Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 12.06.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 12.06.2018
Tid            : 09:00 - 12:50
Til stede   :  9 representanter
 

Før møtet ble satt var det befaring i Ydsedalen i forbindelse med sak 55/18.   
 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 52/18 Godkjenning av møteprotokoll 22.05.2018 Protokoll
PS 53/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 54/18 Helsebygg Verdal – miljøambisjoner Saksframlegg Protokoll
PS 55/18 Salg tomt Ydsedalen Saksframlegg Protokoll
PS 56/18 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – oppretting av punktfeste og bruksendring av jakthytte til fjellstyrehytte – 292/1/17 Helmohytta Saksframlegg Protokoll
PS 57/18 Detaljregulering Brygga II Saksframlegg Protokoll
PS 58/18 Utbyggingsavtale Brygga II Saksframlegg Protokoll
PS 59/18 Detaljregulering – Leirfall steinbrudd – 5038/261/1 Saksframlegg Protokoll
PS 60/18 Klimaregnskap og klimabudsjett i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 61/18 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 12.06.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 052/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.06.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 22. mai 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 22. mai 2018 godkjennes.

 

PS 053/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.06.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 054/18 Helsebygg Verdal – miljøambisjoner   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.06.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
  
                      
INNSTILLING: 
Verdal kommune legger dokument «Helsebygg Verdal – miljøambisjoner» til grunn for videre arbeid med planlegging av helsebygget.

 

PS 055/18 Salg tomt Ydsedalen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.06.2018

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

Repr. Kim T. Nessemo ba om å få vurdert sin habilitet da hans søster er blant de naboene som har engasjert advokat.
Ved votering ble repr. Kim R. Nessemo enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6 b).

Repr. Oddleiv Aksnes ba om å få vurdert sin habilitet da hans søster var tidligere medeier av Knøttene barnehage og nå er ansatt som leder ved Læringsverkstedet. Han føler seg ubekvem med å være med å behandle saken.
Ved votering ble repr. Oddleiv Aksnes enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6 6 andre avsnitt.

Til stede: 7 representanter.

MDG v/Arvid Woll fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
I forbindelse med opsjonen gjennomfører Rådmannen en dialog med Læringsverkstedet om miljøambisjonen for et evt. nytt bygg, jfr. sak 54/18 om Helsehus.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra repr. Arvid Woll. Forslaget fikk 3 stemmer og falt.
Det ble så votert over rådmannens innstilling som ble vedtatt med 6 stemmer. 1 stemte mot.
              
INNSTILLING:  

 1. Læringsverkstedet og Verdal kommune inngår opsjonsavtale på kjøp av barnehagetomt av eiendommen gnr/bnr 10/2. Opsjonsavtalen skal ha to års varighet fra den er underskrevet. Arealet til tomta avhenger av barnetallet, og skal bestemmes av barnemyndighet.
 2. Dersom læringsverkstedet kjøper eiendommen er kjøpesummen satt til 4 mill.kr. Alle omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
   
  Forutsetning for kjøp er at området omreguleres til barnehageformål.
   
  Dersom bygging at bygging på tomta ikke har startet innen 2 år fra det tidspunkt avtale om kjøp er underskrevet, har Verdal kommune rett til å kjøpe tilbake tomta til kr 4 mill. kroner.
   
  Hvis disse to forutsetningene ikke er gjennomført, avsluttes opsjonsavtalen mellom Læringsverkstedet og Verdal kommune.

Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre opsjonsavtale og salgsavtale.
 

 
  

PS 056/18 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – oppretting av punktfeste og bruksendring av jakthytte til fjellstyrehytte – 292/1/17 Helmohytta
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.06.2018

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes og AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende felles alternative forslag til vedtak:
Fordeler og ulemper er vurdert for en tomt som har vært bebygd i snart 100 år og formålet er aktverdig. Dispensasjon vil i dette tilfellet ikke utløse presedensvirkning. Fordelene ved dispensasjon vurderes som klart større enn ulempene.
Slike hytter som i generasjoner har virket som åpne jakthytter og som krypinn for allmennheten er en del av vår kulturarv og historie.

Søker gis dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel til oppretting av punktfeste for hytte til fritidsformål og jakt-/kvilehytte åpen for allmennheten.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og det alternative forslaget fra H og AP ble forslaget fra H og AP enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   
Fordeler og ulemper er vurdert for en tomt som har vært bebygd i snart 100 år og formålet er aktverdig. Dispensasjon vil i dette tilfellet ikke utløse presedensvirkning. Fordelene ved dispensasjon vurderes som klart større enn ulempene.
Slike hytter som i generasjoner har virket som åpne jakthytter og som krypinn for allmennheten er en del av vår kulturarv og historie.

Søker gis dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel til oppretting av punktfeste for hytte til fritidsformål og jakt-/kvilehytte åpen for allmennheten.
 
  
 

PS 057/18 Detaljregulering Brygga II   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.06.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer.1 stemte mot.
            
INNSTILLING
Vedlagte planforslag, sist revidert 01.06.2018, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

PS 058/18 Utbyggingsavtale Brygga II   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.06.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   
Utbyggingsavtale for Brygga II, mottatt 1. juni 2018, legges frem for høring og offentlig ettersyn i 30 dager. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4.
 
 
           
 

PS 059/18 Detaljregulering – Leirfall steinbrudd – 5038/261/1   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.06.2018

BEHANDLING:  
Repr. Torbjørn Sellæg ba om å få vurdert sin habilitet da han er ansatt i Sweco Norge AS. Ved votering ble Torbjørn Sellæg enstemmig erklært habil. Jfr. Forvaltningslovens § 6: For at et selskap skal få partsstatus må forvaltningens avgjørelse være «rettet mot eller ellers direkte gjelde» selskapet som sådant, jf. definisjonen av part i Forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav e.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:   
Vedlagte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
     
         
 

PS 060/18 Klimaregnskap og klimabudsjett i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.06.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:   
Saken om klimaregnskap og klimabudsjett tas til orientering.

Klimabudsjettet følges opp som en del av den ordinære budsjett og virksomhetsstyringen med virkning fra budsjettåret 2019.
    
         
 

PS 061/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.06.2018

BEHANDLING: 
Rådmannen v/Trond Selseth:

 • Bredbånd - fristen har gått ut - fått inn 5 tilbydere.
  Har begynt å se på forslagene – ser bra ut. Skal få til mye – både fiber og 4G nett.
  Kommer sak til politisk behandling til høsten.
 • Moparken. Ferdig med 1. trinn. Gode tilbakemeldinger – området brukes. Noen utfordringer i forhold til bl.a. WC. Skal ut med anbud på den historiske delen av parken. (Rostadbrygga i samarbeid med Nye Øras Vel). Der er det kommet innspill i forhold til sanitærforholdene.
 • Lørdag 9. juni var det Boligdag på «nyskolen» i regi av Verdal næringsforum.
  Det var en god del folk der. Kommunen hadde stand som var godt besøkt.
  Kommunen skal også ha stand på Øras Dager og Industriens Dag - spesielt med tanke på rekruttering.

Komitélederen:
Det er snart sommerferie. Har vært sammen i snart 3 år. Synes komitéen fungerer bra, er et godt verksted. For året som gjenstår er det ønskelig å få tilbakemeldinger på hva medlemmene ønsker av faglig påfyll – det kommer store saker fremover.
Anne kom med innspill om at hun ønsker enda flere befaringer – selv om det ikke er de store sakene.
Jorunn signaliserte at hun ønsker å få mer kunnskap før utbygging av Domuskvartalet kommer som sak. 


     Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 11:03
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS