Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 21.11.2017

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 21.11.2017
Tid            : 09:00 - 12:25 
Til stede   : 8 representanter


 
     
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedta
PS 57/17 Godkjenning av møteprotokoll 17.10.2017 Protokoll
PS 58/17 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 59/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 60/17 Behandling av klage - Søknad om oppføring av bygg for detaljhandel - 1721/18/36 Magnus den godes veg 1 - Holberg Plass Eiendom AS Saksframlegg Protokoll
PS 61/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1721/36/1 Leksdalsvegen 134 - Johan Olav Valseth Lian Saksframlegg Protokoll
PS 62/17 Andre saker - Protokoll
PS 63/17 B-SAK: Bolystprisen 2017. Saksframlegget blir utdelt i møtet. - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 21.11.2017

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan AP Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei Karl Bernhard Hoel møtte som vara 
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Ingen vara 
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 057/17 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 21.11.2017

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17.10.17 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                          
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 17.10.17 godkjennes.

 

PS 058/17 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 21.11.2017

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål omkring ref. 19 og 30 – samt et generelt spørsmål omkring ulovligheter.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 059/17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 21.11.2017

BEHANDLING:  
AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og AP v/Ove M. Haugan sitt forslag ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.

Komité plan og samfunn fremmet forslag på følgende bestilling til rådmannen:

  1. Hvor mye bruker kommunen på innkjøp til å drifte sine tjenester?
    Ber om å få tilsendt innkjøpsbudsjett for 2018 splittet på kontobærere, sammenlignet med regnskap 2016 og budsjett 2017 med prognose.
  2. Som vi har forstått foregår en prosess på innkjøpssamarbeid med nabokommuner. Hva er intensjonen og besparingspotensialet i et slikt samarbeid, og når regnes å få en effekt av dette eventuelle samarbeidet?
  3. Ber om å få oversendt eventuell bemanningsplan ifm avviklingen av Innherred samkommune.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                   
VEDTAK:   
Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.

Bestilling til rådmannen:

  1. Hvor mye bruker kommunen på innkjøp til å drifte sine tjenester? Ber om å få tilsendt innkjøpsbudsjett for 2018 splittet på kontobærere, sammenlignet med regnskap 2016 og budsjett 2017 med prognose.
  2. Som vi har forstått foregår en prosess på innkjøpssamarbeid med nabokommuner. Hva er intensjonen og besparingspotensialet i et slikt samarbeid, og når regnes å få en effekt av dette eventuelle samarbeidet?
  3. Ber om å få oversendt eventuell bemanningsplan ifm avviklingen av Innherred samkommune. 

 
  
  

PS 060/17 Behandling av klage - Søknad om oppføring av bygg for detaljhandel - 1721/18/36 Magnus den godes veg 1 - Holberg Plass Eiendom AS
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 21.11.2017

BEHANDLING:  
Utdelt i møtet:
Brev datert 16.11.17 fra Statens vegvesen til Innherred samkommune.

Høyre v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
«Det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser for oppføring av bygg for detaljhandel i område Holbergs plass, G/B.nr.18/36/0/0, Verdal.

Omsøkt dispensasjon vil ikke vesentlig tilsidesette reguleringsbestemmelsene for hele området. (Bestemmelsesområde 3.)

Omsøkt område er en hjørnetomt som er lite egnet til plasskrevende varehandel, inneklemt mellom bolig, veg og annen bygningsrelatert forretningsvirksomhet. I fbm vegutvidelse i 2016 vart arealet på det omsøkt området vesentlig redusert, og derfor begrenses bruken av denne til regulerte formål.

Dagligvarebutikk på tomta vil fungere som nærbutikk for Ørmelen, og være i tråd med regional plan for arealbruk. Plasseringen ved en nylig regulert og utvidet rundkjøring sikrer gode trafikkforhold og minimal nygenerert trafikk ved at eksisterende trafikk utnyttes. Tomta er allerede regulert til handel. Plasseringen er optimal for å tilrettelegge for sykling i hverdagen. Samlet sett anses fordelene som klart større enn ulempene, og formålet med planen tilsidesettes ikke i vesentlig grad.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og Høyre v/Oddleiv Aksnes sitt alternative forslag, ble Høyre sitt forslag vedtatt med 5 stemmer. 3 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak.
          
VEDTAK:  
Det gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser for oppføring av bygg for detaljhandel i område Holbergs plass, G/B.nr.18/36/0/0, Verdal.

Omsøkt dispensasjon vil ikke vesentlig tilsidesette reguleringsbestemmelsene for hele området. (Bestemmelsesområde 3.)

Omsøkt område er en hjørnetomt som er lite egnet til plasskrevende varehandel, inneklemt mellom bolig, veg og annen bygningsrelatert forretningsvirksomhet. I fbm vegutvidelse i 2016 vart arealet på det omsøkt området vesentlig redusert, og derfor begrenses bruken av denne til regulerte formål.

Dagligvarebutikk på tomta vil fungere som nærbutikk for Ørmelen, og være i tråd med regional plan for arealbruk. Plasseringen ved en nylig regulert og utvidet rundkjøring sikrer gode trafikkforhold og minimal nygenerert trafikk ved at eksisterende trafikk utnyttes. Tomta er allerede regulert til handel. Plasseringen er optimal for å tilrettelegge for sykling i hverdagen. Samlet sett anses fordelene som klart større enn ulempene, og formålet med planen tilsidesettes ikke i vesentlig grad.  
 
  
 
  

PS 061/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av to boligtomter fra eiendommen 1721/36/1 Leksdalsvegen 134 - Johan Olav Valseth Lian
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 21.11.2017

BEHANDLING:  
SP og AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Søknad om dispensasjon innvilges.

Formålet med planen det dispenseres fra vil ikke bli vesentlig tilsidesatt og etter en samlet vurdering vil fordelene med dispensasjon være klart større enn ulempene.

Dispensasjonen gis under forutsetning av at søknad om tillatelse til inngrep i kulturminne blir innvilget før endelig delingstillatelse gis.»

Ved alternativ votering mellom rådmannen forslag til vedtak og fellesforslag fra SP og AP ble forslaget fra SP og AP enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:   
Søknad om dispensasjon innvilges.

Formålet med planen det dispenseres fra vil ikke bli vesentlig tilsidesatt og etter en samlet vurdering vil fordelene med dispensasjon være klart større enn ulempene.

Dispensasjonen gis under forutsetning av at søknad om tillatelse til inngrep i kulturminne blir innvilget før endelig delingstillatelse gis.
    
   
 

PS 062/17 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 21.11.2017

BEHANDLING:   
Spørsmål fra repr. Karl B. Hoel:

Festekontrakter.
Er det endringer i og med at saker i forbindelse med festekontrakter ikke lenger legges fram til behandling i Komité plan og samfunn?

Rådmann v/Trond Selseth svarte:
Skal sjekke opp dette og komme tilbake med svar på neste møte.

Rådmann v/Trond Selseth orienterte om:
Ansettelser Landbruk, miljø og arealforvaltning: Mari Høvik (plan og byggsak) og Marian Hovin (landbruk). Disse vil komme i komiteens møte i desember eller januar for å presentere seg. Det vil også bli en nærmere presentasjon av hva som ligger i arbeidsområde landbruk 

 

PS 063/17 B-SAK: Bolystprisen 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 21.11.2017

BEHANDLING:  
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2, jfr. Offentlighetsloven § 5. Utsatt offentlighet.

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble juryens innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:   
Verdal bolystpris for 2017 tildeles NN.   

 
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 14.05.2021 10:20
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS