Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 20.08.2019

Møtested  : Møterom 3. et., Herredshuset
Dato         : 20.08.2019
Tid            : 09:00 - 11:20 
Til stede   : 8 representanter

 

 
 
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 049/19 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2019 Protokoll
PS 050/19 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 051/19 Klage på avslag på omdisponering av dyrka jord og fradeling av tomt til bolig fra eiendommen 5038/54/7 - Ole Morten Landsem og Trine Elin Søreng Landsem Saksframlegg Protokoll
PS 052/19 Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt Saksframlegg Protokoll
PS 053/19 1. gangs behandling av ny reguleringsplan for NordVera Saksframlegg Protokoll
PS 054/19 Detaljregulering for næringsareal Bredingsberg - Vuku - del av 5038/139/10 og del av 5038/139/1 Saksframlegg Protokoll
PS 055/19 Andre saker Protokoll

 

Oppmøte komite plan og samfunn 20.08.2019

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Inger Åse L.Evenmo AP Medlem Nei Vara: Arild Stenberg
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Nei  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Virksomhetsleder landbruk, miljø og arealforvaltning  
Inger Storstad  Utvalgssekretær  

 

PS 049/19 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 5. juni 2019 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                                          
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 5. juni 2019 godkjennes.
            
 
 

PS 050/19 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
         
  
  

PS 051/19 Klage på avslag på omdisponering av dyrka jord og fradeling av tomt til bolig fra eiendommen 5038/54/7 - Ole Morten Landsem og Trine Elin Søreng Landsem
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  
Med hjemmel i forvaltningsloven § 31 tas klagen opp til behandling, selv om fristen for klage er oversittet. Det er gjort en konkret vurdering av klagen og Verdal kommune tar ikke klagen til følge med følgende begrunnelse: Arealet er avsatt til landbruksformål og søknaden skal behandles etter jordlovens §§ 9 og 12, og opprinnelig vedtak blir stående:

Med hjemmel i Jordlovens § 9, Landbruksdepartementets rundskriv M- 35/95, M-1/2013 og M-6/2003 og Verdal kommune sitt delegasjonsreglement gis det avslag på søknad om omdisponering av en parsell på 0,45 dekar av eiendommen gnr. 54, bnr. 7 i Verdal slik det er søkt om. Det omsøkte arealet skal brukes til boligformål. Avslaget begrunnes med at denne omdisponeringen er i strid med nasjonal, regional og lokal jordvernstrategi, videre er tiltaket ikke reversibelt, slik at dyrka jorda lett kan tas i bruk igjen, det er ikke forenlig med planstatusen på området, samt at det er ønskelig å ivareta kulturlandskapet slik det fremstår i dag.

Med hjemmel i Jordlovens § 12, Landbruksdepartementets rundskriv M-1/2013 og M-6/2003 og Verdal kommune sitt delegasjonsreglement gis det avslag på søknad om fradeling av en parsell på 0,65 dekar av eiendommen gnr. 54, bnr. 7 i Verdal slik det er søkt om. Det omsøkte arealet skal brukes til boligformål. Avslaget begrunnes med at siden det ikke er gitt et omdisponeringssamtykke i hht jordlovens § 9, kan det ikke gis et fradelingssamtykke.

Saken sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for videre behandling.
 


  

PS 052/19 Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
                        
VEDTAK:  
Det gjøres følgende endringer av plankartet:
Parkeringsplass f_SPP8 justeres iht. kartutsnitt 09.08.2019 i saken.

Vedlagte plankart sist rev. 26.02.2019 med bestemmelser sist rev. 29.02.2019, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-14
   
  
 

PS 053/19 1. gangs behandling av ny reguleringsplan for NordVera   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:   
Forslag til detaljregulering for Nord-Vera sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14.  
 
 
  

PS 054/19 Detaljregulering for næringsareal Bredingsberg - Vuku - del av 5038/139/10 og del av 5038/139/1   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt..
                      
VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for næringsareal Bredingsberg - Vuku - del av 5038/139/10 og del av 5038/139/1 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må følgende innarbeides i planen.

  • Plankart må ikke komme i konflikt med tilgrensende planer
  • Utarbeidelse av en bestemmelse som sikrer overvannsnotat/vurdering i forbindelse med søknad om byggetillatelse.  

 

PS 055/19 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 20.08.2019

BEHANDLING: 
Petter Voll:

  • «Rovviltsaken». Kommunens håndtering. 

 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 23.07.2021 09:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS