Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.05.2018- PS 47/18 Klage på vedtak - Dispensasjon fra KPA til fradeling av boligtomt fra eiendommen 3/14 Vaartun søndre -

Saksbehandler : Pål Anders Martinussen

Arkivref : 2018/4713 - /5038/3/14

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 22.05.2018 47/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtak fattet i sak 38/18 i møte 11.04.2018 i Komite plan og samfunn opprettholdes.
Klage fra Fylkesmannen i Trøndelag tas ikke til følge.
Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Trøndelag, for endelig avgjørelse.

Hjemme/bakgrunn for saken:
Anne Gynnild Jermstad og Per Ivar Jermstad søkte 13.10.2017 om fradeling av en boligtomt fra eiendommen Vaartun søndre med gnr/bnr 3/14. Komite plan og samfunn ga i sak 38/18 i møte den 11.04.2018 dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av en boligtomt i LNFR-område.

Fylkesmannen i Trøndelag har i brev datert 27.04.2018 påklaget vedtaket.

Vedlegg: 

  1. Klage fra Fylkesmannen datert 27.04.2018
  2. Tilsvar til klage fra Per Ivar og Anne Jermstad datert 08.05.2018

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Se forrige behandling av saken, saksnummer 2018/4713.
 
Saksopplysninger:
Anne Gynnild Jermstad og Per Ivar Jermstad søkte 13.10.2017 om fradeling av en boligtomt fra eiendommen Vaartun søndre med gnr/bnr 3/14. Parsellen omfattes av kommuneplanens arealdel, plan-id 5038-2008008 og ligger i et LNFR-område, hvor det ikke er åpnet for fradeling til boligformål. Søknaden var i strid med planen og det ble søkt om dispensasjon.

Fylkesmannen i Trøndelag sin landbruksavdeling sa i sin uttalelse til saken at de gikk imot at det ble åpnet for dispensasjon som omsøkt, og ba om å bli orientert om et eventuelt positivt vedtak.

Komite plan og samfunn behandlet søknaden i sak 38/18 i møte den 11.04.2018. Det ble fattet følgende vedtak:
«Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av boligtomt fra eiendommen Vaartun søndre med gnr/bnr 3/14 innvilges. Tillatelsen begrunnes med at det omsøkte arealet tidligere har vært bebygd og ikke er dyrka jord i dag, samt at bebyggelsen vil føye seg inn i en naturlig småhusbebyggelse. Tomta egner seg godt til boligbebyggelse da den ligger i tilknytning til offentlig veg, gang- og sykkelsti og kommunalt vann og avløp. Tomtas historikk gjør saken så spesiell at det ikke utløses presedens.

Det vises for øvrig til komitéens behandling av klage på avslag av omdisponering av samme areal etter jordloven, vedtaket i KPS-sak 15/18.»

Vedtaket ble oversendt søker og Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert 12.04.2018.
Fylkesmannen i Trøndelag påklager vedtaket i brev datert 27.04.2018 mottatt 03.05.2018.

Klagen:
Fylkesmannen i Trøndelag sier i sin klage at:
«Av søknaden går det fram at den omsøkte tomta er det arealet hvor Sjøbygda skole sto fram til den ble revet i ca. 1970. Eiendommen ble solgt av kommunen i 1988 som tilleggsjord til eiendommen mnr 3/2. Deler av arealet er beplantet med frukttrær, løvtrær og bærbusker som stammer fra den gamle skolehagen. I søknaden står det at tomta aldri er blitt dyrket opp, men av ortofoto går det fram at deler av skoletomta er blitt drevet sammen med tilliggende dyrka jord. Av konsesjonsvedtaket, jf. brev fra fylkeslandbrukskontoret 25.3.1988, går det fram at eiendommen mnr 3/14 og 5/2 ble solgt som tilleggsjord til landbrukseiendommen mnr 3/2, og at eiendommen skulle drives sammen med hovedeiendommen.

Det ligger noen tidligere fradelte tomter i nærområdet, samt også et fradelt tun like sør for den omsøkte tomta, men området er først og fremst preget av store sammenhengende jordbruksarealer.

Vi viser i tillegg til Stortingets behandling av Nasjonal jordvernstrategi 8.12.15. Et enstemmig Storting ga jordvernet her en kraftig innskjerping, og en enstemmig næringskomite var i sin innstilling til Stortinget tydelig på at jordvernet må særlig praktiseres strengere når det gjelder formål som bolig, næring og fritid.

Heller ikke innenfor områder som i kommuneplanens arealdel er åpnet for spredt boligbygging i Verdal kommune åpnes det for boligbygging på dyrka jord. Det omsøkte arealet ligger som en del av et større sammenhengende jordbruksområde, et stort sammenhengende LNFR-området. Dette store sammenhengende jordbruksområdet består gjennomgående av jordbruksarealer av svært god jordkvalitet. Ut fra regionale og nasjonale jordverninteresser vurderer vi det, både på kort og lang sikt, som en klart uheldig praksis dersom det, bit for bit, åpnes for boligbygging i dette store åpne jordbrukslandskapet, og delvis på dyrka jord, slik det her er søkt om.

Fylkesmannen kan etter dette ikke se at fordelene ved at det gis dispensasjon veier opp for ulempene. Kommunens dispensasjonsvedtak påklages herved, og vi ber om å bli holdt orientert om kommunens videre behandling av saken.»

Tilsvar på klagen:
Klagen ble oversendt grunneier Per Ivar Jermstad, og Anne Jermstad, for eventuelle kommentarer.

I brev datert 08.05.2018 gir de tilsvar til klagen:
«Vi hadde før vi startet vår søknadsprosess et møte med Landbruk, miljø og arealforvaltning hvor vi sammen diskuterte hvordan vi best skulle avgrense og tilpasse arealet som ble omsøkt, for å kunne ha et areal som er hensiktsmessig både som boligtomt og ikke minst med tanke på å få laget «rette linjer» på grenser for å få det enklest og mest praktisk med tanke på bruk av redskap ved onner.

Omsøkt tomteareal hensyntar etter vår oppfatning dette på en god måte.

Ellers vil vi støtte de konklusjoner som Komite plan og samfunn har gjort i nå 2 tidligere behandlinger av vår søknad, både etter Plan og bygningslov og nå sist etter Jordloven.

Som det fremgår i begrunnelse fra sist møte i Komite plan og samfunn sier det lokale skjønnet som har blitt lagt til grunn at denne bebyggelsen vil føye seg inn i en naturlig småhusbebyggelse, samt at tomtas historikk gjør saken så spesiell at det ikke utløses noen presedens av dette vedtaket.

Videre sier Komite plan og samfunn også at tomta med sin beliggenhet og tilknytning til offentlig veg, gang – og sykkelsti, egner seg godt til boligbebyggelse.

Vi håper som søkere at Komite plan og samfunn står ved de godt begrunnede vedtak som er gjort tidligere i denne saken, og at lokaldemokratiet står imot forsøket på overstyring fra Fylkesmannen i denne saken.» 

Vurdering: 
Vurdering om klagen er rettidig:
I henhold til Forvaltningslovens (fvl) § 28 (vedtak som kan påklages, klageinstans) kan enkeltvedtak påklages. En innvilgelse av en dispensasjonssøknad anses som et enkeltvedtak i henhold til fvl. § 2b. Klageinstansen er Fylkesmannen i Trøndelag.

I følge fvl. § 29 (klagefrist) er fristen for å klage på 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt.

I dette tilfellet ble underretning om vedtak sendt i brev datert 12.04.2018. Klagen er datert 27.04.2018, og mottatt hos Verdal kommune 03.05.2018.

Med bakgrunn i ovennevnte vurderes klagen som rettidig fremsatt.

Konklusjon:
Rådmannen har vurdert klagen fra Fylkesmannen i Trøndelag og tilsvaret fra Per Ivar og Anne Jermstad. Etter vår vurdering er det ikke kommet til nye momenter som tilsier at vedtak fattet av Komite plan og samfunn i sak 38/18 i møte 11.04.2018 bør endres. Rådmannen anbefaler derfor at Komite plan og samfunn opprettholder vedtaket, og at saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 26.01.2021 12:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS