Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.04.2018 - PS 34/18 Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/4302 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.04.2018 34/18
Komite Mennesker og livskvalitet 11.04.2018 15/18
Formannskap 12.04.2018  
Kommunestyre 23.04.2018  

 

Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering.   
 
Vedlegg: 

  1. Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun del 1
     
  2. Tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo- og helsetun del 2
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Samspillsgruppa for nytt helsebygg har bestilt tilstandsanalyse av Ørmelen bo- og helsetun og Verdal bo og helsetun fra Talde A/S. Talde har benyttet Anders Overrein A/S som underleverandør.

Kommunen har mottatt to rapporter, del 1 og del 2. Del 1 omfatter teknisk tilstand og behov for framtidig satsing i bygningsmassen, mens del 2 drøfter nærmere tilstand og egnethet for framtidig bruk og er en oppfølging av del 1.

Analysene/rapportene er ment å utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for vegvalg med hensyn på framtidig struktur og bygningsmasse for kommunens helse- og omsorgstjenester. Rapportene legges foreløpig fram kun til orientering.

I rapport del 1 er konklusjonen slik:
Verdal bo- og helsetun har byggeår 1984, med bruttoareal = 4 500 m2.
Ørmelen bo- og helsetun har byggeår 1955, 1993, 1995, 2004 og 2006, med totalt bruttoareal = 4 700 m2. I tillegg kommer frittstående leilighetsbygg.

Bygningsmasse ved Verdal bo- og helsetun er 33 år og generelt i en alder der bygningselementer når sin forventede levetid. Bygget er bra vedlikeholdt, men har bl.a vesentlige vedlikeholdsbehov på fasader, samt at beboerrom er moden for renovering. Tekniske installasjoner er delvis oppgradert, men man står foran også vesentlige behov for utskifting. Bygningsmassen har små rom/bad, med flere utfordringer mht tilpasningsdyktighet for framtida.

Bygningsmasse ved Ørmelen bo- og helsetun er fragmentert og i ulik stand. Generelt er det vesentlige vedlikeholdsbehov både bygningsmessig og installasjonsteknisk, men også utfordringer mht å kunne oppgradere opp til dagens standard. Bygningsmassen har små rom/bad i to store fløyer, har lite effektiv samlet planløsning, med flere utfordringer mht tilpasningsdyktighet for framtida.

I rapport del 2 konkluderes det slik:
Verdal bo- og helsetun har en bra bygningsmasse tross vedlikeholdsbehov. Har likevel viktige svakheter mht egnethet for framtida. Med gjeldende forutsetninger, frarådes satset på i langsiktig perspektiv. Imidlertid vil VBH kunne ha en viktig rolle på kort- og mellomlang sikt, inntil full kapasitet er ferdigstilt i nybygg. Renovering/oppgradering i et 15 – 25 års perspektiv har en kalkulert prosjektkostnad på 80 – 90 mill kr (inkl mva).

Ørmelen bo- og helsetun har en fragmentert bygningsmasse med stort vedlikeholdsbehov. Store deler av bygningsmassen er ikke tilpasset eller fleksibel nok for moderne løsninger, dvs at bygningsmassen ikke er egnet for framtida. Med gjeldende forutsetninger, frarådes satset på denne bygningsmassen. Unntak er avdeling i fløy E (2006), som representerer retning for hva man ønsker seg. Etterbruk ikke vurdert.

Vurdering:
Tilstandsanalysene som er utført synes å gi et godt bilde av dagens situasjon. Rapporten anses hensiktsmessig som ett av flere grunnlag for senere vurdering av framtidig struktur og bygningsmasse for kommunens helse- og omsorgstjenester.

Når det gjelder Ørmelen bo- og helsetun er rapporten veldig tydelig, det frarådes satsing på denne bygningsmassen. Om bygninger/tomt skal avhendes eller om det er areal for videre utvikling av helse- og omsorgstilbudet i kommunen må utredes og avklares. Det vises til kommunestyresak 31/16 hvor det i løpet av 2021/2022 skal gjøres en ny vurdering av kapasitetsbehovet for heldøgns omsorgsplasser for perioden 2025 - 2035.

Framtidig bruk/utvikling av bygningsmassen ved Verdal bo- og helsetun må sees i sammenheng med den endelige prioriteringen av innhold i det nye helsebygget. Dette for å få på plass effektive og hensiktsmessige driftsformer for den samlede tjenesten innen helse- og omsorg, samtidig som det blir søkt å ivareta funksjonell bruk av eksisterende bygningsmasse på kort- og mellomlang sikt. Rådmannen vil legge fram sak for folkevalgt behandling i mai, hvor erfaringene fra bl.a. bosettingsmønster, tilstandsanalysene og samspillsprosessen så langt, gir konklusjoner for innhold og sammensetting av løsninger for omsorgsnivå i Helsebyggets fase I.

 
Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.04.2018 09:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS