Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 14.05.2019

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.05.2019
Tid            : 09:00 - 11:45
Til stede   : 9 representanter

 
  
 
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 028/19 Godkjenning av møteprotokoll 12.03.2019 Protokoll
PS 029/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 030/19 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/269/2 Ravlo østre og 5038/120/9 Skjørdalskogen - Ravlo skog AS Saksframlegg Protokoll
PS 031/19 Utførte investeringer kommunalt vegnett 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 032/19 2.gangsbehandling av detaljregulering Kvislaparken Saksframlegg Protokoll
PS 033/19 Behandling av klage på mindre endring - Kommunedelplan Verdal by 2017-2030 Saksframlegg Protokoll
PS 034/19 Detaljregulering Vinne skole - del av 5038/282/66 m.fl. Saksframlegg Protokoll
PS 035/19 Klagebehandling- Detaljregulering for Finnvola sør - Ny hytteveg Saksframlegg Protokoll
PS 036/19 Orientering om status i plansaker Saksframlegg Protokoll
PS 037/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner  Saksframlegg Protokoll
PS 038/19 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 14.05.2019

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Inger Åse L.Evenmo AP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  

 

PS 028/19 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 12. mars 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 12. mars 2019 godkjennes.
         
 
 

PS 029/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål omkring ref. 11, 16 og 18.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
       
  
  

PS 030/19 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 5038/269/2 Ravlo østre og 5038/120/9 Skjørdalskogen - Ravlo skog AS
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING:  
Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag:
Søknad om konsesjon fra Ravlo Skog AS innvilges, under forutsetning av at selskapets hovedaksjonær/er, med totalt eierskap over 50 % er medlemmer i selskapets styre.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Høyre v/Oddleiv Aksnes sitt alternative forslag ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte for Høyre sitt forslag.
    
VEDTAK:  
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 avslås konsesjonssøknaden fra RAVLO SKOG A/S på eiendommene gnr. 269 bnr. 2 og gnr. 120 bnr. 9 i Verdal med følgende begrunnelse: Verdal kommune ønsker og sikre en lokal forvaltning og et nært eierskap til skog og utmarksressursene i kommunen og ønsker derfor ikke eierformer som kan medfører at eierskap fjerner seg fra Innherred og som kan medføre at det lokale eierskap fragmenteres, noe som igjen kan medføre at ressursene forvaltes eksternt. Vedtaket begrunnes med at det ikke er i samsvar med konsesjonslovens formål om vern av landbrukets produksjonsareal for bl.a. å ivareta fremtidige generasjoners behov og landbruksnæringen, å etablere en eierform som innebærer at det kan bli eiere av selskapet uten noen tilknytning til verken landbruket eller eiendommen.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningsloven. Klagen fremsettes til Verdal kommune innen tre uker etter at vedtaket er kjent for søker. Klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag.
    

  

PS 031/19 Utførte investeringer kommunalt vegnett 2018   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
                      
INNSTILLING:  
Saken tas til orientering.
  
  
 

PS 032/19 2.gangsbehandling av detaljregulering Kvislaparken   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.
       
INNSTILLING:   
Vedlagte planforslag vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
  
 
  

PS 033/19 Behandling av klage på mindre endring - Kommunedelplan Verdal by 2017-2030   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                    
VEDTAK: 
Klage datert 05.04.2019 fra Hallgeir Pettersen, på vedtak om mindre endring av Kommunedelplan Verdal by i KPS-sak 23/19 tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.
   
 
  

PS 034/19 Detaljregulering Vinne skole - del av 5038/282/66 m.fl.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING: 
Anne Segtnan ba om å få vurdert sin habilitet i henhold til forvaltningslovens § 6 1. ledd, da hun er leder i Vinne idrettslag som er vurdert som part i saken. Anne Segtnan fratrådte under behandling av habilitetsspørsmålet. Ved votering ble hun enstemmig erklært inhabil og fratrådte ved behandling av saken. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Vedlagte planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
  
 
   

PS 035/19 Klagebehandling- Detaljregulering for Finnvola sør - Ny hytteveg   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas vedlagte plankart samt følgende endring av bestemmelsene i Reguleringsplan for Finnvola Sør.

 • Ny bestemmelse pkt. 7,3 under avsnittet hensynsone med følgende ordlyd:
   
  7.3 Båndleggingssone – kulturminner
  Arealet omfatter samisk kulturminne, Askeladden-ID 231424. I området tillates ingen terrenginngrep eller bygging.

 

PS 036/19 Orientering om status i plansaker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning redegjorde. Se vedlagte presentasjon.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Redegjørelsen tas til orientering.
  
 
 

PS 037/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING: 
AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslaget fra AP v/Ove M. Haugan ble forslaget fra AP enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
   
  
   

PS 038/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 14.05.2019

BEHANDLING: 

 • Repr. Oddleiv Aksnes:
  Plassering av hurtigladestasjoner. Er det gjort strategiske vurderinger om plasseringen og i tilfelle hvilke?
   
  Rådmannen svarte:
  Ønsker å bidra for å legge til rette for en miljøvennlig bilbruk og at noen av stasjonene etableres inn mot sentrum. Som tidligere informert om i komitéen arbeides det med en slik stasjon i tilknytning til YX-stasjonen.
 • Repr. Birgitte S. Dillan:
  Boligtomter. Hva er status på solgte tomter i Lein-området?
   
  Rådmannen svarte:
  Alle tomter er solgt.
 • Repr. Jorunn Dahling:
  Moe-parken. Status og framdriftsplan.
   
  Rådmannen svarte:
  Har møtt på stor grad av forsøpling, arbeidet er stoppet. Har meldt fra til fylkesmannen, og skal ha et møte med de denne uka. Skal ta nye prøver før Norconsult utarbeider tiltaksplan. Ser ikke for seg oppstart før etter ferien.
 • Ny skole på Stiklestad. Status tomtevalg.
  Høringsfristen for tomtevalg har gått ut. Vil bli lagt fram sak til politisk behandling før sommerferien.
 • Repr. Oddleiv Aksnes.
  Bredbåndsutbygginga i Leksdal.
   
  Bård Kotheim svarte:
  Fra skolen og nordover skal man legge trekkrør samtidig. Kan bli noe forsinket.


   Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.07.2021 09:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS