Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.05.2018 - PS 44/18 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Saksbehandler : Bård Kotheim

Arkivref : 2018/6796 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 22.05.2018 44/18
Formannskap    
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2018:

 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Vannforsyning Ulvilla, sluttoppgjør
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Sluttoppgjør Ørin/Sørgata
   

2019:

 • Rehabilitering vannledningsnett Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Planlegging og bygging av nytt vannledningsnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Planlegging og bygging av nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku
   

2020:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Rehabilitering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
   

2021:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Ferdigstillelse av nytt høydebasseng Hallia
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Planlegging og bygging av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering reservevann Leklem
   

 
Avløp:

2018:

 • Rehabilitering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Detaljprosjektering og oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Ferdigstillelse avløpsanlegg Fætta
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Sluttoppgjør Ørin/Sørgata
   

2019:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
   

2020:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
   

2021:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging og bygging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
   

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.   
 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I de senere år har rådmannen lagt fram en sak vedrørende investeringer/drift innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2 år (2016 og 2017)
Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste år stort sett gått til følgende formål:

 • Vannledning Hammer – Lein. Ferdigstillelse.
  Anleggskostnad 1,2 mill.kr.
 • Reservevannsledning mot Levanger.
  5,2 mill.kr. Anlegget er ferdigstilt.
 • Vannforsyning på vest og nordøstsiden av Leksdalsvatnet mot Steinkjer grense.
  Anleggskostnad 0,2 mill.kr.
 • Ny vannledning Holmen-Ulvilla, 8,4 mill.kr. Ca. 50 nye abonnenter ble innkoblet til kommunal vannforsyning høsten 2017 i dette området.
 • Utskifting vannledningsnett Nordgata/Volhaugvegen.
  9,3 mill.kr. Ferdigstilles 2018.
 • Nytt vannledningsnett Felleskjøptomta. Ørin.
  1,0 mill.kr. Anlegget er ferdigstilt.
 • Nytt vannledningsnett Fætta.
  0,5 mill.kr. Ferdigstilles 2018.
 • Vannledningsnett Sørgata:
  0,5 mill.kr. Anlegget ferdigstilles 2018
 • Hallemsåsen renseanlegg/Hallia høydebasseng.
  0,5 mill.kr
   

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 26,8 mill.kr.

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år (2016 og 2017):
Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

 • Sanering eksisterende kloakk Ørmelen, etappe 4, Setervegen, Skogvegen og Furuvegen.
  Anleggskostnad 0,5 mill.kr.
 • Nytt avløpsanlegg Fætta.
  Kostnad 14,3 mill.kr. Ferdigstilles 2018.
 • Sanering og utskifting av eksisterende avløpsanlegg Nordgata/Volhaugvegen.
  Kostnad 9,0 mill.kr. Ferdigstilles 2018.
 • Nytt avløpsanlegg Felleskjøptomta Ørin.
  Kostnad 1,0 mill.kr. Anlegget er ferdigstilt.
 • Avløp Sørgata.
  0,9 mill.kr. Ferdigstilles 2018.
 • Planlegging sanering avløpsanlegg Tinden.
  0,3 mill.kr.
   

Total investeringskostnad avløp siste 2 år: 26,0 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2012-2018.

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Årsav. m3 10,04 10,04 10,24 11,26 10,70 10,70 10,70
Fastledd 525 525 525 525 525 525 850
Rente % 2,44 2,63 2,52 1,94 1,68 1,98 2,00
Fond 1/1 2834175 2496135 101927 802075 4022185 2742398 419000

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 6,6 % fra 2012 til 2018. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom som i 2009 ble økt til kr.525,-. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr. 850,- eks.mva.

Vannforsyningssektoren gikk i 2017 med et underskudd på ca. kr. 2.350.000,- noe som medførte at fastleddet ble økt til kr.850,- i 2018. Det forutsettes at rentenivået holder seg noenlunde stabilt i 2018. Pr. 01.01.18 har vi et bundet driftsfond på i overkant av 400.000,- kr på vannforsyningssektoren.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2012-2018

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Årsav. m3 16,58 19,07 20,98 21,40 20,33 20,33 19,36
Fastledd 525 525 525 525 525 525 700
Rente % 2,44 2,63 2,52 1,94 1,68 1,98 2,00
Fond 1/1 1333168 -1578317 -23114 1913369 6670094 5229000 1655000

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 avløp steget med 16,7 % fra 2012 til 2018. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr. 500,- pr. eiendom som ble forhøyet til kr. 525,- fra 2009. For 2018 ble dette fastleddet økt til kr. 700,- eks.mva.

I 2012 gikk avløpssektoren med et forholdsvis stort underskudd. På grunn av at kommunen hadde et negativt resultat på avløpssiden så en seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% i 2013 og 10 % i 2014. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam var en av hovedgrunnene til dette. Med disse økningene gikk avløpssektoren nå med kraftig overskudd igjen i 2014 og 2015 noe som medførte at m3-prisen ble satt litt ned igjen. Dette medfører at vi pr.01.01.18 har vi et bundet driftsfond innenfor avløpssektoren på 1,7 mill. kr. Sannsynligvis vil vi få en svak økning på m3-prisen på avløp i de nærmeste år for å gå i selvkost igjen.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren
Rentesats for periode 2012 - 2018 har vært svært lave. Dersom rentene stiger igjen vil dette medføre en økning på avgiftene.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene i 2018
Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m3. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshustand vil da bli for sammenlignbare kommuner:

 • Verdal: Kr.6.059,- eks.mva (Kr.7.574,- inkl.mva)
   
 • Levanger: Kr.5.865,- eks.mva (Kr.7.331,- inkl.mva)
   
 • Steinkjer: Kr.5.481,- eks.mva (Kr.6.851,- inkl.mva)
   
 • Inderøy: Kr.5.928,- eks.mva (Kr.7.409,- inkl.mva)
   

For 2018 har Verdal et litt høyere avgiftsnivå enn Steinkjer og forholdsvis likt avgiftsnivå med Levanger og Inderøy. I Verdal må en påregne et jevnt investeringsnivå i årene framover. Kloakkavgiften må forventes å ha en økning på nivå med den generelle prisstigning ellers i samfunnet. Innenfor vannsektoren må kommunen påberegne investeringer til nye høydebasseng og modernisering av dagens vannrenseanlegg. Dette vil nok medføre en liten økning i vannavgiften i årene framover. Spesielt er det viktig å øke kapasiteten på vannrenseanlegget. Pr. dato er dette har dagens anlegg ikke kapasitet til å dekke en ny stor vannforbruker på Ørin industriområde.

Planlagte investeringer innen vannforsyning i perioden 2019-2021;
I vedtatt økonomiplan er det avsatt 12,0 mill.kr. i 2019 og 24 mill.kr i 2020 og 2021 innenfor vannforsyningssektoren. Det vil i 2020/2021 bli utarbeidet et forprosjekt for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg. Bygging av ett nytt høydebasseng i Hallia, på nabotomta til eksisterende basseng er planlagt utført i 2019/2021. Dette kan nok medføre at investeringene innenfor vannforsyningssektoren må justeres noe opp i slutten av økonomiplanperioden. Dette vil bli sett på når forprosjektet for utvidelse av Hallemsåsen vannrenseanlegg foreligger. I tillegg må det bygges nytt høydebasseng for Ulvilla/Vuku for sikring av vannforsyningen i dette området. Ellers vil det bli benyttet en del investeringsmidler til sanering av ledningsnett i sentrumsområdet av Verdal og Vuku.

 • Nytt høydebasseng Hallia:                                                 25 mill.kr
   
 • Sterkt økende vannforbruk ved TINE medført at reservekapasiteten ved Hallemsåsen vannrenseanlegg begynner å bli bekymringsfull. Av den grunn foreslår rådmannen å utrede kapasitetsøkning ved vannrenseanlegget. TINE har økt vannforbruket fra 200000 m3/år i 2012 til 400000 m3/år i løpet av de senere år. Dette er 25% av produsert vannmengde ved Hallemsåsen vannrenseanlegg i 2018. Denne økningen har medført at ved normalt vannforbruk benyttes 75 % av vannrenseanleggets kapasitet ved normal drift. Dersom det skulle komme en sterkt vannforbrukende industribedrift til på Ørin vil vi snart komme opp i kapasitetstaket.
  - Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg: 1,0 mill.kr
   
 • For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne som pr. dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dessuten må det bygges et nytt høydebasseng for sikring av vannforsyningen i området Vuku/Ulvilla.
  Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku:                                      6 mill.kr
  - Vannforsyning Vinne.                                                        4 mill.kr
   
 • Utskifting av dårlig ledningsnett i Verdal/sentrum/Vuku/Ørin
  - Utskifting av eksisterende vannledningsnett                      5-7 mill. årlig
   
 • I forbindelse med kloakkutbygging i Leksdal vil det også bli utført en del vannledningsarbeider.
  - Vannledningsarbeider Leksdal:                                           6 mill.kr
   

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:
Innenfor avløpssektoren er det avsatt 13,5 mill. årlig i perioden 2019 – 2021.

 • Midlene til sanering av spredt avløp er planlagt benyttet til kloakk Vuku og Leksdal. I Leksdal er det planlagt bygd ny kloakkledning fra Lundskammen til skolen. Detaljprosjektering av dette anlegget er i full gang og forventes utsendt på anbud til høsten.
  - Leksdal, 1.byggetrinn:                                                        9 mill.kr
   
 • I Vuku må det avsettes penger til deltagelse av forbygningsanlegg Vuku sentrum og ledningsanlegg dette medfører. Grove kostnadsestimater er prøvd satt opp nedenfor.
  - Sanering Vuku:                                                                  6 mill.kr
   
 • I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabilteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004. Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere. Sanering av avløpsnett i Nordgata- Volhaugenområdet pågår nå og vil bli ferdigstilt i 2018. Neste planlagte etapper er sanering av kloakk på Tinda, Ørmelen og Garpa/Prærien.
  - Sanering kloakk sentrum:                                                  7 – 9 mill årlig
   

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftsnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet.

Som en ser er det mange tiltak som står for tur. Spesielt må en se på om det er riktig å øke investeringstakten innenfor vannforsyning. Dette vil eventuelt bli gjort i forbindelse med revidering av økonomiplanen.

Vurdering:
Rådmannen foreslår følgende prioriteringer når det gjelder investeringer vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2018:

 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Vannforsyning Ulvilla, sluttoppgjør
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Sluttoppgjør Ørin/Sørgata
   

2019:

 • Rehabilitering vannledningsnett Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Planlegging og bygging av nytt vannledningsnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Planlegging og bygging av nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku
   

2020:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Rehabilitering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
   

2021:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Ferdigstillelse av nytt høydebasseng Hallia
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Planlegging og bygging av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering reservevann Leklem
   

Avløp:

2018:

 • Rehabilitering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Detaljprosjektering og oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Ferdigstillelse avløpsanlegg Fætta
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Sluttoppgjør Ørin/Sørgata
   

2019:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
   

2020:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
   

2021:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging og bygging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
   

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.

  
Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 15.05.2018 09:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS