Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 04.12.2018

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 04.12.2018
Tid            : 09:00 - 10:40
Til stede   : 9 representanter.  
  
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 103/18 Godkjenning av møteprotokoll 20.11.2018 Protokoll
PS 104/18 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 105/18 Behandling av klage - Detaljregulering Trones gård Saksframlegg Protokoll
PS 106/18 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 107/18 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/74/11 Nordvikvegen 64 Saksframlegg Protokoll
PS 108/18 Endring av detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen Saksframlegg Protokoll
PS 109/18 Endring av områderegulering Nestvoldjordet - del av 5038/16/1 Saksframlegg Protokoll
PS 110/18 1 gangsbehandling av reguleringsplan for Finnvola Sør  Saksframlegg Protokoll
PS 111/18 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 04.12.2018

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Nei Vara: Inger Åse L. Evenmo
Fatima Almanea AP Medlem Nei Vara: Siv Engelin 
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Vara: Karl Bernhard Hoel
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Mari Høvik Fagleder plan og byggesak  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 103/18 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 04.12.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 20.november 2018 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 20.november 2018 godkjennes.
     
 
 

PS 104/18 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 04.12.2018

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
   
  
  

PS 105/18 Behandling av klage - Detaljregulering Trones gård   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 04.12.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Klage datert 03.10.2018 fra naboer på Trones tas ikke til følge.

Klage datert 04.11.2018 fra Naturvernforbundet Verdal tas ikke til følge.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9, sendes klagene til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse med følgende uttalelse:
Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagene ikke bør tas til følge.
 
   
 

PS 106/18 Lokal forskrift om nedgravde oljetanker - Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 04.12.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                  
INNSTILLING: 
Forskrift om nedgravde oljetanker for Verdal kommune vedtas. 

 

PS 107/18 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/74/11 Nordvikvegen 64   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 04.12.2018

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

  • Brev datert 01.12.18 fra Mali Ottermo Indgjerd og Inge Indgjerd vedlagt notat fra Alf Einar Fornes og Oddbjørn Nordset. Dette var tidligere utsendt pr. e-post fra Oddbjørn Norset til komitéens medlemmer.

H v/Oddleiv Aksnes og SP v/Birgitte Dillan fremmet følgende felles alternative forslag til vedtak:
Med hjemmel i konsesjonslovens, innvilges søknad fra Trygve Natvig Ystad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 74 bnr. 11 i Verdal kommune, til avtalt pris.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og H og SP sitt felles alternative forslag ble H og SP sitt felles forslag vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte for rådmannens forslag.
   
VEDTAK:   
Med hjemmel i konsesjonslovens, innvilges søknad fra Trygve Natvig Ystad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 74 bnr. 11 i Verdal kommune, til avtalt pris.

 

PS 108/18 Endring av detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 04.12.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Vedlagte forslag til planendring vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14.
 
 

 

PS 109/18 Endring av områderegulering Nestvoldjordet - del av 5038/16/1   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 04.12.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas følgende tillegg til bestemmelsene for områderegulering Nestvoldjordet benevnt som pkt. 2.4:

Gnr. 16 og Bnr. 1 har rett til å kjøre på gang og sykkelvei o_SGS4 med landbruksmaskiner for få tilkomst til dyrket mark på vestsiden av jernbanen via ny kulvert under jernbanen.

 

PS 110/18 1 gangsbehandling av reguleringsplan for Finnvola Sør   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 04.12.2018

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Finnvola sør beskrevet i planbeskrivelsen og merket på plankartet som alternativ A sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-14.

 

 

PS 111/18 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 04.12.2018

BEHANDLING: 
Repr. Anne Segtnan:

  • Status - ladere for el-biler.

Rådmannen v/Trond Selseth svarte:
Kommunen har mottatt kr 170 000,- i tilskudd til etablering av ladestasjoner for el-biler. Forutsatt at kommunen kjøper/leier minimum 10 el-biler. Det er etablert ladepunkt for 12 biler utenfor rådhuset - samt at det er under etablering 6 ladepunkt i tilknytning til hjemmetjenesten (Gjensidigebygget).
El-sykler. Fikk kr 50 000 i tilskudd og det er kjøpt inn sykler. Sykkelskur er under bygging slik at det blir både parkering og lading.
F.k. fredag skal det være møte med Coop med tanke på å få etablert en hurtigladestasjon ved YX-en. Spleiselag – total kostnad ca kr 1mill. pr. stasjon (med totalt 3-4 ladinger). Nyansatte og dermed ny kompetanse på Teknisk drift – skal jobbe med etablering av andre typer ladestasjoner. Håper å ha mere på plass i løpet av våren.

Rådmannen v/Trond Selseth:

  • E6 Åsen-Mære

Planavdelingen har hatt møte med Statens vegvesen 22.11. d.å. med oppfølging av vedtak i komiteens møte 20.11. d.å. Statens vegvesen har respondert i ettertid. Rådmannen orienterte om hovedpunktene i tilbakemeldingen fra Statens vegvesen. 

   
     Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 12:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS