Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 12.03.2019

Møtested  : Møterommet i 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 12.03.2019
Tid            : 09:00 - 11:20
Til stede   : 8 representanter

 
Møtet startet med orientering av Direktoratet for mineralforvaltning (DIRMIN), v/Marte Kristoffersen, leder for seksjon «Mineralutvinning». Dragana Beric Skjøstad, leder for seksjon «Ressursforvaltning» og saksbehandler Lars Libach var også tilstede. Se presentasjonen som ble brukt her.

Sak 25/19 ble behandlet etter sak 18/19. Ellers uendret behandlingsrekkefølge..

  
 
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 017/19 Godkjenning av møteprotokoll 12.02.2019 Protokoll
PS 018/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 019/19 Tilsyn avløpsanlegg - Rapport fra resipientundersøkelse ved utslipp Ørin og rapport  vedrørende bunndyr og fisk i Skjørdalsbekken Saksframlegg Protokoll
PS 020/19 Sikringstiltak mot erosjon i Helgåa ved Åkerenget, Vuku Saksframlegg Protokoll
PS 021/19 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - Årsmelding for 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 022/19 2. gangs behandling detaljregulering Finnvola sør Saksframlegg Protokoll
PS 023/19 Mindre endring - Kommunedelplan Verdal by 2017-2030 Saksframlegg Protokoll
PS 024/19 Endring områderegulering Nestvoldjordet - del av 5038/16/1 - byggegrenser, gangveg, lek m.m. Saksframlegg Protokoll
PS 025/19 Orientering/avklaring etter vedtak i KOM-sak 2/19 - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi  Saksframlegg Protokoll
PS 026/19 Endring - Detaljregulering Tinden vest - 5038/21/44 m.fl.  Saksframlegg Protokoll
PS 027/19 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 12.03.2019

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Nei Ingen vara
Anne Segtnan SP Medlem Nei Vara: Einar Olav Larsen 
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Inger Åse L.Evenmo AP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Nei Vara: Grethe Dyrstad 
Arvid Wold MDG Medlem Nei Vara: Marit Voll
Jorunn Dahling AP Medlem Nei Vara: Kristoffer Lorås Nicolaysen 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  

 

PS 017/19 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 12. februar 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                       
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 12. februar 2019 godkjennes.
        
 
 

PS 018/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
      
  
  

PS 019/19 Tilsyn avløpsanlegg - Rapport fra resipientundersøkelse ved utslipp Ørin og rapport vedrørende bunndyr og fisk i Skjørdalsbekken
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Saken tas til orientering.  
   

  

PS 020/19 Sikringstiltak mot erosjon i Helgåa ved Åkerenget, Vuku   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                     
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring i Helgåa i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktsandelen er beregnet til kr 180.000,- eks mva av totalbeløpet som er beregnet til kr 900.000,- eks mva. NVE dekker resterende kostnader.
 2. Utgiften på kr 180.000,- eks mva dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.


  
 

PS 021/19 Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - Årsmelding for 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:   
Saken tas til orientering. 
 
 
  

PS 022/19 2. gangs behandling detaljregulering Finnvola sør   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING:  
Repr. Torbjørn Sellæg ba om å få vurdert sin habilitet da han er regionleder i Sweco Norge AS. Torbjørn Sellæg fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Ved votering ble Torbjørn Sellæg enstemmig erklært habil. Jfr. forvaltningslovens § 6: For at et selskap skal få partsstatus må forvaltningens avgjørelse være «rettet mot eller ellers direkte gjelde» selskapet som sådant, jf. definisjonen av part i forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav e.

Ved votering ble rådmannens innstiling vedtatt med 7 stemmer. 1 stemte mot.
                   
INNSTILLING: 
Vedlagte planforslag vedtas iht plan og bygningslovens § 12-12.
  
 
  

PS 023/19 Mindre endring - Kommunedelplan Verdal by 2017-2030   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Formålsendring til boligformål på boligeiendommen 16/36, som vist i vedlagte endringsforslag alternativ 1, samt justering av byggegrense utenom eksisterende bolighus på 16/36, vedtas som en mindre endring iht. plan og bygningslovens § 11-17.
 
 
   

PS 024/19 Endring områderegulering Nestvoldjordet - del av 5038/16/1 - byggegrenser, gangveg, lek m.m.
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Vedlagte endringsforslag vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.
 2. Utbygger anmodes om å revidere planen mht. kjøremønster for renovasjonskjøretøy.

 

 

PS 025/19 Orientering/avklaring etter vedtak i KOM-sak 2/19 - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

PS 026/19 Endring - Detaljregulering Tinden vest - 5038/21/44 m.fl.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING: 
Repr. Torbjørn Sellæg ba om å få vurdert sin habilitet da han er regionleder i Sweco Norge AS. Torbjørn Sellæg fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Ved votering ble Torbjørn Sellæg enstemmig erklært habil. Jfr. forvaltningslovens § 6: For at et selskap skal få partsstatus må forvaltningens avgjørelse være «rettet mot eller ellers direkte gjelde» selskapet som sådant, jf. definisjonen av part i forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav e.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Reguleringsbestemmelse § 2.6 suppleres med følgende bestemmelse om støy:
«Ved søknad om utbygging av boliger skal det dokumenteres gjennom en støyfaglig utredning at tilfredsstillende støynivå innendørs og på uteoppholdsareal/lekeplass vil oppnås i henhold til anbefalinger i T-1442/2016 Retningslinje for støy i arealplanleggingen med tilhørende veileder M-128 samt i henhold til byggteknisk forskrift TEK17.»

Vedlagte endringsforslag, med overnevnte endring, vedtas iht. plan og bygningslovens § 12-14 andre ledd.  

 

PS 027/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.03.2019

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Det er bedt om oppstartsmøte når det gjelder Mega-kvartalet.
  Møtet er berammet til fredag 15. mars.
 • Ikke noe møte i Plan og samfunn i april (heller ikke i andre politiske utvalg).
  Reguleringsplan Kvislaparken, reguleringsplan Bo- og behandlingssenteret og Domuskvartalet kommer derfor i mai-møtet.

   Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.12.2020 12:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS