Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 04.12.2018- PS 110/18 Detaljregulering Finnvola Sør

Saksbehandler : Anders Nordgård-Larsen

Arkivref : 2018/4654 - /L13

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 04.12..2018 110/18

 

Rådmannens innstilling: 
Forslag til detaljregulering for Finnvola sør beskrevet i planbeskrivelsen og merket på plankartet som alternativ A sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-14.
 
Vedlegg:  

  1. Planbeskrivelse datert 05.11.2018
  2. Reguleringsplan alternativ A, datert 20.11.2018
  3. Reguleringsplan alternativ B, datert 20.11.2018
  4. Reguleringsbestemmelser datert 22.11.2018
  5. Kart med hyttenummer
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Retningslinjer for vegbygging til hytter i fjellet

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Hensikten med planforslaget er å anlegge adkomstveger til hyttene. Sweco Norge as har på vegne av Finnvola hytteeierforening utarbeidet en ny reguleringsplan for Finnvola sør. Det regulerte areal eies av Statskog, og omfattes av eiendommen gnr/bnr. 234/1-Innstatsalmenningen.

Det er registrert at en del hytteeiere ikke ønsker veg til egen hytte, eller generelt veger i om­rådet. På bakgrunn av dette er det gjennomført to befaringer i terrenget for å finne best mulige løsninger på vegtraseer, spesielt der det er mest motstand. For å imøtekomme hytte­eiere som ikke ønsker ferdsel forbi sine hytter er vegen lagt i god avstand fra hyttene. Noen steder har man valgt å fravike eksisterende stitraseer for å imøtekomme hytteeiernes ønsker. Det er valgt å regulere adkomst til alle hyttene selv om eierne ikke ønsker veg nå. Dette for å kunne bygge veg på et senere tidspunkt uten å måtte foreta ny regulering.

Planområdet
Planområdet ligger ved Finnvola, mellom Åbovegen(Fv. 72) og riksgrensen mot Sverige. Opprinnelig plan ble vedtatt den 22.06.88. Angjeldende planområdet er regulert med punktfeste for 89 hytter med stinett. Alle tomtene innenfor planområder er bebygd. Planen omfatter et areal på 988 daa.

Planstatus
Området omfattes i dag av reguleringsplan for Finnvola sør. Eksisterende plan har følgende arealbrukskategorier: jord/skogbruk, friluftsområder, hytter og stinett.

Planforslag
Området foreslås regulert med atkomstveg til hyttene. Atkomstvegene er foreslått regulert langs eksisterende stinett med en breddeutvidelse på 1-1,5 meter. Det foreslås ikke nye hyttetomter i planforslaget. Vegene deles opp i flere parseller med en total veglengde på 3500 m2. Gjennom planforslaget gis hytteeierne rett til å opparbeide adkomstveg, men ikke en plikt. Det tas inn i planens bestemmelser at det kan innlegges vann og avløp i hyttene, og rammebestemmelsene i kommuneplanens arealdel tilknyttet fritidsbebyggelse.

Det fremmes av forslagstiller to ulike plankart vist i skissen under hvor det ene alternativet benevnt som A.

Alternativ A

Og alternativ B som viser veg over friluftsområde benevnt som f SKV 7: 

Alternativ B

Parkering
Eksisterende felles parkeringsplasser opprettholdes og reguleres inn i planforslaget.

Trafikksikkerhet
Trafikkmengde vil være så moderat de fleste tider av året at opparbeidelse av adkomstveger ikke vil utfordre trafikksikkerheten i planområdet. I begrensete tider av året som for eksempel i påsken vil det særlig på samlevegene være stor trafikk.

Lek og uteopphold
Det er innenfor planområdet regulert et større friluftsområde som er ligger inne i hyttefeltet. Dette arealet hadde samme status på reguleringsplanen av 1988. Det er i tillegg rikelig med leik og uteoppholdsareal mellom punktfestene.

Universell utforming og tilgjengelig boenhet
Forslagstiller begrunner utarbeidelse av reguleringsplanen blant annet med økt tilgjengelighet til hyttene når det kan kjøres frem til tomtene. Det medfører at hytteeierne kan bruke hyttene lengre i livsløpet. Det er ikke krav til tilgjengelighet på fritidsboliger.

Støy
Det er ikke foretatt støyutredning tilknyttet planforslaget. Dette anses heller ikke relevant i saken.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Planbeskrivelsen inneholder en enkel ROS-analyse utarbeidet etter en sjekkliste hvor det er krysset av nei for alle forhold som er listet opp (naturgitte forhold, infrastruktur, tidligere bruk, omgivelser og ulovlige forhold)

Kulturminner
Det er registrert et samisk kulturminne innenfor planområdet. I forbindelse med samisk kulturminnefonds kartlegging ble det påvist en teltplass med ID-231424. Plankartet er justert for å hensynta kulturminne.

Naturmangfold
Planområdet er utbygd med hytter, uten at tomtene er vesentlig opp­arbeidet. Innenfor plan­området er det en del myr med innslag av tørre områder med furuskog, og mot vest er det del gran­skog. Kartlegging har påvist ett lite område med rikmyr kategori C (lokalt viktig). Vegen er lagt utenfor denne.

Kart som viser påvist rikmyr kategori C
Figur 1 – kart som viser påvist rikmyr kategori C

Naturbase eller artskart viser ingen registrerte verdier i nær tilknytning til om­rådet. Det forventes ordinære viltforekomster i området som er representativt for disse delene av regionen. Planområdet kommer ikke i kontakt med noen vannforekomster som kan ha betydning for biologisk mangfold.

Nml. § 8 - kunnskapsgrunnlaget
Planområdet består av hyttefelt, landbruksområder og friluftsområder uten registrerte verdier. Det er gjennomført naturkartlegging iht. DN-håndbok 13 for regulerte veger med influensområde. Kunnskaps­grunn­laget vurderes å være tilfredsstillende

Nml. § 9 – føre-var-prinsippet
Det kan ikke sees noe potensial for at tiltaket kan medføre betydelig påvirkning på naturmangfold. Det anses derfor ikke å være behov for å vektlegge føre-var-prinsippet i denne saken. Tilførte masser i forbindelse i forbindelse med vegbygging vil bestå at knust fjell. Tildekking av fyllinger / skjæringer skal gjøres med stedlige masser.

Nml. § 10 – økosystemtilnærming og samlet belastning
Tiltaket vil ikke påvirke kjente områder av utpreget verdi for biologisk mangfold. Tiltaket forventes dermed å ikke ha noen betydelig påvirkning på økosystem i området eller bidra negativt til den samlede belastningen på naturmangfold i et større område.

Nml. § 11 – kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Kostnadene ved gjennomføring av avbøtende tiltak og bruk av miljøforsvarlige teknikker og drifts­metoder skal dekkes av tiltakshaver.

Nml. § 12 – miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Planlagte veger vil kreve en del inngrep og tungtrafikk i anleggsperioden. Når det gjelder utbygging av veger og hytter, er det i alles interesse at dette gjennomføres på en så skånsom måte som mulig. Dette må tydeliggjøres i anbudsfase/kontrahering av entreprenør som skal utføre arbeider i om­rådet. Kravene i nml. § 12 blir ivaretatt gjennom denne prosessen.

Vann-, avløp
Reguleringsplanens bestemmelser åpner for at det kan legges inn vann og avløpsløsning i hyttene. Det er innlagt vann og avløp i hyttene på andre hyttefelt i Sandvika.

Utbyggingsavtale
I oppstartsmøte ble det konkludert med at det ikke var relevant med utbyggingsavtale. Det er ingen kommunale anlegg i området.

Andre forhold
Med bakgrunn i planforslagets innhold er det vurdert det er kun nødvendig å sende saken på intern høring til enhet landbruk.

Planprosess
Medvirkning
Det er avholdt oppstartsmøte 01.09.2017.

Varsel om planoppstart ble sendt 06.09.2017 til høringsinstanser, grunneiere og berørte. Fristen for å komme med innspill til planarbeidet ble satt til 6 oktober 2017. Oppstart ble annonsert 06.09.17. Det er levert et planforslag i januar 2018. Dette forslaget ble ikke tatt opp til politisk behandling grunnet krav om naturmangfoldkartlegging.

Det er mottatt 16 forhåndsuttalelser på planforslaget - 3 fra myndigheter og 13 uttalelser fra private. Forhåndsuttalelser fra private er samlet i en felles oppsummering under avsnittet naboer, og innspill fra myndigheter er gjengitt og kommentert i planbeskrivelsen. Her følger en kort oppsummering av innkomne innspill.

Flere naboer /hytteeiere har merknader til planforslaget. De ønsker at hytteområde skal fremstå som i dag uten de ferdselsbarrierer, støv, støy og naturinngrep som de mener vegbygging medfører.

Planforslaget er sendt på intern høring til enhet landbruk som har uttalt følgende: har sett på saken og finner at landbruksinteressene er ivaretatt.

Det anmerkes at det kan forekomme beitedyr i området, dersom noen har beiterett der.

Regionale og nasjonale myndigheter:
Fylkeskommunen:
Har ingen merknader

Kulturminnefaglig uttalelse
Fylkeskommunen har undersøkt om tiltaket er i konflikt med kulturminnelovens (kml) § 3 om automatisk freda kulturminner. Etter å ha søkt i arkiv og kulturminnedatabasen Askeladden og vurdert landskapet, kan vi ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk freda kultur­minner, jf. også kml § 8 fjerde ledd. Planområdet ble også befart i forbindelse med saks­behandling av eksisterende plan. Vi har derfor ingen merknader til det nåværende plan­forslaget.

Det kan likevel være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot plan­området. Vi vil derfor minne om at dersom man i løpet av det videre arbeidet med plan­forslaget eller byggearbeidene oppdager hittil ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet ledd. Dette pålegget må videreformidles til dem som skal gjøre arbeidet.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen ikke gjelder samiske kulturminner. Når det gjelder slike kulturminner, viser vi til egen uttalelse fra Sametinget.

Sametinget:
Det varsles om arbeid med utarbeidelse av ny reguleringsplan for området Finnvola Sør. Den tidligere reguleringsplanen for området ble utarbeidd på slutten av 1980-tallet. På denne tiden var samisk kulturminnevern lite utbygd. Det er derfor grunn til å tro at området ikke er tilstrekkelig avklart med tanke på automatisk freda samiske kulturminner.

Det kan derfor finnes samiske kulturminner innenfor planområdet som fortsatt ikke er registrert. Sametinget må befare planen før endelig uttalelse kan gis. Befaringen må bli utført på telefri og bar mark, mest sannsynlig i løpet av feltsesongen 2018.

Befaring gjennomføres visuelt av en arkeolog i terrenget. Noen ganger kan det være behov for prøvestikk i grunnen. Disse vil fylles igjen. Eventuelle funn blir registrert og lagt inn i kultur­minnedatabasen askeladden.

Ifølge kulturminnelovens § 10 skal utbygger betale for Sametingets befaring ved større tiltak. Vedlagt er budsjett for undersøkelsen (jf. Klima- og miljødepartementets retningslinjer for budsjettering). Vi understreker at dette er øvre grense for utgifter.

Vi ber om retur av underskrevet akseptskjema så snart som mulig, slik at vi kan begynne planlegging av befaringa. Tiltakshaver må også varsle grunneiere/brukere om at befaring skal gjennomføres.

Hvis søknaden trekkes ber vi om tidlig beskjed.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Det er i ettertid foretatt befaring av sametingets arkeolog.

Fylkesmannen:

Landbruksavdelingen:
Ingen merknader

Miljøvernavdelingen:
Planforslaget må ta hensyn til eventuelle miljøkvaliteter i området, bl.a. biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Planen må vurderes etter prinsippene i §§ 8- 12 i naturmangfoldloven (nml.) av 2009 og holdes opp mot forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i nml. Dette innebærer at konsekvensene for naturmangfoldet skal framgå av planbeskrivelsen, samt at vurderingen og vektlegging av prinsippene skal framgå av beslutningen. Da tiltakene vil kunne medføre en del terrenginngrep med oppgraving og forflytting av masser, må dette inkludere en vurdering av fare for spredning av fremmede arter.

Området omsøkte tiltak ligger i er en del av Verdalsvassdraget som er et vernet vassdrag, og vi minner om at RPR for vernede vassdrag skal legges til grunn ved planlegging og tiltak etter PBL.

Kommunalavdelingen:
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet jf. Plan- og bygningslovens § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med avdekt fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. PBL § 12-6.

Reindriftsavdelingen:
Ingen merknader.

Vurdering:
Opprinnelig plan legger opp til stinett i området. Stiene er opparbeidet iht. opprinnelig plan med lett fylling og duk. Ny veg vil i hovedsak følge opp etablert sti og det legges ikke opp til grøfting eller omfattende grunnarbeid. Vegene vil dermed fremstå som en breddeutvidelse av eksisterende stier. Det som kommer i tillegg som nye veger er adkomst til hyttene fra samleveg, og på noen få steder der det ikke har vært veg tidligere.

Hovedformålet hytter er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området. Det er få bestemmelser tilknyttet eksisterende plan. Ny reguleringsplan har tatt inn bestemmelsene fra kommuneplanens arealdel når det gjelder størrelse og høyde på hytter, men den avviker noe fra kommuneplanens bestemmelser.

Det er i forbindelse med varsel om planoppstart varslet at en del hytteeiere innenfor planområdet ikke ønsker vegbygging. Det er besluttet av hytteeierforeningen å fremme reguleringsplanen slik som den foreligger med nevnte tilpasninger. Kommunens planmyndighet vurderer at reguleringsplanen tas til politisk behandling.

Verdal kommune har en retningslinje for vegbygging til hytter i fjellet. Den beskriver at det er økende press for veger til hytter i fjellet. Verdal kommune ønsker å være en attraktiv hyttekommune, og retningslinjene skal også tjene som verktøy for modernisering og oppgradering av eldre planer.

Retningslinjene beskriver videre at det skal tas natur- og landskapshensyn. Det er gjort oppmerksom på denne veilederen i oppstartsmøte.

Naturmangfold:
Det er foretatt naturtypekartlegging av UTINA. Det ble funnet en rikmyr som har medført at en vegstrekning har blitt flyttet utenfor myra. I tillegg har forekomsten av hensynskrevende fuglearter blitt vurdert av feltornitolog. Det er ingen kjente lokaliteter i nærheten som planforslaget vil kunne ha negativ innvirkning på. Planforslaget merket B med veg regulert som skv 7 øker den samla belastning i område ved at det etableres en teknisk innretning på et areal hvor det tidligere ikke har vært slike inngrep. Vegen medfører fragmentering av funksjonsområdet for arter som lever innenfor området. Fragmentering av leveområder er en stor trussel for mange arter i dag. Dette er en av årsakene til at rådmannen i forslag til vedtak kun innstiller på alternativ A.

Landskapsendring og inngrep:
Felles veger vil i all hovedsak opparbeides som breddeutvidelse på 1- 1,5 meter langs eksisterende stinett. Dette er et viktig plangrep for å redusere behovet for grøfting og drenering. Endringen i landskapsbilde reduseres ved at man benytter eksisterende stinett i stedet for bygge helt nye veger uavhengig av dagens stinett. Det er redegjort for i planbeskrivelsen at veger skal kunne bygges uten ytterligere behov for mer drenering og grøfting av myrlandskap. Med den bakgrunn inneholder rådmannens forslag til vedtak kun alternativ A. Bygging av veg etter alternativ B vil netto medføre omtrent 100 meter mer veg i hytteområdet. I tillegg vil det med dette alternativet bygges omtrent 140 meter veg i et område hvor det i dag ikke er veg/sti trase eller andre tekniske inngrep. Dette arealet er slik administrasjonen ser det et viktig friareal for allmenheten og hytteeierne. Administrasjonen mener at alternativ A hensyntar hytteeier ved at vegen ikke følger det eksisterende stinettet, men her er lagt utenom, for at den planlagte vegen skal komme lengre unna hytta.

Avvik fra rammebestemmelser i overordna plan
Det er lagt inn i bestemmelsene at det kan bygges hytter på 120 m2.. Dette avviker fra kommuneplanens rammebestemmelser som åpner for å bygge 90 m2 hytte og 30 m2 med uthus/anneks eller garasje. Det er i reguleringsplanen for Sandvika åpnet for samme bestemmelse, og som en normalisering av bestemmelser mot andre hyttefelt i område så aksepteres endringen fra overordna plan.

Konklusjon:
Planforslaget med alternativ A tilrås sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.. 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 10.12.2018 12:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS