Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 14.08.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.08.2018
Tid            : 09:00 - 13:10
Til stede   :  9 representanter
 

 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 62/18 Godkjenning av møteprotokoll 12.06.2018 Protokoll
PS 63/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 64/18 Innherred renovasjon - Innføring av hytterenovasjon Saksframlegg Protokoll
PS 65/18 Nærmiljøanlegg i Vuku - Igangsettingstiltak med finasiering Saksframlegg Protokoll
PS 66/18 Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære Saksframlegg Protokoll
PS 67/18 Detaljregulering Magnus den godes veg 2 Saksframlegg Protokoll
PS 68/18 Høring - Hva mener dere om Trøndelagsplanen? Saksframlegg Protokoll
PS 69/18 Temaplan landbruk 2018-2021 - tiltaksdel 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 70/18 Søknad om omdisponering av dyrka jord for oppføring av garasje/redskapshus med boenhet - 5038/65/6 Aksnesvegen 61 - Arnt Aurstad Saksframlegg Protokoll
PS 71/18 Søknad om oppføring av garasje - 5038/33/1 Øgstad - Tore Øgstad  Saksframlegg Protokoll
PS 72/18 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 14.08.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara 
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Nei Einar Olav Larsen møtte som vara 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Line Therese Ertrsås Formannskapssekretær  

 

PS 062/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte i komite plan og samfunn 12. juni 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komite plan og samfunn 12. juni 2018 godkjennes.
  
 
 

PS 063/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål og gitt svar på referat 4, 5, 7, 27, 30, 39, 44, 47, 48, 56, 75 og 76.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Referatene tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
 
  
  

PS 064/18 Innherred renovasjon - Innføring av hytterenovasjon   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING:  
Preben Godø og Mette Bye fra Innherred Renovasjon orienterte.
Se presentasjonen som ble brukt her.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
   
                      
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
 
 
 

PS 065/18 Nærmiljøanlegg i Vuku - Igangsettingstiltak med finasiering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
               
INNSTILLING:   

 1. Verdal kommune godkjenner en kostnadsramme på 6,3 mill.kr eksl. mva for bygging av Vuku nærmiljøanlegg.
 2. Rådmannen bes innarbeide investeringsmidlene til prosjektet slik at det blir fullfinansiert ved framlegging av økonomiplanen/budsjett for 2019-22.

 

PS 066/18 Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

Ove Morten Haugan (AP) fremmet på vegne av AP og SP følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes.

De samfunnsmessige konsekvensene av kommunedelplanen E6 Åsen nord – Mære er store for Verdal. Det er behov for utfyllende vurderinger og alternativ til Statens Vegvesen sitt forslag og rådmannens utredning i saken så langt.

Rådmannen bes drøfte og gjøre nærmere rede for vurderinger knyttet til følgende forhold:

 • Konsekvenser for det lokale vegnettet (lokaltrafikken) ved den foreslåtte trasé
 • Konsekvenser for Verdal sentrum og Verdal industripark
 • Jordvernet og arronderingsløsninger
 • Eksisterende bebyggelse

Rådmannen bes gjøre en vurdering av muligheten for bruk av eksisterende trasé på deler av strekningen, inkl. 90 km/t som fartsgrense som et alternativ. En løsning med kryss på Fleskhus bes også nærmere vurdert – i tillegg til foreslått løsning på Kjæran.»

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende tillegg til utsettelsesforslaget:
«Det utredes et alternativ med 90 km strekning etter dagens trase, som gis som oppdrag til Statens vegvesen og som også legges fram i forbindelse med høringsgrunden.»

Det ble først votert over om tillegget fremmet fra Arvid Wold skal inn i utsettelsesforslaget fra AP/SP – falt med 1 mot 8 stemmer.

Det ble så votert over utsettelsesforslaget fra AP/SP som ble enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:   
Saken utsettes.

De samfunnsmessige konsekvensene av kommunedelplanen E6 Åsen nord – Mære er store for Verdal. Det er behov for utfyllende vurderinger og alternativ til Statens Vegvesen sitt forslag og rådmannens utredning i saken så langt.

Rådmannen bes drøfte og gjøre nærmere rede for vurderinger knyttet til følgende forhold:

 • Konsekvenser for det lokale vegnettet (lokaltrafikken) ved den foreslåtte trasé
 • Konsekvenser for Verdal sentrum og Verdal industripark
 • Jordvernet og arronderingsløsninger
 • Eksisterende bebyggelse

Rådmannen bes gjøre en vurdering av muligheten for bruk av eksisterende trasé på deler av strekningen, inkl. 90 km/t som fartsgrense som et alternativ. En løsning med kryss på Fleskhus bes også nærmere vurdert – i tillegg til foreslått løsning på Kjæran.

 

PS 067/18 Detaljregulering Magnus den godes veg 2   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK: 

Det gjøres følgende endringer i plankartet:

 • Omriss av planlagt bebyggelse angis som veiledende
 • Tegnforklaring for linjesymboler som ikke er brukt (bl.a. byggelinje) tas ut.
 • Plankartet suppleres med målsetting av byggegrenser og veg-/fortausbredder.

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • Punkt 2.4: «Fremmede arter skal ikke spres i forbindelse med oppgraving og forflytting av masser.»
 • Punkt 2.5 suppleres med følgende retningslinje: «Mot fv. 173 bør hovedfasade/veggliv plasseres i samsvar med veiledende omriss av planlagt bebyggelse.» Eventuelt med bedre egnet formulering i samsvar med planen og vedlagte perspektivtegninger.
 • Punkt 2.11: Sametinget tas med som kulturminnemyndighet.
 • Punkt 3.1: Laveste kotehøyde for kjellergulv angis etter avklaring med Teknisk drift.
 • Punkt 3.2: Det bør vurderes gitt mulighet for leskur over søppeldunkene med angitt minste avstand til nabogrense, maks tillatt bebygd areal (BYA) og byggehøyde.
 • Punkt 5.1 (om ferdigstilling uteoppholdsareal): Ferdigattest endres til brukstillatelse. Det gis samtidig tilsvarende rekkefølgebestemmelse ift. støyavbøtende tiltak.

Planbeskrivelsen oppdateres, faktafeil rettes (om maks parkeringskrav og renovasjon) og utført støyutredning nevnes.

Forslag til detaljregulering for Magnus den godes veg 2, med overnevnte endringer, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.PS 068/18 Høring - Hva mener dere om Trøndelagsplanen?   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING:  
Kommunalsjef samfunn orienterte om at det i tilrådingen skal stå Verdal kommune og ikke rådmannen. Dette endres.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:   
Verdal kommune slutter seg til høringsutkastet til Trøndelagsplanen 2018 – 2030. 
 
           
 

PS 069/18 Temaplan landbruk 2018-2021 - tiltaksdel 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING:  
Landbrukssjef Mariann Hovin orienterte om tiltakene i planen.

AP v/Jorunn Dahling fremmet følgende tilleggsforslag under strategi 2, 1. punkt under jordbruk:
«Koble mat, historie og opplevelser/reiseliv og etter andre kulepunkt... og Stiklestad Nasjonale Kultursenter som mulig plattform for profilering, salg og markedsføring av slike produkter.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over rådmannens forslag inkludert vedtatt tilleggsforslag – som ble enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:   
Komite plan og samfunn tar tiltaksdelen 2018 til temaplan landbruk til følge med følgende tillegg under strategi 2, 1. kulepunkt under jordbruk: Koble mat, historie og opplevelser/reiseliv og etter andre kulepunkt... og Stiklestad Nasjonale Kultursenter som mulig plattform for profilering, salg og markedsføring av slike produkter.
 
      
         
 

PS 070/18 Søknad om omdisponering av dyrka jord for oppføring av garasje/redskapshus med boenhet - 5038/65/6 Aksnesvegen 61 - Arnt Aurstad
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Det dispenseres fra jordlovens § 1 og 9 som omsøkt.

Omsøkt utbygging og dets formål anses som hensiktsmessig for fremtidig utvikling og drift av slike bruk, og nødvendig for tilpasning til de utfordringer en stadig endret landbruksstruktur medfører.

Arealressurser og brukets mulighetsrom bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut i fra samfunnsutviklingen og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Høyre, ble forslaget fra Høyre enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK:   
Det dispenseres fra jordlovens § 1 og 9 som omsøkt.

Omsøkt utbygging og dets formål anses som hensiktsmessig for fremtidig utvikling og drift av slike bruk, og nødvendig for tilpasning til de utfordringer en stadig endret landbruksstruktur medfører.

Arealressurser og brukets mulighetsrom bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut i fra samfunnsutviklingen og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger.

    
         
 

PS 071/18 Søknad om oppføring av garasje - 5038/33/1 Øgstad - Tore Øgstad   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Det dispenseres fra jordlovens § 1 og 9 som omsøkt.

Omsøkt utbygging og dets formål anses som hensiktsmessig for fremtidig utvikling og drift av slike bruk, og nødvendig for tilpasning til de utfordringer en stadig endret landbruksstruktur medfører.

Arealressurser og brukets mulighetsrom bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut i fra samfunnsutviklingen og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Høyre, ble forslaget fra Høyre enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:   

Det dispenseres fra jordlovens § 1 og 9 som omsøkt.

Omsøkt utbygging og dets formål anses som hensiktsmessig for fremtidig utvikling og drift av slike bruk, og nødvendig for tilpasning til de utfordringer en stadig endret landbruksstruktur medfører.

Arealressurser og brukets mulighetsrom bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut i fra samfunnsutviklingen og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger.
 
         
 

PS 072/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.08.2018

BEHANDLING: 
Anne Segtnan:
Hurtigladepunkt for El-bil må på plass. Jobbes det med dette?

Kommunalsjefen svarte:
Levanger har 4 hurtigladerpunkt. Vi har hatt telefonisk kontakt med aktuelt firma som har levert der og skal ha møte med de for å se på løsninger. Det er også flere som kan levere på dette. Har også fått midler til ladere kommunale biler og tilskudd til innkjøp av elsykler til kommunal tjeneste. Kan kombinere ladeplass sykler og biler.

Arvid Wold:
Klargjøring av ansvarsforhold og styrking av beredskap mobilnett ved strømbrudd.

Kommunalsjefen svarte:
Skjønner utfordringen som ligger der. Samme gjaldt også Helgådalen tidligere. Ikke steder som blir prioritert høyt av Telenor. Tar med innspill og tar det opp med leverandører både på strøm og telefoni.

Kim Nessemo:
Mobilt bredbånd – status pr i dag.

Kommunalsjefen svarte:
Sak kommer i formannskapet på torsdag og kommunestyret i slutten av august. 3 ulike leverandører – 2 på fiber og 1 på mobildekning. Saken vil redegjøre for dette.

Einar Olav Larsen:
Boligfelt Lysthaugen syd.
Tomteprispolitikk

Kommunalsjefen svarte:
Boligfeltet er ferdigstilt, ca 12 tomter som er klar til å bli bebygd. Ikke stor interesse for tomtene. Høy tomtepris.

Tomteprispolitikk er et tema som bør tas opp i komiteen som egen sak.

Jøran Zakariassen:
Holmen bru – er denne i rute?

Virksomhetsleder teknisk drift svarte:
I rute. Brua kommer ca 10. september og skal være kjørbar på senhøsten.


     Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 01.02.2021 12:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS