Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 11.09.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 11.09.2018
Tid            : 09:00 - 13:20
Til stede   : 9 representanter. Repr. Fatima Almanea ble innvilget permisjon under behandlingen av sak 80. Til stede: 8 representanter

 
Dagen starte7 med en rullestoldag i sentrum. Rådet for likestilling av funksjonshemmede hadde ansvar for opplegget og var også med på runden.

 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 73/18 Godkjenning av møteprotokoll 14.08.2018 Protokoll
PS 74/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 75/18 Behandling av to klager på vedtatt detaljregulering Brygga II Saksframlegg Protokoll
PS 76/18 Sluttbehandling - Utbyggingsavtale Brygga II Saksframlegg Protokoll
PS 77/18 Detaljregulering for nytt område til fritidsbebyggelse Trones gård - sluttbehandling Saksframlegg Protokoll
PS 78/18 Behandling av klage - Mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter Saksframlegg Protokoll
PS 79/18 Klage på vedtak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av punktfeste og bruksendring hytte - 5038/292/1/17 Helmohytta Saksframlegg Protokoll
PS 80/18 Orientering om saksgang - Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære Saksframlegg Protokoll
PS 81/18 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker, Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 82/18 Orientering om SMIL-midler  Saksframlegg Protokoll
PS 83/18 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 11.09.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara 
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei Karl Bernhard Hoel møtte som vara
Torbjørn Sellæg H Medlem Nei Inger Åse L. Evenmo møtte som vara 
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 073/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 14. august 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                  
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 14. august 2018 godkjennes.
   
 
 

PS 074/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
 
  
  

PS 075/18 Behandling av to klager på vedtatt detaljregulering Brygga II   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING:      
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.                     

VEDTAK: 
Klage datert 03.07.2018 fra Advokat Theo Dretvik AS pva. Poltergeist MC tas ikke til følge.
Klage datert 09.07.2018 fra Heidi Kvam pva. naboer i Gamle kongeveg 4 og 6 tas ikke til følge.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, sendes klagene til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse med følgende uttalelse:
Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagene ikke bør tas til følge
 
 
 

PS 076/18 Sluttbehandling - Utbyggingsavtale Brygga II   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.
                
INNSTILLING:   
Vedlagte utbyggingsavtale for «Brygga II» godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.
 
 

 

PS 077/18 Detaljregulering for nytt område til fritidsbebyggelse Trones gård - sluttbehandling
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.      

INNSTILLING:   
Detaljregulering for nytt område til fritidsbebyggelse – Trones gård, sist revidert 24.08.18 vedtas, jf. pbl. § 12-12.
 
 

 

PS 078/18 Behandling av klage - Mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING:  
Repr. Jøran H. Zakariassen ba om å få vurdert sin habilitet da han er tidligere kollega med klager. Ved votering ble Jøran H. Zakariassen enstemmig erklært habil. Jfr. forvaltningslovens § 6 annet ledd.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK: 
Klage datert 12.04.2018 fra Arne Gunnar Karlgård på mindre endring av vedtatt detaljregulering for Verdal motorsenter, tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.
 
 PS 079/18 Klage på vedtak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - etablering av punktfeste og bruksendring hytte - 5038/292/1/17 Helmohytta
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.       

VEDTAK:   
Vedtak fattet i sak 56/18 i møte 12.06.2018 i Komité Plan og Samfunn opprettholdes.
Klage fra Fylkesmannen i Trøndelag tas ikke til følge.

Saken sendes klageinstansen, Fylkesmannen i Trøndelag, for endelig avgjørelse.

 
           
 

PS 080/18 Orientering om saksgang - Kommunedelplan ny E6 Åsen - Mære   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING: 
Repr. Fatima Almanea ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.

Utdelt i møtet:

Virksomhetsleder miljø, landbruk og arealforvaltning, Petter Voll, redegjorde – og opplyste at komitéen vil få seg forelagt sak i november-møtet.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.           

VEDTAK:   
Saken tas til orientering.
 
      
         
 

PS 081/18 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker, Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:  
Forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal kommune, Trøndelag, legges ut til offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.

    
         
 

PS 082/18 Orientering om SMIL-midler   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING:  
Rådgiver landbruk, Åsa Sakshaug Okkenhaug, orienterte om ordningen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

VEDTAK: 
Komite plan og samfunn tar orienteringen til etterretning.

 

PS 083/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 11.09.2018

BEHANDLING: 
Repr. Oddleiv Aksnes:

  • Scootersaken – status?

Rådmannen v/Trond Selseth svarte:
"Har gått en runde med reindriftsnæringen. Kom ikke mye lenger etter det møtet. Mangler underskrevet avtaler fra en del grunneiere. Disse purres. Har hatt en runde ang. parkering. Kurant for grunneieren. Målet er å komme tilbake med en endelig sak i november-møtet."

Rådmannen v/Trond Selseth: 

  • Kontrakt med utbyggerne av bredbånd og mobildekning (NTE, Verdal Kabel Tv og Telia). Høgeste prioritet er mobildekning. Ferdig sommeren 2019.
  • Hurtigladestasjoner. Ser på muligheten for etablering i området ved YX-stasjonen.


     Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 11:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS