Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 11.04.2018- PS 35/18 Forslag om endring av Detaljregulering Holbergs plass - vurdering av om planinitiativ skal stoppes

Saksbehandler : Mari Høvik

Arkivref : 2018/6374 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 11.04..2018 35/18
Kommunestyre 23.04.2018  


 
Rådmannens innstilling:
Planinitiativet stoppes og det gis ikke tillatelse til varsel om oppstart, jf. pbl. § 12-8 andre ledd.
 
Vedlegg:

  1. Grunnlag for oppstartsmøte endring av Detaljregulering Holbergs plass 
  2. Referat oppstartsmøte endring av Detaljregulering Holbergs plass

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Detaljregulering Holbergs plass
Kommunedelplan Verdal by 2017-2030 

Saksopplysninger:
Sakshistorikk
Dispensasjonssøknad av 09.06.2015
Dispensasjonsvedtak (avslag) av 27.06.2017
Klage på avslag av 07.07.2017
Nytt dispensasjonsvedtak, klagen tatt til følge av 21.11. 17
Klage på dispensasjonsvedtak fra COOP Innherred SA av 08.12.2017
Avvisning av klage, 16.01.2018
Endelig vedtak fra Fylkesmannen i Trøndelag om å oppheve kommunens vedtak, 15.02.2018

Oppsummering av referat fra oppstartsmøtet
Bakgrunn for saken er et ønske om endring av reguleringsplan Holbergs plass, fra formål som tillater plasskrevende varehandel, til formål som tillater detaljvarehandel.

Endring av bestemmelsene i reguleringsplanen vil være i strid med intensjonen for området i overordnet plan. I kommunedelplan Verdal by ligger bestemmelsene for bestemmelsesområde # 3 under pkt. 8.4, som sier følgende om området: «Området skal benyttes til handel med plass- og transportkrevende varegrupper, samt for annen handel og andre relaterte forretningsformål, som av areal- eller miljømessige grunner ikke bør lokaliseres innen definert sentrumsområde/bestemmelsesområde #1.»

Etter plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd (nytt av 1. juli 2017) kan kommunen stoppe private planinitiativ:
«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning.»

På grunn av at endringen som ønskes gjennomført er i strid med intensjonene i vedtatt overordnet plan foreslår administrasjonen at planinitiativet stoppes.

I oppstartsmøtet ble kommunen og forslagsstiller enige om at beslutningen om å avvise planinitiativet blir forelagt kommunestyret.

For utfyllende informasjon om krav til reguleringsplan dersom planinitiativet ikke stoppes, vises det til vedlagte referat av oppstartsmøte.

Vurdering:
Saken skal legges fram til politisk vurdering på et tidlig tidspunkt, og helst uten ytterligere saksutredning, jf. rundskriv nr. H-6/17. Forslag om endring er i strid med intensjonene i vedtatt overordnet plan. Rådmannen ser ikke at det er argumenter for å avvike helheten for den samlede utvikling av kommunedelplanområdet som ble etablert i forbindelse med vedtak om kommunedelplan for Verdal by i kommunestyret 29. mai 2017.

 

  Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.02.2021 13:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS