Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 11.04.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 11.04.2018
Tid            : 09:00. Møte start: kl. 11:05 – kl. 14:05.
Til stede   : 9 representanter. Jøran Zakariassen ble innvilget permisjon sak 39/18 og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

 
Før ordinær saksbehandling ble det avviklet felles møte med Komité mennesker og livskvalitet med tema:
Prosess «Verdalselva – med elva som ressurs»

 • Innledning ved Frode Strand/Marthe Bakken30 min.
 • Prosessarbeid med utgangspunkt i kart over Verdalselva - 1 time – inkl. oppsummering.

 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 31/18 Godkjenning av møteprotokoll 20.03.2018 Protokoll
PS 32/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 33/18 Ny Holmen bru - Utbyggingsvedtak med finansiering Saksframlegg Protokoll
PS 34/18 Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun Saksframlegg Protokoll
PS 35/18 Forslag om endring av Detaljregulering Holbergs plass Saksframlegg Protokoll
PS 36/18 Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Kulstad boligfelt - sluttbehandling Saksframlegg Protokoll
PS 37/18 Detaljregulering for nytt område til fritidsbebyggelse - Trones gård Saksframlegg Protokoll
PS 38/18 Dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 3/14 Vaartun søndre - Anne Gynnild Jermstad og Per Ivar Jermstad - Boligtomt  Saksframlegg Protokoll
PS 39/18 Lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 40/18 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 11.04.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara
Fatima Almanea AP Medlem Nei Arild Stenberg møtte som vara
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Mari Høvik Fagleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 031/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.04.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 20. mars 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                              
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 20. mars 2018 godkjennes.

 

PS 032/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.04.2018

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål til referat nr. 1, 9, 10, 12 og 21. Mari Høvik og Mariann Hovin fra landbruk, areal og miljøforvaltning svarte.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 033/18 Ny Holmen bru - Utbyggingsvedtak med finansiering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
                      
INNSTILLING:   

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 19,0 mill.kr inkl.mva. for bygging av ny Holmen bru.
 2. Prosjektet finansieres på følgende måte:
   
  År Totalbudsjett Lån Momskomp. Tilskudd
  2017 1,0 mill. kr. 0,8 mill.kr. 0,2 mill. kr.  
  2018 16,5 mill. kr. 13,2 mill. kr. 3,3 mill. kr.  
  2019 1,5 mill. kr. Tilskudd fra Verdalsbruket 1,5 mill. kr.
  Totalt 19,0 mill. kr. 14,0 mill. kr. 3,5 mill. kr. 1,5 mill. kr.
   
 3. Budsjettpost kommunale veger, uforutsett reduseres fra 2,0 mill.kr til 0,5 mill.kr med følgende finansiering.
   
  År Totalbudsjett Lån Mojmskomp
  2018 0,5 mill. kr. 0,4 mill. kr. 0,1 mill. kr.

 

PS 034/18 Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  
Saken tas til orientering.
  
 
  

PS 035/18 Forslag om endring av Detaljregulering Holbergs plass   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.04.2018

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes ønsket følgende spørsmål protokollert og ønsker svarene framlagt i sakspapir til kommunestyret:

 1. Har kommunen selv, eller har kommunen kjennskap til private områder innenfor definert sentrumsområdet som om mulig kan tilbys som en aktuell plassering for Norgesgruppens konsept i tilsvarende omfang som de ønsker å realisere på egen grunn på Holbergtomten?
 2. Har kommunen regulerte områder som kan tilbys for etablering av større handels konsepter med variert blandet vareutvalg, som detaljhandel med dagligvarer, servering, hvitevarer, møbler etc.?
 3. Har kommunen regulerte områder som kan tilbys for tjenesteytende og besøksrelaterte virksomheter som politi, brann/ambulanse, større administrative enheter, større opplevelsesrelaterte konsepter, helse og teknologirelaterte virksomheter etc?
 4. Opplever kommunen noen utfordringer med parkeringssituasjonen innenfor definert sentrumsområdet ift næringslivets behov slik sitasjonen er i dag, og for fremtiden ift kjente planlagte utbygginger og fortettingen innenfor området?
 5. Hvis kommunen ikke har regulerte områder som muliggjør etableringer av konsepter som forespurt iht pkt 1-3, hvilke tiltak/endringer må da eventuelt gjøres for å kunne tilby gode og attraktive arealer for slike etableringer?

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes og spørsmål overlevert i møte utredes før videre behandling».

Ved votering falt utsettelsesforslag med 2 mot 7 stemmer.

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag:
«Holbergs Plass Eiendom AS, gis tillatelse til oppstart for reguleringsendring av Holbergs plass, plan ID 2010013.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og alternativt forslag fra Høyre, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra Høyre.
            
INNSTILLING:   
Planinitiativet stoppes og det gis ikke tillatelse til varsel om oppstart, jf. pbl. § 12-8 andre ledd.
  
    
 

PS 036/18 Søknad om mindre endring av vedtatt detaljregulering for Kulstad boligfelt - sluttbehandling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.04.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:  
Forslag til mindre endring for Kulstad boligfelt vedtas med de endringene som er foreslått i rådmannens vurdering.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.
  
   
 

PS 037/18 Detaljregulering for nytt område til fritidsbebyggelse - Trones gård   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.04.2018

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding.

 • Fylkeskommunens uttalelse til begrenset høring skal legges til grunn ved revisjon og skal ivaretas.
 • Planområdet skal utvides og resterende friluftsområde ved Blåberga legges inn som offentlig friluftsområde (SOSI-kode 5130). Det sikres god offentlig adkomst inn til området og til tilgrensende friluftsområder. Eventuell flytting av turstier skal utredes og alternative plasseringer sikres i plankartet med egne bestemmelser om at disse skal opparbeides før ferdigstilling av ny fritidsbebyggelse.
 • Det skal utarbeides en VA-plan.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra AP, der AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding.

 • Fylkeskommunens uttalelse til begrenset høring skal legges til grunn ved revisjon og skal ivaretas.
 • Planområdet skal utvides og resterende friluftsområde ved Blåberga legges inn som offentlig friluftsområde (SOSI-kode 5130). Det sikres god offentlig adkomst inn til området og til tilgrensende friluftsområder. Eventuell flytting av turstier skal utredes og alternative plasseringer sikres i plankartet med egne bestemmelser om at disse skal opparbeides før ferdigstilling av ny fritidsbebyggelse.
 • Det skal utarbeides en VA-plan.

 

PS 038/18 Dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 3/14 Vaartun søndre - Anne Gynnild Jermstad og Per Ivar Jermstad - Boligtomt
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.04.2018

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan fremmet slikt alternativt forslag:
«Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av boligtomt fra eiendommen Vaartun søndre med gnr/bnr 3/14 innvilges. Tillatelsen begrunnes med at det omsøkte arealet tidligere har vært bebygd og ikke er dyrka jord i dag, samt at bebyggelsen vil føye seg inn i en naturlig småhusbebyggelse. Tomta egner seg godt til boligbebyggelse da den ligger i tilknytning til offentlig veg, gang- og sykkelsti og kommunalt vann og avløp. Tomtas historikk gjør saken så spesiell at det ikke utløses presedens.
Det vises for øvrig til komitéens behandling av klage på avslag av omdisponering av samme areal etter jordloven, vedtaket i KPS-sak 15/18.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra AP, ble forslaget fra AP vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte for rådmannens forslag til innstilling.
            
VEDTAK:   
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av boligtomt fra eiendommen Vaartun søndre med gnr/bnr 3/14 innvilges. Tillatelsen begrunnes med at det omsøkte arealet tidligere har vært bebygd og ikke er dyrka jord i dag, samt at bebyggelsen vil føye seg inn i en naturlig småhusbebyggelse. Tomta egner seg godt til boligbebyggelse da den ligger i tilknytning til offentlig veg, gang- og sykkelsti og kommunalt vann og avløp. Tomtas historikk gjør saken så spesiell at det ikke utløses presedens.

Det vises for øvrig til komitéens behandling av klage på avslag av omdisponering av samme areal etter jordloven, vedtaket i KPS-sak 15/18.
   
         
 

PS 039/18 Lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.04.2018

BEHANDLING:  
Jøran Zakariassen ble innvilget permisjon under denne saken og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Oddleiv Aksnes (H), Arild Stenberg (AP), Arvid Wold (MDG), Birgitte S. Dillan (SP) og Kim T. Nessemo (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes. Det gjennomføres dialogmøte med reindriftsnæringen. Rådmannen tar initiativ til møte. Politisk miljø skal involveres.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 5 mot 3 stemmer.
           
VEDTAK:   
Saken utsettes. Det gjennomføres dialogmøte med reindriftsnæringen. Rådmannen tar initiativ til møte. Politisk miljø skal involveres.
  
         
 

PS 040/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.04.2018

BEHANDLING:   
Jorunn Dahling (AP) stilte spørsmål om dato for ferdigstillelse av Moparken og Sørgata.
Kotheim svarte: Vi ønsker at telen har gått før vi starter opp. Fristen i kontrakten er 1. juni. Det skal ryddes og klargjøres til 17. mai i Mo-parken.

Oddleiv Aksnes (H) stilte spørsmål om Holmen bru – krav om trebru i anbud?
Kotheim svarte:
Saken var opp i KPS i 2016 og da ble det forespurt i forhold til type bru . KPS ønsket signalbru i tre og den andre grunnen var at Værdalsbruket ønsket det samme. Forholdt oss til det og under anbudsrunden ble det spurt etter trebru.

   
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 29.01.2021 12:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS