Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 22.05.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 22.05.2018
Tid            : 09:00 - 11:20
Til stede   :  9 representanter
 

 
Før ordinær saksbehandling orienterte landbrukssjef Mariann Hovin om behandling av konsesjonssaker.
Se presentasjonen som ble brukt.

   
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 41/18 Godkjenning av møteprotokoll 11.04.2018 Protokoll
PS 42/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 43/18 Festetomt M. W. Eiendom AS Saksframlegg Protokoll
PS 44/18 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll
PS 45/18 Klage på avslag på omdisponering og fradeling av 0,8 dekar boligtomt fra 5038/24/10 Svedjan Saksframlegg Protokoll
PS 46/18 5038/278/3 Klage på avslag på søknad om omdisponering av dyrka jord til boligformål Saksframlegg Protokoll
PS 47/18 Klage på vedtak – dispensasjon fra KPA til fradeling av boligtomt fra eiendommen 3/14 Vaartun søndre Saksframlegg Protokoll
PS 48/18 Klage på avslag på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom – 5038/74/11 Nordvikvegen 64 Saksframlegg Protokoll
PS 49/18 Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelte  Saksframlegg Protokoll
PS 50/18 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi Saksframlegg Protokoll
PS 51/18 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 22.05.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Siv Engelin møtte som vara 
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Nei Karl Bernhard Hoel møtte som vara 
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 
 

PS 041/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 11. april 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                               
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 11. april 2018 godkjennes.
       

 

PS 042/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
        

 

PS 043/18 Festetomt M. W. Eiendom AS   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
                      
INNSTILLING:    

 1. Søknad fra M. W. Eiendom AS om å feste industritomt (2 216 kvm) på Ørin sør, gnr.277/bnr.321/fnr.2, imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.3.18.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (514 kr/kvm)
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten
   

   
  

PS 044/18 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
               
INNSTILLING:  
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2018:

 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Vannforsyning Ulvilla, sluttoppgjør
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Sluttoppgjør Ørin/Sørgata
   

2019:

 • Rehabilitering vannledningsnett Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Planlegging og bygging av nytt vannledningsnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Planlegging og bygging av nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku
   

2020:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Rehabilitering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
   

2021:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Ferdigstillelse av nytt høydebasseng Hallia
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Planlegging og bygging av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering reservevann Leklem
   

 
Avløp:

2018:

 • Rehabilitering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Detaljprosjektering og oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Ferdigstillelse avløpsanlegg Fætta
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Sluttoppgjør Ørin/Sørgata
   

2019:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
   

2020:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
   

2021:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging og bygging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
   

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.

  
 
  

PS 045/18 Klage på avslag på omdisponering og fradeling av 0,8 dekar boligtomt fra 5038/24/10 Svedjan   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:   
Det er ikke anført momenter i klagen som taler for å gjøre om vedtaket på avslag på omdisponering av 0,85 dekar fulldyrka jord på eiendommen gnr. 24 bnr. 10 i Verdal og klagen avslås med hjemmel i Jordlovens § 9, Landbruksdepartementets rundskriv M- 35/95, M-1/2013 og M-6/2003 og Verdal kommune sitt delegasjonsreglement. Det omsøkte arealet er omsøkt benyttet til boligformål. Avslaget begrunnes med at denne omdisponeringen er i strid med nasjonal, regional og lokal jordvernstrategi, videre er tiltaket ikke reversibelt, slik at dyrka jorda lett kan tas i bruk igjen, det er ikke forenlig med planstatusen på området, samt at det er ønskelig å ivareta kulturlandskapet slik det fremstår i dag.

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-1/2013 og M-6/2003 og Verdal kommune sitt delegasjonsreglement gis det avslag på søknad om fradeling av en parsell på 0,85 dekar av eiendommen gnr. 24, bnr. 10 i Verdal slik det er søkt om. Det omsøkte arealet skal brukes til boligformål. Avslaget begrunnes med at siden det ikke er gitt et omdisponeringssamtykke i hht jordlovens § 9, kan det ikke gis et fradelingssamtykke.

Saken sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for videre behandling.
   
    
 

PS 046/18 5038/278/3 Klage på avslag på søknad om omdisponering av dyrka jord til boligformål   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Med hjemmel i jordlovens § 9 tas klage fra Ann Karin og Otte Høgli ikke til følge. Avslaget begrunnes med at det i klagen ikke er fremsatt momenter som er relevante for å ta klagen til følge og videre med at denne omdisponeringen er i strid med nasjonal, regional og lokal jordvernstrategi, videre er tiltaket ikke reversibelt, slik at dyrka jorda lett kan tas i bruk igjen, det er ikke forenlig med planstatusen på området, samt at det er ønskelig å ivareta kulturlandskapet slik det fremstår i dag.

Klagen sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for videre behandling.
   
   
 

PS 047/18 Klage på vedtak – dispensasjon fra KPA til fradeling av boligtomt fra eiendommen Vaartun søndre   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:   
Vedtak fattet i sak 38/18 i møte 11.04.2018 i Komite plan og samfunn opprettholdes.

Klage fra Fylkesmannen i Trøndelag tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Trøndelag, for endelig avgjørelse.
  
 
           
 

PS 048/18 Klage på avslag på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom – 5038/74/11 Nordvikvegen 64   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:   
Med hjemmel i konsesjonsloven avslås klagen fra Inge og Mali Indgjerd og vedtak opprettholdes med følgende begrunnelse, kjøpesummen på 4.100.000,- kan ikke aksepteres da den ligger over det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er foretatt utdypende beregninger som understøtter opprinnelig vedtak.

Saken sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for videre behandling.
    
         
 

PS 049/18 Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:  
Repr. Torbjørn Sellæg ba om å få vurdert sin habilitet da han er ansatt i Sweco Norge AS. Ved votering ble Torbjørn Sellæg enstemmig erklært habil. Jfr. forvaltningslovens § 6: For at et selskap skal få partsstatus må forvaltningens avgjørelse være «rettet mot eller ellers direkte gjelde» selskapet som sådant, jf. definisjonen av part i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   
Vedlagte forslag til endringer vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.
   
         
 

PS 050/18 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:  
AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende alternative forslag til siste kulepunkt i rådmannens forslag til vedtak:
"Transportmengden er i ferd med å bli uakseptabelt belastende for lokalsamfunnet og Verdal kommune vil uttrykke sterk bekymring for dette. Med de rammer og mål for virksomheten som er muliggjort gjennom kommunedelplan Tromsdalen, må en alternativ transportløsning til vogntog være målet i overskuelig framtid. Vi viser også til Fylkestingets vedtak i sak 64/18, spesielt punkt 5. Det er med bakgrunn i de rammebetingelser og muligheter som samfunnet har gitt kalkvirksomheten i Tromsdalen, forventninger om hva bedriften bør gi tilbake må ses. Verdal kommune har stor forståelse for at økonomisk lønnsomhet er en bærende forutsetning for virksomhet av denne art, det handler ikke om det. Men bedriftsøkonomien må finne sin løsning i en ramme som lokalsamfunnet kan akseptere og leve med, noe som til syvende og sist også er til bedriftens og eiernes beste. Vi mener at logistikkløsninger for kalktransport ut fra Tromsdalen, som ikke belaster offentlig vegnett, som for eksempel transportbånd, skal være i drift før årlig uttaksvolum overstiger 3 mill. tonn.
Reguleringsbestemmelsenes bestemmelser pkt. 3.1.1endres i tråd med dette."

Det ble først votert alternativt mellom forslaget fra AP v/Ove M. Haugan og rådmannens forslag til siste kulepunkt. AP v/Ove M. Haugan sitt forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Det ble så votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og den vedtatte endring. Enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   
Det gjøres følgende endringer av planforslaget:

 • Felt LS med mulighet for bl.a. spredt bolig- og fritidsbebyggelse sør for framtidig bruddkant tas ut og endres til LNFR-formål. Eksisterende fritidsbebyggelse inntas i LNFR-formålet og gis rammebestemmelser som i arealdelen. Byggegrense langs Tromsdalselva videreføres som i kommunedelplanen for Tromsdalen. Støyvoll BAB kan tilpasses revidert løsning, på bakgrunn av en støyfaglig utredning.
 • Nytt punkt 2.4 (fellesbestemmelse): «Grenseverdier for støy og støv slik de er fastsatt av forurensningsmyndigheten skal overholdes.»
 • Nytt punkt 2.5 (fellesbestemmelse): «Støyavbøtende tiltak langs fv. 72 løses som angitt i forurensningsmyndighetens utslippstillatelse 22.11.2017 med eventuelt senere revisjoner.»
 • Ny fellesbestemmelse punkt 2.7 Avslutning av bruddet:
  «Bruddområder med tilliggende voller og adkomstveger, skal ved avslutning av driften settes i stand iht. driftsplan med avslutningsplan godkjent av Direktoratet for mineralforvaltning. Driftsplanen skal om mulig vise etappevis avslutning og revegetering i ytterkantene av bruddet. Avslutningsplanen skal, i tillegg til opprydding og sikring, vise terrengforming, nivå for vannspeil i kunstig innsjø samt utforming av innsjøens eventuelle inn- og utløp. Dagbruddområdet skal fylles med vann til ca. kote 183 m.o.h. Vannlinja inn mot terreng bør gis en myk linjeføring og flikes opp slik at den harmoniserer med lignende vann i området. Overgangssoner mellom vann og terreng bør behandles slik at denne blir mest mulig naturlig. Det bør også unngås steile høye bergvegger der de nye innsjøene tar seg inn i terrenget, her bør overgangen trappes og revegeteres for å få en mer harmonisk overgang. Paller over vannspeilet skal arronderes og tilpasses tilliggende terrengformer. Avdekkingsmasser skal tilbakeføres på hyller over vannspeilet, og disse skal revegeteres med stedlig vegetasjon.»
 • Ny rekkefølgebestemmelse under punkt 3.1.1: «Før transportvolum overstiger 2,5 millioner tonn kalkstein per år skal det opparbeides/ferdigstilles gang- og sykkelveg langs fv. 72 på strekningen fra Valstad til kryss med Sundbyvegen/Skjørdalsskardet».
 • Supplement til punkt 3.1.1 (om råstoffutvinning): «Opprydding skal fastsettes i driftsplan.»
 • Supplement til punkt 3.1.8 (om deponi):
  «Deponiet skal revegeteres forløpende med stedlig vegetasjon.»
  «Deponiet skal ikke framstå som et sår i landskapet.»
  «Ved søknad om etablering av deponi skal bl.a. følgende vedlegges:
  - Fagkyndig geoteknisk vurdering av stabilitet og oppfylling.
  - Kart og beskrivelse som redegjør for kjøreadkomst, koter, kubikk (m3) masser som skal deponeres, ev. sikring av området, avrennings- og sedimentasjonsgrøfter for håndtering av overvann og avrenning, eventuelle etapper, avslutning og revegetering av deponiet inkl. eventuell etappevis avslutning og revegetering.
  - Snitt med kotehøyder samt 3D-illustrasjon, som viser deponiet sammen med tilliggende terreng/landskap inkl. høyden av Rotbrekka.
  Etterbruk og ev. terrengjustering av adkomstvegen skal beskrives.»
  «Etter at deponiet er avsluttet skal etterbruken være LNFR.»
 • Bestemmelsene justeres slik at det blir bedre samsvar mellom planens intensjon i punkt 1 og tillatt arealbruk i punkt 3.1.1. Dvs. «produksjon av kalkprodukter» favner for vidt, og det bør gis eksempler på «anlegg nødvendig for driften».
 • 3D-illustrasjon av deponi, sett ift. omliggende landskap, vedlegges før høring.
 • Transportmengden er i ferd med å bli uakseptabelt belastende for lokalsamfunnet og Verdal kommune vil uttrykke sterk bekymring for dette. Med de rammer og mål for virksomheten som er muliggjort gjennom kommunedelplan Tromsdalen, må en alternativ transportløsning til vogntog være målet i overskuelig framtid. Vi viser også til Fylkestingets vedtak i sak 64/18, spesielt punkt 5. Det er med bakgrunn i de rammebetingelser og muligheter som samfunnet har gitt kalkvirksomheten i Tromsdalen, forventninger om hva bedriften bør gi tilbake må ses. Verdal kommune har stor forståelse for at økonomisk lønnsomhet er en bærende forutsetning for virksomhet av denne art, det handler ikke om det. Men bedriftsøkonomien må finne sin løsning i en ramme som lokalsamfunnet kan akseptere og leve med, noe som til syvende og sist også er til bedriftens og eiernes beste. Vi mener at logistikkløsninger for kalktransport ut fra Tromsdalen, som ikke belaster offentlig vegnett, som for eksempel transportbånd, skal være i drift før årlig uttaksvolum overstiger 3 mill. tonn.
  Reguleringsbestemmelsenes bestemmelser pkt. 3.1.1endres i tråd med dette.
   

Vedlagte forslag til detaljregulering av Tromsdalen kalkbrudd, datert 07.04.2017, med siste revisjoner mottatt 08.11.2017, og med endringer som anført ovenfor, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-12.  
 
         
 

PS 051/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.05.2018

BEHANDLING:   

 • Repr. Jøran Zakariassen og Kim T. Nessemo:
  Anbud bredbånd - status for arbeidet.
  Rådmannen svarte: Anbudsfristen er utvidet til 28. mai.
 • Repr. Karl B. Hoel.
  Status areal industriområdet.
  Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte: Er igjen fire tomter ved barnehagen (ble utdelt kart som viste området).
   


     Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.05.2018 06:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS