Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.04.2018- PS 33/18 Ny Holmen bru - Utbyggingsvedtak med finansiering

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/5757 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.04.2018 33/18
Formannskap    
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner en kostnadsramme på 19,0 mill.kr inkl.mva. for bygging av ny Holmen bru.
   
 2. Prosjektet finansieres på følgende måte:
   
  År Totalbudsjett Lån Momskomp. Tilskudd
  2017 1,0 mill. kr. 0,8 mill.kr. 0,2 mill. kr.  
  2018 16,5 mill. kr. 13,2 mill. kr. 3,3 mill. kr.  
  2019 1,5 mill. kr. Tilskudd fra Verdalsbruket 1,5 mill. kr.
  Totalt 19,0 mill. kr. 14,0 mill. kr. 3,5 mill. kr. 1,5 mill. kr.

   
 3. Budsjettpost kommunale veger, uforutsett reduseres fra 2,0 mill.kr til 0,5 mill.kr med følgende finansiering.
   
  År Totalbudsjett Lån Mojmskomp
  2018 0,5 mill. kr. 0,4 mill. kr. 0,1 mill. kr.

   

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • K-sak 73/16 Ny Holmen bru - Skisseprosjekt. 
   

Saksopplysninger: 
Generelt:
Holmen bru krysser Helgåa en knapp kilometer nordøst for Vuku sentrum. Brua fungerer som adkomstveg for fastboende i området samt for Verdalsbruket sitt administrasjonssenter. Dagens bru er ei stålbru som ble bygd i 1902 og har en spennvidde på 41 m.

I budsjett for 2017 var det avsatt 1 mill. kroner og i budsjettet for 2018 er det avsatt 15 mill. kroner til dette tiltaket. Dette er vedtatt finansiert med 12,8 mill. kroner i lån og 3,2 mill. kroner i momskompensasjon.

Værdalsbruket har innvilget 1,5 mill. kroner i økonomisk støtte til tiltaket.

Kostnadsramme etter anbud:
Ny bru har nå vært ute på anbud. Anbudet omfatter følgende arbeider og leveranser:

 • Riving av eksisterende bru.
 • Ny trebru med total lengde 42 m og kjørebredde 4,5 m
 • Opprusting av 50 m veg inkl. ny belysning.
 • Riving av gamle landkar på begge sider av elva.
 • Fundamentering for ny bru inkludert erosjonssikring.
   

Ovennevnte arbeider har vært ute på åpen anbudskonkurranse med anbudsfrist 15.mars. Ved anbudsfristens utløp var det innkommet 2 anbud. Ut fra de anbud som er innkommet kan følgende kostnadsramme for prosjektet settes opp.

Anbudssum eks.mva:                                       13,0 mill.kr
Prosjektering/geoteknikk/anleggsbidrag NTE:   1,6 mill.kr
Uforutsett:                                                           0,6 mill.kr
Totalt eks.mva:                                                 15,2 mill.kr
25% mva:                                                            3,8 mill.kr
Totalt inkl.mva:                                                  19,0 mill.kr

Grunner til økt kostnad for prosjektet:

 • Gjeldende kostnadsoverslag ble utført for 2 år siden.
 • Krav til konstruksjonssikkerhet gjør at ny bru blir bredere enn forutsatt ved utarbeidelse av skisseprosjekt.
 • Mer omfattende geotekniske vurderinger enn forutsatt. Blant annet ble det boret på begge sider av elva for å finne dybde ned til fjell. På Verdalsbrukssiden var det 25 m ned til fjell. På Fylkesvegsiden var det fjell i dagen.
 • Grunnforholdene på Verdalsbrukssiden medførte at det ble en mer omfattende fundamentering og erosjonssikring enn forutsatt.
 • Dyrere riving av eksisterende bru enn forutsatt da miljøkartlegging påviste bly i utvending brubehandling.
 • Forholdsvis stram framdriftsplan samt stramt entreprenørmarked for tiden. Mottok kun 2 anbud på prosjektet.
   

Vurdering:
Under forutsetning av at tilskuddet fra Værdalsbruket på 1,5 mill. kroner påplusses tidligere bevilgninger gjenstår det å finansiere 1,5 mill. kroner. Rådmannen foreslår at dette tas fra investeringsbudsjettet for kommunale veger 2018, tiltak 144021 Veger, uforutsett. Det er avsatt 2,0 mill.kr på denne budsjettposten på investeringsbudsjettet for 2018.

Revidert forslag til budsjett med finansiering blir dermed for tiltak 144000, Holmen bru:

År Totalbudsjett Lån Momskomp. Tilskudd
2017 1,0 mill. kr. 0,8 mill.kr. 0,2 mill. kr.  
2018 16,5 mill. kr. 13,2 mill. kr. 3,3 mill. kr.  
2019 1,5 mill. kr. Tilskudd fra Verdalsbruket 1,5 mill. kr.
Totalt 19,0 mill. kr. 14,0 mill. kr. 3,5 mill. kr. 1,5 mill. kr.

 
Budsjettpost for Kommunale veger, uforutsett reduseres fra 2,0 mill. kroner til 0,5 mill. kroner.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.04.2018 12:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS