Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 20.11.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 20.11.2018
Tid            : 09:00 - 14:45
Til stede   : 9 representanter. Birgitte S. Dillan fikk permisjon og forlot møtet før sak 100/18. Til stede 8 representanter. Bård Storhaug fikk permisjon og forlot møtet under sak 101/18. Til stede 7 representanter. Torbjørn Sellæg fikk permisjon og forlot møtet før sak 102/18. Til stede 6 representanter.

 
  
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 91/18 Godkjenning av møteprotokoll 16.10.2018 Protokoll
PS 92/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 93/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 94/18 Søknad av kommunal SMIL-ramme 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 95/18 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi - sluttbehandling Saksframlegg Protokoll
PS 96/18 Kommunedelplan ny E6 Åsen-Mære Saksframlegg Protokoll
PS 97/18 Dam Leklemsvatnet - Utbedring  Saksframlegg Protokoll
PS 98/18 Detaljregulering Magnus den godes veg 2  Saksframlegg Protokoll
PS 99/18 Detaljregulering Kvislaparken  Saksframlegg Protokoll
PS 100/18 Lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 101/18 Andre saker Protokoll
PS 102/18 B-sak. Bolystprisen Verdal kommune 2018. (saksframlegget deles ut i møtet) - Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 20.11.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Vara: Inger Åse L. Evenmo 
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Vara: Bård Storhaug
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  
Inger Storstad / Line Ertsås Utvalgssekretær  

 

PS 091/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 16. oktober 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 16. oktober 2018 godkjennes.
     
 
 

PS 092/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:  
Repr. Arvid Wold:
Ref. nr. 48. Mangelfull tekst.
Petter Voll svarte at søknaden er innvilget.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
   
  
  

PS 093/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

Økonomisjef Helge Holthe var i møtet og orienterte.

AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende forslag til pkt. 2:

2. Det bes om at rådmannen lager et notat om situasjonen m.h.t. endringer og ramme for eiendomsskatten i tiden framover.

Det ble først votert over AP v/Ove M. Haugan sitt alternative forslag. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over MDG v/Arvid Woll sitt forslag til pkt. 2. Enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  

 1. Rådmannens forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.
 2. Det bes om at rådmannen lager et notat om situasjonen m.h.t. endringer og ramme for eiendomsskatten i tiden framover.


   
 

PS 094/18 Søknad av kommunal SMIL-ramme 2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                  
VEDTAK: 
Komite plan og samfunn tar prioriteringen til etterretning. 

 

PS 095/18 Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi - sluttbehandling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes etter henstilling fra rådmannen og begrunnelse gitt i møtet.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   
Saken utsettes etter henstilling fra rådmannen og begrunnelse gitt i møtet.

 

PS 096/18 Kommunedelplan ny E6 Åsen-Mære   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

 • Brev datert 16.11.18 fra interessegruppa Framtidas E6 Sjøbygda-Bjørga.

Ove Morten Haugan (AP) fremmet på vegne av AP, SP og MDG følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes.
Det konstateres at komiteens bestilling ved forrige gangs behandling av saken, om å gjøre en vurdering av muligheten for bruk av eksisterende trasé på deler av strekningen (inkl. 90 km/t som fartsgrense), i liten grad er svart opp. Dette bes utredet grundigere. Videre skal det gjøres en vurdering av trasé A/D for Rinnleiret, samt alt. B for trasé Fleskhus. Ulike løsninger og plassering for kryss på Fleskhus skal også vurderes.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
                
VEDTAK: 
Saken utsettes.
Det konstateres at komiteens bestilling ved forrige gangs behandling av saken, om å gjøre en vurdering av muligheten for bruk av eksisterende trasé på deler av strekningen (inkl. 90 km/t som fartsgrense), i liten grad er svart opp. Dette bes utredet grundigere. Videre skal det gjøres en vurdering av trasé A/D for Rinnleiret, samt alt. B for trasé Fleskhus. Ulike løsninger og plassering for kryss på Fleskhus skal også vurderes.  

 

PS 097/18 Dam Leklemsvatnet - Utbedring   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 

 1. Dam Leklemsvatnet utbedres i 2019 innenfor en kostnadsramme på 3,1 mill.kr eks.mva.
 2. Investeringen finansieres ved bruk av investeringsmidler vannforsyning.
 3. Rådmannen innarbeider dette i investeringsprogrammet for vannforsyning for 2019.

 

PS 098/18 Detaljregulering Magnus den godes veg 2   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                
INNSTILLING: 
Vedlagte forslag til detaljregulering for Magnus den godes veg 2 vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.

 

PS 099/18 Detaljregulering Kvislaparken   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Kvislaparken sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

 

PS 100/18 Lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

 • Referat fra møte 15.05.18 med reindriftsinteressene om snøscooterløype i Verdal kommune.

Birgitte S. Dillan fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Verdal kommune vedtar midlertidig forskrift for etablering av scooterløype mellom Sandvika og Vera iht. foreslåtte trase, som en forsøksordning i 2 år med utgangspunkt i forslag lagt frem til andregangs høring og offentlig ettersyn.

Det gjøres følgende endringer:

Omlegging av løype:
Deler av snøscootertraseen som går i vegbanen langs fv.160 fra Vera samfunnshus over til Sisselvollen tas ut av planen. Det tas i stedet utgangspunkt i kryssing over Strådøla fra Vera samfunnshus og over til Sisselvollen - iht. revidert løypekart og avklaring med Statens vegvesen.

Forskriften (endring uthevet med fet skrift):
§3a: Løypenettet åpnes tidligst 1. november og stenges seinest 15. april. Åpning reguleres etter snø- og isforhold i løypa.

Forutsetninger for vedtak:
Vedtaket forutsetter at det utarbeides en driftsplan som avklarer drift og vedlikehold av løypene før løypen tas i bruk. Driftsplanen skal ivareta hensynene i ROS-analysen, med særskilt vekt på rutiner knyttet til sikkerhet bl.a. ved kryssing av islagte vann- og vassdrag. Det skal videre inngås en driftsavtale med Verdal snøscooterklubb før løypen kan tas i bruk. Driftsavtalen skal avklare ansvarsfordelingen som ligger i driftsplanen for løypen.

Vedtaket forutsetter at det skal utarbeides en skiltplan iht. veileder, referert til i Statens vegvesens uttalelse datert 14.12.2017. Skiltplanen skal legges frem for godkjenning av Statens vegvesen før løypen tas i bruk og skal legges til grunn ved skilting og merking av løypen.

Begrunnelse:
Vedtaket begrunnes med at hensynet til viktige reindriftsfunksjoner og friluftsliv anses å være ivaretatt i lokal forskrift med avbøtende tiltak ved behov, og at området løypen foreslås anlagt i, ikke vurderes å være et viktig vinterbeiteområde for tamrein. Løypen ligger i utkanten av det som blir betegnet som «vinterbeite 2, sekundære vinterbeiter» inntil Riksgrensen mot Sverige. Dette vurderes og ha mindre betydning enn de mer sentrale vinterbeiteområdene i Meråker og sør for Fv 72, betegnet som «vinterbeite 1, primære vinterbeiter», jfr. reindriftsnæringens distriktsplan med beitekart. Foreslått trase berører under 0,6 % av distriktets definerte vinterbeiteareal og anses å ikke være til vesentlig skade og ulempe for reindriften.

Vedtaket fattes med hjemmel i § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, og § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling og forslag til vedtak fra Høyre, der rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 3 stemmer ble avgitt fra forslaget fra Høyre.
             
INNSTILLING: 
Verdal kommune avslutter arbeidet med lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til rekreasjonskjøring. Vedtaket begrunnes med at det ikke foreligger hjemmelsgrunnlag til å vedta forskriften, med bakgrunn i at hensynet til viktige vinterbeiteområder for tamrein vil bli vesentlig tilsidesatt.

 

PS 101/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING: 
Bård Storhaug fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Virksomhetsleder Petter Voll orienterte om:

 • Attractive towns – prosjekt i regi av Nordisk råd – utvikling av bærekraftige byer.

Kommunalsjef Trond Selseth orienterte om:

 • Tomter – starter regulering på nye tomter i Forbregd-Lein. Når det gjelder Leklemsåsen vil det bli kalt inn til nytt møte med eier av området før jul for å se om det er muligheter.
 • Prispolitikk tomter, bla Lysthaugen. Kommer sak i møte i januar
 • Jobber fortsatt med tomtealternativ Stiklestad skole. Må gjennomføre flere prøvetakinger av grunnen på den ene tomten og rapport vil etter dette bli ferdigstilt. Sak om valg av tomt vil komme i løpet av våren.

Arvid Wold:
Muligheter for å porsjonere ut saker – toppet seg med store saker med mange dokumenter. Utfordringer med å gjennomgå så mye dokumentasjon på kort tid. Kan saker fordeles mer utover?

Leder Ove Morten Haugan og kommunalsjef Selseth svarte:
Ordningen vi har nå med utsending ligger fast – vanskelig å sende ut ulike saker til ulike tidspunkt. Det er også en del saker som krever behandling innen en viss frist, men tar med oss henstillingen  

 

PS 102/18 B-sak. Bolystprisen Verdal kommune 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.11.2018

BEHANDLING: 
Torbjørn Sellæg fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 6 representanter.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

Saksframlegg og innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble juryens innstilling enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Juryens innstilling enstemmig vedtatt. 

   
     Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 12.08.2021 15:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS