Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 12.02.2019

Møtested  : Møterommet i 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 12.02.2019
Tid            : 09:00 - 11:50
Til stede   : 8 representanter. Repr. Kristoffer L. Nicolaysen møtte fra og med sak 11/19. Til stede: 9 representanter  

  
 
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 009/19 Godkjenning av møteprotokoll 15.01.2019 Protokoll
PS 010/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 011/19 Oppfølging av oversendelsesforslag - sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget Saksframlegg Protokoll
PS 012/19 Tomtepriser Lysthaugen Saksframlegg Protokoll
PS 013/19 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/219/1 Lindset - Værdalsbruket AS Saksframlegg Protokoll
PS 014/19 Sluttbehandling - Utbyggingsavtale Nestvoldjordet Saksframlegg Protokoll
PS 015/19 Detaljregulering Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 Saksframlegg Protokoll
PS 016/19 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 12.02.2019

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Nei Vara: Siv Engelin 
Fatima Almanea AP Medlem Nei Vara: Kristoffer Lorås Nicolaysen
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Nei Vara: Einar Olav Larsen 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  

 

PS 009/19 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.02.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 15.januar 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                      
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 15.januar 2019 godkjennes.
       
 
 

PS 010/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.02.2019

BEHANDLING:  
Arvid Wold ba om en nærmere utdyping av referat 1. Petter Voll redegjorde.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
     
  
  

PS 011/19 Oppfølging av oversendelsesforslag - sjøørretens levekår i Verdalsvassdraget   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.02.2019

BEHANDLING:  
Eir Hol, Mastergradsstudent NMBU, - presenterte funn, konklusjoner og anbefalinger om veien videre knyttet til forvaltning av sjøørret.

Komitéen ble oppdelt i tre grupper som fikk hver sin oppgave for besvarelse.
Svarene ble lagt fram i plenum.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Administrasjonen bes om å arbeide videre med komiteens innspill.
  
   
 

PS 012/19 Tomtepriser Lysthaugen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.02.2019

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 3:
De første 5 tomtene selges til en rabattert pris utover prissetting iht pkt. 1.

Rabatt differensieres iht følgende:

 • Salg første tomt: - kr 50 000,-
 • Salg andre tomt: - kr 40 000,-
 • Salg tredje tomt: - kr 30 000,-
 • Salg fjerde tomt: - kr 20 000,-
 • Salg femte tomt: - kr 10 000,-

Rabatt forutsetter at tomten er bebygd med ferdigattest ila 3 år fra kontraktsinngåelse.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra H v/Oddleiv Aksnes. Forslaget fikk 4 stemmer. 5 stemte mot.
Det ble så votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
                    
INNSTILLING: 

 1. For tomtene på Lysthaugen syd fastsettes en pris pr. tomt med en fast andel (anleggskostnad) på kr.350.000,- pr. tomt. I tillegg fastsettes en arealkostnad på kr.150,- pr/m2 tomteareal.
 2. Salgskostnader inkludert fradeling og utarbeidelse av matrikkelbrev, meglertjenester, dokumentavgift, tinglysning med mere kommer i tillegg.

 

PS 013/19 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/219/1 Lindset - Værdalsbruket AS   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.02.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.
     
VEDTAK:   
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003, Landbruksdepartementets rundskriv M-5/2003 og delegasjonsreglementet i Verdal kommune gis Værdalsbruket A/S konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 219, bnr. 1 i Verdal kommune som omsøkt. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. Eiendommen skal benyttes til landbruksformål. Vedtaket begrunnes med teigen ligger innklemt i Værdalsbruket A/S sin eiendom og ervervet vil bidra til den mest rasjonelle driften av skogteigen.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kjent for partene i saken. Fylkesmannen i Trøndelag er klageinstans.

 

PS 014/19 Sluttbehandling - Utbyggingsavtale Nestvoldjordet   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.02.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                  
INNSTILLING: 
Vedlagte utbyggingsavtale for «Nestvoldjordet» godkjennes i medhold av plan- og bygningslovens § 17-4

 

PS 015/19 Detaljregulering Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.02.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Det gjøres følgende endringer i planforslaget:

 • Byggehøyde for garasje og eventuell felles carport angis i bestemmelsene.
 • Plassering av eventuell carport angis i planen.

Vedlagte planforslag, med overnevnte endring, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

 

PS 016/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.02.2019

BEHANDLING: 
Repr. Anne Segtnan:

 • Det undersjøiske raset ved kalkkaia på Verdal havn.
  Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte.
 • Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning, Petter Voll, redegjorde kort om framdriften ang. reg.plan Tromsdalen etter kommunestyrets vedtak.
  Tar sikte på sak i Komité PS i mars med påfølgende høringsrunde. Tilbake til Komité PS etter høring - i mai-møtet. Komitéen ønsker at Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin.) kommer når saken legges fram i neste møte.


  Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 11:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS