan og byggesak for videre behandling.

 

PS 016/18 Turneteatret i Trøndelag - oppføring av teaterbygg - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  
Saken tas til orientering. 
  
 
  

PS 017/18 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - årsmelding for 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:   
Saken tas til orientering. 
   
 

PS 018/18 Leklemsåsen - tomter   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:  
AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:
Det vises til vedtak i k-styresak 106/16, pkt. 14.

Det ble først votert over forslaget fra AP v/Ove M. Haugan til nytt pkt. 2. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og vedtatte pkt. 2. Enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:   

 1. Saken tas til orientering.
 2. Det vises til vedtak i k-styresak 106/16, pkt. 14.

  
   
 

PS 019/18 Hovedplan veg med handlingsplan for 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:  
Rådmannen endret overskrift på saken som følger:
Status over gjennomførte tiltak på veg i 2016 og 2017

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:   
Saken tas til orientering. 
   
 

PS 020/18 Detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
          
INNSTILLING:   
Verdal kommune vedtar detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen, med de endringene som er gjort etter begrenset høring og offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-12.
  
   
 

PS 021/18 Planprogram - Detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) - 5038/23/44 m.fl.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:  
Innspill fra folkehelsekoordinator, miljørettet helsevern og kommuneoverlege ble referert i møtet.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt         
 
INNSTILLING:  
Vedlagte forslag til planprogram for Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.), datert 05.02.2018, fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens §4-1 og §12-9
 
        
 

PS 022/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.02.2018

BEHANDLING:   
Rådmannen v/Trond Selseth orienterte om:

 • Mobilt bredbånd.
  Anbudsforespørsel lagt på Doffin. Flere telefoner fra folk med forventninger – spent på hvilke løsninger som blir valgt. Ny orientering etter påske.
 • Nettverk klimatilpasning Trøndelag.
  Initiativ av Fylkesmannen i Trøndelag og Trondheim kommune til møte om kommunenes arbeid med klimatilpasning. Skal ha felles møte med kommunene Frosta/Levanger/Verdal.
 • Nettverk lavutslipp i Trøndelag.
  Initiativ av Trøndelag fylkeskommune. Kommunene i tidligere Nord-Trøndelag var tidligere invitert - skal utvides til alle kommuner i Trøndelag. Finansieres av klimasatsmidler. I forbindelse med Verdal kommunes arbeid med reduksjon av klimagassutslipp skal det søkes om midler til ladepunkter for kommunale tjenestebiler, kommunale eltjenestesykler og til sykkelparkering. Søknadsfrist er 15.02.18. 

  
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 13.01.2021 10:25
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS