Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 20.03.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 20.03.2018
Tid            : 09:00 - 10:25
Til stede   : 8 representanter

 
 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 23/18 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.2018 Protokoll
PS 24/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 25/18 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - revidert mandat Saksframlegg Protokoll
PS 26/18 Gang- og sykkelveger, utført i 2016 og 2017, planlagt for 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 27/18 Detaljregulering Brygga II Saksframlegg Protokoll
PS 28/18 Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter Saksframlegg Protokoll
PS 29/18 Utbyggingsavtale for Kroken og Møllegata Saksframlegg Protokoll
PS 30/18 Andre saker Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 20.03.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Nei Siv Engelin møtte som vara
Fatima Almanea AP Medlem Nei  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 023/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.03.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 13. februar 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                             
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 13. februar 2018 godkjennes.

 

PS 024/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.03.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 025/18 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - revidert mandat   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.03.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                      
VEDTAK:   
Mandat for kommunens trafikksikkerhetsutvalg datert 06.03.2018 godkjennes.
   
  

PS 026/18 Gang- og sykkelveger, utført i 2016 og 2017, planlagt for 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.03.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.
  
 
  

PS 027/18 Detaljregulering Brygga II   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.03.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:   
Det gjøres følgende endringer av planforslaget:

 • Offentlig grønnstruktur o_GN1 med illustrert tursti forlenges sørover til kjørevegen Brygga.
 • Overnevnte løsning anbefales/ønskes videreført nordover forbi eiendommen 18/1398 (Poltergeist MC) og eksisterende parkeringsplass, med naturlig tilkobling til eksisterende elvepromenade.

Vedlagte forslag til detaljregulering for Brygga II, med overnevnte endringer, legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
 
    
 

PS 028/18 Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.03.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Verdal kommune vedtar mindre endring for Verdal motorsenter med følgende endringer:

Endringer som skal legges inn i plankartet:

 • Areal som ikke inngår i motorsportsanlegget reguleres tilbake til LNFR-formål – jf. Skisse ved høring og offentlig ettersyn. Det legges inn egen hensynssone for «plantefelt» iht. gjeldende SOSI-standard på område avsatt til LNF-formål i planen. Øvrig areal gis formålet motorsportsanlegg slik det ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Veganlegget stikkes ut i terrenget og måles inn med GPS for å sikre nøyaktig avgrensning mot område avsatt til plantefelt i nord.

Bestemmelser som skal legges inn som avbøtende tiltak:

 • Tiltakshaver skal under bygge og anleggsfasen ikke berøre område avsatt med hensynssone for plantefelt. Dette legges inn som egen bestemmelse til hensynssone for plantefelt.
 • Område avsatt med hensynssone «plantefelt» skal sikres med gjerde eller annen innhegning mot område avsatt til motorsportsanlegg, for å hindre menneskelig ferdsel i forbindelse med bruk av anlegget. Sikringstiltak skal være etablert før anlegget tillates tatt i bruk.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14
 
   
 

PS 029/18 Utbyggingsavtale for Kroken og Møllegata   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.03.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
           
INNSTILLING:   
Ny utbyggingsavtale for Kroken og Møllegata inngås, slik den ble lagt frem til høring og offentlig ettersyn. Opprinnelig utbyggingsavtale for Møllegata 17, datert 23.02.2015 erstattes i sin helhet av ny utbyggingsavtale for området. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.
 
         
 

PS 030/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.03.2018

BEHANDLING:   
Rådmannen v/Trond Selseth:

 • Ang. klage på dispensasjon for reguleringsplan for Holbergs plass.
  Brev fra fylkesmannen datert 15.02.18 hvor fylkesmannen opphever kommunens vedtak og avslår søknad om dispensasjon, ble delt ut i møtet.
 • Fylkesveg 72 – gang- og sykkelveg.
  Tlf. fra saksbehandler i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommunen som har bekreftet at kommunen har hjemmel til å bruke uttaksvolum som kriterium i en rekkefølgebestemmelse. Dette vil bli bekreftet i brev til Fylkesmannen.
  Sak om reguleringsplan vil komme til behandling i mai-møtet.
 • Reguleringsplan E6 midtdeler Kjæran - Fleskhus.
  Brev datert 16.02.18 fra Statens vegvesen om at planarbeidet er avbrutt da strekningen inngår i det pågående planarbeid for kommunedelplan E6 Åsen – Mære, som er i gang og gjennomføres som planlagt.
 • Vedtak fra kommunestyret i august 2017 om å utrede muligheten for etablering av bystrand/tilrettelagt(e) badeplass(er).
  Politikerne i Komité plan og samfunn og Komité mennesker og livskvalitet vil bli involvert tidlig i prosessen, for å se på hvordan området kan utnyttes bedre enn i dag.

Repr. Kim T. Nessemo:

 • Framdriften for Holmen bru?
  Bård Kotheim svarte:
  Anbud 15. mars på trebru, som ønskelig. Kommer ny sak om finansiering til behandling i april, da det mangler ca kr 1,5 mill. Satser på å få brua ferdig i løpet av 2018.

   
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 12.08.2021 15:15
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS