Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Komité plan og samfunn 22.11.2016

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 22.11.2016
Tid            : 09:00 - 14:10
Til stede   : 9 representanter

 

  
Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 62/16 Godkjenning av møteprotokoll 18.10.2016 Protokoll
PS 63/16 Referatsaker Saksframlegg Protokoll
PS 64/16 Detaljregulering Klinga steinbrudd Saksframlegg Protokoll
PS 65/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 66/16 Kommunedelplan Verdal by - 2016-2030 Saksframlegg Protokoll
PS 67/16 Andre saker - Protokoll
PS 68/16 B-sak Bolystprisen Verdal kommune 2016 - Saksframlegget blir utdelt i møtet - Protokoll

 
Ove M. Haugan - klikk for personkort
Ove M. Haugan

leder

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 22.11.2016

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja   

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Per Anders Røstad Fagsjef plan  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 062/16 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.11.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 18. oktober 2016 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 18. oktober 2016 godkjennes.

 

PS 063/16 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.11.2016

BEHANDLING:  
Referat nr. 5, 16 og 26 ble kommentert.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 064/16 Detaljregulering Klinga steinbrudd   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.11.2016

BEHANDLING:  
Enhetsleder Petter Voll redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
INNSTILLING:   
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering Klinga steinbrudd, dat.15.09.16, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

 

PS 065/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.11.2016

BEHANDLING:  
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

Ved votering ble forslaget fra AP v/Ove Morten Haugan enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Rådmannens forslag til Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

 

PS 066/16 Kommunedelplan Verdal by - 2016-2030   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.11.2016

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad, redegjorde for hva som har skjedd i saken siden forrige behandling.
Utdelt i møtet: E-post datert 21.11.16 fra Kværner Verdal v/Torgeir Brun-Svendsen.

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 i innstillinga (øvrige punkter «forskyves»):
Nytt pkt. 1.2.3 i planbestemmelsene:
Planovergangen i Nordgata holdes åpen for gående og syklende. Før en eventuell stenging av overgangen skal det foreligge en detaljert reguleringsplan som viser fremtidig løsning for de ulike trafikantgrupper.

SP v/Anne Segtnan fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens pkt. 2:
d) B6, B7 og B8 opprettholdes som LNRF-formål. Langsiktig jordverngrense settes langs dagens grense for arealformål.
e) Langsiktig jordverngrense for Ørin Sør fastsettes som i høringsforslaget til Fætten Vel, s. 15.
f) Område B4 reguleres tilbake til LNRF-areal.

SP v/Birgitte Dillan fremmet følgende forslag til nytt pkt. til rådmannens innstilling:
Tillegg til pkt. 5 under kapittel 1.6.6 i Bestemmelser og retningslinjer:
I tilfelle der deler av uteoppholdsarealer dekkes innen eksisterende offentlig tilgjengelig friområde, opprettes et fond der det innbetales kr 10 000,- pr. leilighet som går til oppgradering og vedlikehold av friområder, lekeplasser og grøntareal i sentrum. Kravet til lekeapparat, punkt. 11, kan da utgå.

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende alternative forslag til pkt. 4 a) i rådmannens innstilling:
Nordre del av området mellom Tindved/siloene og jernbanen ved planlagt perrong reguleres til parkeringsområde med et grønt preg. Dette for å legge til rette for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt som jernbanen, bussholdeplass og taxi. Også det behov som utløses i forbindelse med tiltak, 10. etablering av ny sideplattform på vestsiden av jernbanesporet. Samtidig vil en slik rendyrking av parkering avlaste personbiltrafikk og parkering i sentrumsgatene forøvrig, og gjøre sentrumsgatene lettere tilgjengelig for myke trafikanter og bevegelseshemmede. Søndre del av området reguleres til grøntareal/uteoppholdsareal.

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag til nye pkt.:

 • Bestemmelsesområde 3: Område mellom FV 757 og Bobyn
  Bestemmelsesområdet reguleres som avlastningsområde og bransjesenter for handel med plass- og transportkrevende varegrupper, samt for annen handel og andre relaterte forretningsformål, som av areal- eller miljømessige grunner ikke bør lokaliseres innen definert sentrumsområde/bestemmelsesområde 1 og 4.
   
  På område 6, 17 og 18 tillates kombinert formål med bolig over 1 etg, i tillegg til første avsnitt.
   
  Planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og retningslinjer tilpasses disse forhold.
 • Område 23, Stamphusmyra.
  Det vises til planområde for ny E6. Området omdisponeres ikke til boligformål før endelig trasévalg på E6 og fv. 72 foreligger.

Votering:

 1. Rådmannens pkt. 1).
  Enstemmig vedtatt.
 2. AP v/Ove Morten Haugan sitt forslag til nytt pkt. 2.
  Enstemmig vedtatt.
 3. Rådmannens pkt 2 a) b) og c) (nå pkt. 3 a) b) c).
  Vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.
 4. SP v/Anne Segtnan sitt tilleggsforslag til pkt 2, d) e) og f) (nå pkt. 3).
  Forslaget fikk 4 stemmer. 5 stemte mot.
 5. SP v/Birgitte Dillan sitt forslag til nytt pkt.:
  Vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot.
 6. Pkt. 3) i rådmannens innstilling (nå pkt. 4).
  Enstemmig vedtatt.
 7. H v/Oddleiv Aksnes sitt alternative forslag til pkt. 4 a) i rådmannens innstilling (nå pkt. 5 a).
  H sitt forslag fikk 6 stemmer. 3 stemte mot.
 8. H v/Oddleiv Aksnes sitt forslag til nytt pkt. Bestemmelsesområde 3.
  Vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot.
 9. H v/Oddleiv Aksnes sitt forslag til nytt pkt. Område 23.
  Forslaget fikk 2 stemmer. 7 stemte mot.
 10. Rådmannens pkt. 4 (nå pkt. 5) med vedtatte endring pkt. a).
  Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Utførte endringer av planen etter offentlig ettersyn, jf. vedlagte liste, godtas. Dette omfatter bl.a. å imøtekomme innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling ift. jordvern og Jernbaneverkets innsigelse vedrørende unntak fra plankrav.
 2. Nytt pkt. 1.2.3 i planbestemmelsene:
  Planovergangen i Nordgata holdes åpen for gående og syklende. Før en eventuell stenging av overgangen skal det foreligge en detaljert reguleringsplan som viser fremtidig løsning for de ulike trafikantgrupper.
 3. Det gjøres følgende endringer i plankartet:
  a) Småbåthavna reduseres iht. vedlagte kartutsnitt, av hensyn til sikkerhet.
  b) Trasé for framtidig industrispor, på Kværners grunn, justeres utenom større kontor-/verkstedbygg på gnr. 18 bnr. 547. Dvs. sporkurve med radius 195 meter.
  c) Øysteins gate 1 (gnr. 19, bnr. 72 «Arken») tas ut av området for bevaringsverdig bebyggelse, og grensen for bevaringsverdig bebyggelse settes vest for innkjøringen til MB Landstadsgate.
 4. Vedlagte kommunedelplanforslag med ovennevnte endringer, vedtas og legges fram for mekling før kommunestyrebehandling.
 5. Det mekles om følgende:
  a) Nordre del av området mellom Tindved/siloene og jernbanen ved planlagt perrong reguleres til parkeringsområde med et grønt preg. Dette for å legge til rette for innfartsparkering ved kollektivknutepunkt som jernbanen, bussholdeplass og taxi. Også det behov som utløses i forbindelse med tiltak, 10. etablering av ny sideplattform på vestsiden av jernbanesporet. Samtidig vil en slik rendyrking av parkering avlaste personbiltrafikk og parkering i sentrumsgatene forøvrig, og gjøre sentrumsgatene lettere tilgjengelig for myke trafikanter og bevegelseshemmede. Søndre del av området reguleres til grøntareal/uteoppholdsareal.
  b) Småbåthavn med tilhørende bestemmelser/retningslinjer i §§ 1.9.8, 4.2.7 og 6.1.
  c) At viste byggegrenser på 10 m langs Nordlandsbanen, iht. § 1.6.1 fjerde ledd, kreves endret til 30 m i samsvar med jernbaneloven.
  d) At viste byggegrenser langs industrisporet, i § 1.6.1 fjerde ledd, kreves endret fra 5 til 15 meter.
   
  Innstillingen legges fram for mekling før kommunestyrebehandling.
  Dersom mekling ikke fører fram tilrår Rådmannen at areal for småbåthavn med tilliggende friområde samt uteoppholdsareal mellom Tindved/siloene og jernbanen (inkl. erstatningsareal sør for Bobyn), eventuelt også byggegrenser langs bane, skilles ut for videre behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, slik at øvrig del av planen kan vedtas med rettslig bindende virkning, jf. plan- og bygningslovens § 11-16 første ledd.
 6. Tillegg til pkt. 5 under kapittel 1.6.6 i Bestemmelser og retningslinjer:
  I tilfelle der deler av uteoppholdsarealer dekkes innen eksisterende offentlig tilgjengelig friområde, opprettes et fond der det innbetales kr 10 000,- pr. leilighet som går til oppgradering og vedlikehold av friområder, lekeplasser og grøntareal i sentrum. Kravet til lekeapparat, punkt. 11, kan da utgå.
 7. Bestemmelsesområde 3: Område mellom FV 757 og Bobyn
  Bestemmelsesområdet reguleres som avlastningsområde og bransjesenter for handel med plass- og transportkrevende varegrupper, samt for annen handel og andre relaterte forretningsformål, som av areal- eller miljømessige grunner ikke bør lokaliseres innen definert sentrumsområde/bestemmelsesområde 1 og 4.
   
  På område 6, 17 og 18 tillates kombinert formål med bolig over 1 etg, i tillegg til første avsnitt.
   
  Planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og retningslinjer tilpasses disse forhold.

 

PS 067/16 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.11.2016

BEHANDLING:  
Repr. Anne Segtnan:

 • Deponering av avfall på tangen på Ørin Nord. Hva er planen for å få fjernet dette?
  Rådmannen svarte: En sliter med å finne plass som egner seg for mellomlagring av slike masser. Arbeider med saken og håper å finne en mellomlagsplass snart (noe skal brukes senere).
 • Ørin Nord – arealutvidelse. Hvordan er framdriften?
  Rådmannen svarte ved å referere til side 36, 2. avsnitt, i rådmannens forslag til Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017.

Repr. Fatima Almanea:

 • Framdriften for utvikling av Moeparken?
  Rådmannen svarte: Jobbes pr. i dag med tegninger som skal ut på anbud på nyåret. Planen er å sette i gang arbeidet våren 2017 og at arbeidet ferdigstilles i løpet av 2017.

 

PS 068/16 Bolystprisen Verdal kommune 2016   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 22.11.2016

BEHANDLING:  
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til Kommunelovens § 31.2.
Juryens innstilling ble utdelt i møtet.
Ved votering ble juryens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal kommunes Bolystpris 2016 tildeles ..................

 


    
    Til toppen av siden

Publisert: 15.11.2016 12:02 Sist endret: 16.09.2021 12:26
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS