Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 05.06.2019

Møtested  : Møterom Porselstrand, Herredshuset
Dato         : 05.06.2019
Tid            : 09:00 - 13:00
Til stede   : 9 representanter

  
 
 
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 040/19 Godkjenning av møteprotokoll 14.05.2019 Protokoll
PS 041/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 042/19 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll
PS 043/19 Investeringsplan kommunale veger 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 044/19 Ny behandling av klage på mindre endring - Kommunedelplan Verdal by - 2017-2030 Saksframlegg Protokoll
PS 045/19 Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 Saksframlegg Protokoll
PS 046/19 2. gangsbehandling - detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) - 5038/23/44 m.fl Saksframlegg Protokoll
PS 047/19 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m.fl. Saksframlegg Protokoll
PS 048/19 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 05.06.2019

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Nei Vara: Tor-Petter Abelsen
Inger Åse L.Evenmo AP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Nei Vara: Anne Kolstad 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  

 

PS 040/19 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 05.06.2019

BEHANDLING:  
Leder fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 14. mai 2019 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                         
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 14. mai 2019 godkjennes.
          
 
 

PS 041/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 05.06.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Referatene tas til orientering».

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
        
  
  

PS 042/19 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 05.06.2019

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:  
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2019:

 • Sluttoppgjør vannledningsnett Volhaugvegen
 • Bygging av ny dam Leklemsvatnet
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Skisseprosjekt Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Bygging av ny vannledning Leksdal skole – Aksnes.
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Rehabilitering vannledningsnett Ørin/Hanskemakergata

2020:

 • Rehabilitering vann Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Bygging av nytt vannledningsnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia

2021:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden

2022:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering av nødvann Leklem
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden

Avløp:

2019:

 • Sluttoppgjør ledningsnett Volhaugvegen
 • Oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne
 • Avløp Hanskemakergata/Møllegata (Utbyggingsavtale med Berg Eiendom)
 • Rehabilitering av ventilasjon/varmeanlegg Ørin renseanlegg
 • Avløp Ørin (Industrivegen)

2020:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Planlegging avløpsanlegg Vinne

2021:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Vinne
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden

2022:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
 • Arbeidsmiljøkrav uteavd. Tinden  

PS 043/19 Investeringsplan kommunale veger 2019   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 05.06.2019

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende tilleggsforslag:
«Asfalt Kåra tas inn i prioriteringslista nr. 10.»

Det ble først votert over tilleggsforslag fra Høyre som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling med vedtatt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.
                       
INNSTILLING:  

a) Investeringsmidler veg for 2019 benyttes i henhold til følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Nye dekkeelementer Sæter bru, Nordkleiva. Bruinspeksjon i 2018
  påpeker at dette må gjøres snarest mulig:                                         3,0 mill.kr
 2. Reasfaltering Lundskammen:                                                           0,3 mill.kr
 3. Reasfaltering Tangenvegen, Ørmelen:                                             0,9 mill.kr
 4. Kvislavegen, Tinden, reasfaltering:                                                  0,3 mill.kr
 5. Nordåkeren v/undergang, reasfaltering:                                           0,2 mill.kr
 6. Svingen, Vinne, reasfaltering:                                                          0,2 mill.kr
 7. Kommuneveg opp til Skjørdalsskaret, reasfaltering:                       0,8 mill.kr
 8. Sundbyvegen/Lysthaugen, reasfaltering                                          0,2 mill.kr
 9. Vistvikvegen, grunnarbeider:                                                           0,5 mill.kr
 10. Asfalt Kåra
 11. Vegrekkverksarbeider:                                                                     0,5 mill.kr
 12. Uforutsett:                                                                                        1,1 mill.kr

b) De laveste prioriterte prosjektene skal ikke igangsettes uten at en er sikker på at en har kostnadsdekning innenfor vedtatt budsjettramme. Prosjekter som det eventuelt ikke er prosjektmidler til flyttes over til neste år
  
  
 

PS 044/19 Ny behandling av klage på mindre endring - Kommunedelplan Verdal by - 2017-2030   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 05.06.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt-
        
VEDTAK:   
Klage datert 05.04.2019 fra Hallgeir Pettersen, på vedtak om mindre endring av Kommunedelplan Verdal by i KPS-sak 23/19, tas til følge ved at byggegrense mot aktuelt kryss mellom fylkesveger endres til 40 x 40 meter.
   
 
  

PS 045/19 Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 05.06.2019

BEHANDLING:  
SV v/Anne Kolstad fremmet følgende tilleggsforslag:
«Planen må vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8-12 og det må settes av en grøntsone mot elva slik at tilstrekkelig kantsone i henhold til å ivareta målene i vannressurslovens § 11.»

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SV som falt med 1 mot 8 stemmer.
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
                     
INNSTILLING: 
Vedlagte planforslag vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
    
 
  

PS 046/19 2. gangsbehandling - detaljregulering Stiklestad allé 2-8 (helsebygg og Verdal vgs.) - 5038/23/44 m.fl.
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 05.06.2019

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 
Vedlagte planforslag vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
   
 
   

PS 047/19 Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m.fl.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 05.06.2019

BEHANDLING: 
Ove Morten Haugan (AP) fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Planforslag alternativ 1 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §12-10 – punktene nedenfor vurderes og tas inn om de er relevante.

 • § 2.9 Parkering: «innenfor planområdet» tas ut som unødvendig.
 • § 3.1.3: Første setning, om «næring» i første etasje, suppleres med mot kulturaksen.
 • § 3.1.8 endres mht.: Svalganger tillates ikke å ha en sammenhengende lengde på mer enn 30 meter.
 • § 3.1.8, tilføyelse: Fasader som er lengre enn 30 meter, skal brytes opp i felter med variert fasadeutforming.
 • §§ 3.1.8 og 3.2.2 endres mht.: Det tillates ikke søyler under utkragede bygningsdeler på offentlig fortau.
 • § 6.2.2 Lekeplass: «eller andre nærliggende områder» strykes.
 • § 3.1.9 omskrives slik at det går fram at det for hvert av de to feltene BKB1/BKB3 og BKB2/BKB4 kreves at småbarnslekeplassen på min. 150 m2 økes med 5 m2 per boenhet utover boenhet nr. 30.»

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende tilleggsforslag:
«Rådmannen bes i høringsperioden å avklare samarbeidsmulighetene mellom Stiklestad Eiendom, Coop Midt-Norge, Verdal kommune, evt også Bane Nor med mål om å skape og utvikle et levende og attraktivt sentrumsområde.»

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende to tilleggsforslag:

 1. Som erstatning for tverrstilt parkering i Nordgata, kan dette kompenseres med frikjøpsordningen, iht. muligheter i overordnet plan.
 2. For å kunne ivareta en helhetlig parkeringsløsning i sentrumsområdet for fremtiden tilpasses en parkeringskjeller en mulig sammenkobling mot tilgrensede eiendommer hvis slike behov skulle oppstå, som en bestemmelse i planen.

Jorunn Dahling (AP), Tor-Petter Abelsen (KRF) og Oddleiv Aksnes (H) fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Både planforslag 1 og Planforslag 2 sendes ut på høring.
Tilleggspunktene i rådmannens forslag gjelder for begge alternativene.
Alternativ 1 uten tverrstilt parkering.»

Votering:

 • Alternativt forslag fra Ove Morten Haugan (AP) – falt med 2 mot 7 stemmer.
 • Alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslag fra Dahling, Abelsen og Aksnes, forslaget fra Dahling, Abelsen og Aksnes vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.
 • Forslag fra H:
  Pkt. 1 – vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
  Pkt. 2 – vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
 • Forslag fra MDG – vedtatt med 8 mot 1 stemme

VEDTAK: 
Både planforslag 1 og Planforslag 2 sendes ut på høring.
Tilleggspunktene i rådmannens forslag gjelder for begge alternativene.
Alternativ 1 uten tverrstilt parkering.

Som erstatning for tverrstilt parkering i Nordgata, kan dette kompenseres med frikjøpsordningen, iht. muligheter i overordnet plan.

For å kunne ivareta en helhetlig parkeringsløsning i sentrumsområdet for fremtiden tilpasses en parkeringskjeller en mulig sammenkobling mot tilgrensede eiendommer hvis slike behov skulle oppstå, som en bestemmelse i planen.

Rådmannen bes i høringsperioden å avklare samarbeidsmulighetene mellom Stiklestad Eiendom, Coop Midt-Norge, Verdal kommune, evt. også Bane Nor med mål om å skape og utvikle et levende og attraktivt sentrumsområde. 

PS 048/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 05.06.2019

BEHANDLING: 

 • Representanten Karl B. Hoel stilte spørsmål om status på utbygging av mobildekning i Verdal.
  Kommunalsjef samfunn svarte – se lenke til svar.
 • Kommunalsjef samfunn orienterte om:
  Svar fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet – innsigelser kommunedelplan Verdal By – se lenke til svaret.


   Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 26.01.2021 12:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS