Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 16.10.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 16.10.2018
Tid            : 09:00 - 10:00
Til stede   : 9 representanter

 
  
  
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 84/18 Godkjenning av møteprotokoll 11.09.2018 Protokoll
PS 85/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 86/18 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken på Stiklestad og distriktsandel Saksframlegg Protokoll
PS 87/18 Drift av grunnvannspumpe Volden/Lunheim forsamlingshus Saksframlegg Protokoll
PS 88/18 Detaljregulering - Leirfall steinbrudd - 5038/261/1 Saksframlegg Protokoll
PS 89/18 Orientering om fradeling av tun og teiger etter jordlovens § 12 Saksframlegg Protokoll
PS 90/18 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 16.10.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Nei  Vara: Bård Storhaug
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 084/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.10.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 11. september 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                   
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 11. september 2018 godkjennes.
    
 
 

PS 085/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.10.2018

BEHANDLING:  
Nytt referat:
55. Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede og rullestoldag 11.09.2018.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
  
  
  

PS 086/18 Sikringstiltak mot erosjon og ras i Brokskitbekken på Stiklestad og distriktsandel   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.10.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.             

INNSTILLING: 

  1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring av Brokskitbekken og kvikkleireområde ved Stiklestad i samsvar med planer utarbeid av NVE. Distriktsandelen utgjør kr 1.600.000,- eks mva av totalbeløpet som er anslått til kr 8.000.000,- eks mva. NVE dekker resterende 80 %.
  2. Utgiften på kr.1.600.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.

 

PS 087/18 Drift av grunnvannspumpe Volden/Lunheim forsamlingshus   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.10.2018

BEHANDLING:  
SP v/Anne Segtnan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

3. Det utarbeides ny avtale med Lunheim forsamlingshus.

Det ble først votert over forslaget fra SP v/Anne Segtnan. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatt nytt pkt. 3. Enstemmig vedtatt.
                 
INNSTILLING:   

  1. Verdal kommune drifter grunnvannspumpeanlegg Volden/Lunheim forsamlingshus som i dag, i og med at det er skoledrift i lokalene etter den kommunale Volden skole.
  2. Det forutsettes at tilknyttede abonnenter betaler vannavgift etter Verdal kommunes enhver tids gjeldende satser.
  3. Det utarbeides ny avtale med Lundheim forsamlingshus.

 

PS 088/18 Detaljregulering - Leirfall steinbrudd - 5038/261/1   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.10.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:   
Vedlagte planforslag, med plankart sist revidert 24.05.2018 og reguleringsbestemmelser sist revidert 05.10.2018, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.  

 

PS 089/18 Orientering om fradeling av tun og teiger etter jordlovens § 12   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.10.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Se presentasjonen som ble brukt under gjennomgangen.
               
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 

PS 090/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.10.2018

BEHANDLING: 
Repr. Birgitte S. Dillan:
Vegen i Klinga som er under utbedring – har det vært noen form for dialog i forhold til kloakkledning?

Bård Kotheim svarte:
Ikke noe initiativ ennå – men mange år å gjøre det på (ca. 10-15 år ennå før all stein er tatt ut).  
 
  
     Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 01.02.2021 11:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS