Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 22.11.2016 - PS 64/16 Detaljregulering Klinga steinbrudd

Saksbehandler: Ingrid Okkenhaug Bævre

ingrid.okkenhaug.bavre@innherred-samkommune.no

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 22.11.2016 64/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering Klinga steinbrudd, dat.15.09.16, framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

1

Planbeskrivelse, dat. 08.11.16 PDF

2

Plankart, dat. 15.09.16 PDF  -  JPG

3

Reguleringsbestemmelser, dat. 15.09.16 PDF

4

Sjekkliste ROS-analyse, dat. 27.11.15 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Kommuneplanens arealdel, 26.04.11


Saksopplysninger:

Bakgrunn

Sweco har utarbeidet forslag til detaljregulering for Klinga steinbrudd på vegne av tiltakshaver Frøseth AS. Formålet med planen er å tilrettelegge for drift av steinbrudd og etablering av vegskjæring i området. Uttaket skal drives etappevis med istandsetting etter hvert som uttak avsluttes i de enkelte etapper.

Totalt uttaksvolum ut fra foreliggende plan er ca 200 000 m3. Årlig uttak vil være ca. 20 000-30 000 m3, noe som tilsvarer ca. 7-10 års drift.

Det totale planområdet er på ca. 45 daa, og av dette er 19 daa regulert til masseuttak. 

Klinga steinbrudd ligger langs fv. 759 Leksdalsvegen mellom Stiklestad og Leksdal. Klinga steinuttak har vært i drift i over 10 år, og har inntil 2012 vært drevet av Edgar Olsen Transport AS. Den ansvarlige driveren er i dag Frøseth AS. Status i dag er at uttaket er avsluttet i henhold til avslutningsplan/driftsplan. Det har lenge vært ønskelig å avslutte driften av uttaket, da dette ligger i nærheten av inntaket for drikkevann fra Leksdalsvatnet. Spesielt Mattilsynet har vært opptatt av dette.

Planområdet

Planområdet ligger ved Leksdalsvatnet i Verdal kommune. Deler av området er per i dag et eksisterende brudd. Dette uttaket er ferdigstilt iht. eksisterende planer i 2015, og området er i hovedsak ryddet og avsluttet.

Steinbruddet ligger inntil fv. 759 og er godt synlig fra vegen. Adkomst er direkte fra bruddet ut på fv. 759. Fv. 759 er planens ytre avgrensning mot Leksdalsvatnet.

Klikk for større kart

Planområdets beliggenhet, markert med blå sirkel 

Planstatus

Planområdet er i kommuneplanens arealdel fra 26.04.2011 avsatt til LNFR-formål (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift).

Området er også hensynssone som nedslagsfelt for drikkevann. 

Tiltaket er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Planforslaget faller inn under forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 3c og skal vurderes etter vedlegg III i) – «vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller vesentlig forurensning til vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling».

I forskriften § 4 står det at «Dersom ansvarlig myndighet finner at planen kan få vesentlige virkninger, skal dette begrunnes og fremgå av varsel og kunngjøring om oppstart av planarbeidet. Planen behandles i samsvar med forskriften».

Planforslaget

Generelt

Steinbruddet ligger på eiendommen gnr 35 bnr 1-2 som i dag eies av Jens Høyem. I tillegg berører uttaket eiendommene 35/4, som eies av Gunnar Myhre, og 34/1, som eies av Arve Fornes.

Planområdet reguleres til bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, LNFR og bestemmelsesområder, som her er anlegg- og riggområde. 

Bebyggelse og anlegg

Området omfatter eksisterende hytte på festet tomt innenfor landbruksområde. Hytta vil ikke bli direkte berørt av tiltaket, men skjæringen vil komme i bakkant av hyttetomta, slik at tomta blir liggende på fjellryggen mellom eksisterende veg og ny skjæring. Det må sikres adkomst til hytta.

Det skal ikke etableres noen bebyggelse i forbindelse med driften, hverken fast eller midlertidig. Det er aktuelt å etablere bom i forbindelse med inn-/utkjøring til området.

Området omfatter i hovedsak steinbrudd med tanke på etablering av framtidig vegskjæring.

Massene i området er av meget god kvalitet og benyttes til bl.a. vegbyggingsmasser og annen anleggsvirksomhet.

Kvalitetsstandard:

  • NS-EN 13042 Vegbyggingsmaterialer
  • NS-EN 13043 Asfalttilslag 


Uttaksområdet ligger et godt stykke unna bebyggelse slik at både støy- og støvplager vil være svært begrenset. Området skal i anleggsperioden benyttes til uttak og knusing og sortering av fjellmasser, og opplasting og transport til kunder. Det påpekes i bestemmelsene at steinbruddet til enhver tid skal holdes forsvarlig sikret. 

Samferdelsesanlegg og teknisk infrastruktur

Vegformål omfatter en midlertidig utbedring av kurve utenfor/gjennom eksisterende steinbrudd. Det påpekes i planbeskrivelsen at Statens vegvesen ønsker at vegen i dette området utbedres tidligere enn det er mulig å drive ut hele fjellskjæringen. Dette er en del av et fornyingsprosjekt for fv. 72/757/758/759 i Verdal og Steinkjer. 

Drift av steinbruddet

Den videre driften av steinbruddet tar utgangspunkt i eksisterende brudd. Ved profil 100 (vist på reguleringsplankartet) fortsetter vegen rett fram inn i eksisterende uttaksområde, og går inn i eksisterende bruddkant omtrent ved profil 250. Det skal videre drives som en vegskjæring østover fram til den tilknyttes eksisterende veg lenger øst, omtrent ved profil 700.

For at uttaket skal være mest mulig hensiktsmessig driftsmessig, drives hver etappe i full høyde, med deletapper fra toppen og nedover. På denne måten blir det ikke behov for intern transport fra pallene, da ell masse faller/skyves ned i bunnen av uttaket.

Før omlegging av veg må det tas ut en del fjell i venstre del av planlagt uttak. Dette arealet skal benyttes til lagring av ferdige sorterte fraksjoner, før utkjøring til kunder/anlegg.

Konsekvensutredning

Lokalisering

Uttaksområdet ligger inntil fv 759 mellom Stiklestad og Leksdal, i nord-helling i tilknytning til eksisterende steinbrudd. Uttaket er godt synlig fra vegen.

Området ligger nær drikkevannskilde, og det er derfor svært viktig å sørge for at driften gjennomføres på en forsvarlig måte, både med tanke på miljøet og det driftsmessige for øvrig. Det planlagte tiltaket vil bedre kvaliteten på vegen i det aktuelle området vesentlig, i tillegg til at man reduserer faren for ulykker hvor kjøretøy havner i vannet (drikkevannskilden).  

Naturgrunnlag

Deler av området er også i dag masseuttak. I det planlagt utvidete uttaket består vegetasjonen for det meste av barskog. Det er også innslag av mindre, spredte myrforekomster, men disse er i stor grad påvirket av skogsdrift og jordbruk.

Miljøfaglige vurderinger

Vegetasjon og dyreliv:

Det er ikke registrert verdifulle naturtyper, funksjonsområder for arter eller sårbare arter i eller ved planområdet. Det nærmeste er et fuglefredningsområde, i Leksdalsvatnet ca. 500 m øst for planområdet. Området er av begrenset størrelse og det er ikke ventet at utvidelse av masseuttaket vil komme i konflikt med verdifull vegetasjon eller dyreliv. Planområdets verdi for vegetasjon og dyreliv er liten, med det er en viss usikkerhet siden området ikke er befart.

Paller i uttaksområdet vil stå avdekt i en begrenset periode. Så snart etappevis drift tillater det, skal pallene isåes/beplantes med stedegen vegetasjon. Utvidelsen av steinbruddet er ikke ventet å medføre betydelige konsekvenser for vegetasjon eller dyreliv.

Vassdragsmiljø:

Det er registrert elvemusling i Leksdalsvatnet. Elvemusling holder for det meste til i rennende vann, men det står også individer i selve Leksdalsvatnet. Elvemuslingen er registrert ved Lademoen og Haukå, ved Tuset og i den nordlige delen av Leksdalsvatnet. Det er ikke registrert elvemusling nær planområdet, og avrenning fra området vil bli renset i sedimentasjonsbasseng.

Det vil ikke bli oppbevart sprengstoff i området.

Fylling av drivstoff på anleggsmaskiner i forbindelse med driften utføres fra ADR dobbeltveggede dieseltanker. Fylling av drivstoff på anleggsmaskiner går da fra godkjent dobbeltvegget tank til maskin via sugepumpe på maskin i et tett system. Sannsynligheten for uhell er antatt å være liten.

Det oppbevares oljeabsorberende materiale i området, som benyttes dersom akutt forurensning skulle oppstå.

I forurensningslovens kap. 30 er maksimalverdien for utslipp av suspendert stoff i utslippspunktet satt til 50 mg/l. Utslippet skal heller ikke føre til nedslamming av resipienten, eller føre til at tilstandsklassen for resipienten endres. Det etableres et sedimentasjonsbasseng for uttaket. Sedimentasjonsbassenget sørger for at det ikke slippes betydelige mengder suspendert stoff til Leksdalsvatnet. Bassenget vedlikeholdes ved behov.

Det er ikke ventet at avrenning fra planområdet vil påvirke elvemusling i Leksdalsvatnet, eller ha betydelig påvirkning på andre ferskvannsarter. Utvidelsen av steinbruddet er dermed ikke ventet å medføre betydelige konsekvenser for vassdragsmiljø.  

Friluftsliv:

Det er en del stier i området, og disse må flyttes slik at området ovenfor uttaket kan benyttes til friluftsliv både under drift og etter ferdig avsluttet tiltak.

Støy:

Støy vil forekomme i forbindelse med sprengning, knusing, opplasting og transport. All opplasting vil foregå inne i uttaksområdet.

Etter hvert som man kommer inn i fjellskjæringa, vil selve uttaksområdet ligge godt skjermet for ferdselsveg og bebyggelse. Dette medfører at støy fra uttaket vil bli ubetydelig i forhold til omkringliggende bebyggelse. 

Krav til støy nedfelt i forurensningsforskriften § 30-7 skal overholdes. Området skal tilfredsstille støykrav i «Retningslinjer for støy i arealplanleggingen T-1442».

Eventuelle skjermingstiltak gjøres ved støykilden.

Støv:

Støvflukt fra produksjon vil, grunnet uttakets geografiske plassering, medføre svært begrensede problemer for omgivelsene. Med tanke på støv i forbindelse med knusing, så vil knuseverk overrisles med vann under produksjon for å begrense støvproblemer i størst mulig grad.

For øvrig skal utslipp av støv ikke overskride grenseverdiene fastsatt i forurensningsforskriften § 30-5.

Forurensning:

Leksdalsvatnet et drikkevannskilde til Verdal kommune og det er svært viktig å unngå forurensning av vannet.

Når det gjelder faren for forurensning med utslipp av oljeprodukter, så kan dette skje bare som en følge av kjøring med maskiner inne i uttaket, og da i meget begrenset omfang. 

Drivstoff skal lagres på ADR-godkjente dobbeltveggede tanker, iht. forurensningsforskriften § 18. Anleggsmaskinene som skal benyttes har egen sugepumpe for drivstoff, dvs. at de ikke er levert med eksterne pumper med fyllepistol på drivstofftanken. Dette gir et helt tett system som reduserer faren for lekkasje/søl ved fylling betydelig.

Eventuelle forurensede masser må fjernes fra området så raskt som mulig, og transporteres til egnet deponi for forurensede masser.

Fare for forurensning fra trafikk fra fv. 759 vil i driftsperioden være den samme som i dag, men med ny vegføring i fjellskjæringen vil denne være betydelig redusert.

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger

Området for utvidelse er i kommuneplanens arealdel satt av til LNFR-formål. Området har en god del skog som må hugges før videre uttak.

Det er opparbeidet driftsveger i forbindelse med eksisterende uttak. Det er aktuelt å videreføre driftsveger mot øst, i takt med etappevis uttak.

Planen for driften av området forutsetter en fremdrift og avslutning som ivaretar hensyn til arrondering osv., samt tilpassing av arealet til vegformål etter avsluttet drift. Etter avsluttet drift vil pallene fylles opp med jord/avdekningsmasser og iplantes trær som er naturlig tilhørende i området. 

Beredskapsmessige vurderinger – ROS-analyse

Planen er vurdert opp mot DSBs «Samfunnssikkerhet i planlegging» for vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn. Sjekkliste er vedlagt.

De forhold forslagsstiller mener er relevant for planområdet er vurdert nærmere.

Naturfarer

  • Skred: Her vil risiko ved skred være en kombinasjon mellom naturfarer og virksomhetsbaserte farer, da fare for steinskred vil oppstå i forbindelse med drift av steinbrudd.
  • Det er ikke andre naturbaserte farer i området.


Menneske- og virksomhetsbaserte farer

  • Håndtering av farlige stoffer – oppbevaring og bruk av eksplosiv vare. Det vil benyttes sprengstoff i forbindelse med sprengning i bruddet, men dette skal ikke lagres i området.
  • Ulykker med transportmidler: Tiltaket medfører ikke økt fare for ulykker i forhold til dagens situasjon. Inn- og utkjøring fra steinbruddet skjer på oversiktlig strekning.
  • Forurensning: Området ligger innenfor klausulert området for inntak av drikkevann. Det er derfor svært viktig å unngå forurensning i området. Det må legges gode planer for hvordan dette skal håndteres i driftsfasen. 


Kulturminner

Det er ikke registrert verneinteresser i området, men dersom det i forbindelse med tiltaket blir funnet kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminner eller deres sikringssone på 5 meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Nord-Trøndelag fylkeskommune for vurdering. 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet

Transport av masser mellom uttaket og kunder/anlegg går langs fv. 759, enten vestover mot Verdalsøra eller østover i retning Steinkjer. Det har i mange år vært transport i forbindelse med uttaket, og utvidelsen vil ikke medføre vesentlige endringer i trafikkmønsteret. En intensiv drift vil medføre en viss økning.

Det påpekes i planbeskrivelsen at etter avsluttet uttak vil ferdig veg være betydelig sikrere enn dagens trase på denne strekningen. Dette vil redusere faren for ulykker betydelig.

Infrastruktur

Området har ikke vann og/eller avløp. Det er heller ikke aktuelt å tilknytte dette i framtida. Evt. sanitæranlegg må baseres på tette tanker.

Det er ikke strøm i området, og behov må evt. dekkes ved aggregat.

Biologisk mangfold og naturmangfoldloven

Tiltaket er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven på følgende punkter:

            §8 Kunnskapsgrunnlaget

Området det er snakk om er av begrenset utstrekning, og ligger like ved fv. 759 langs sørsiden av Leksdalsvatnet. Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter i nærheten av planområdet, men det er heller ikke utført befaring for å avdekke naturmiljø-verdier i forkant av arbeidet med reguleringsplan. Dette gjør at det er et visst usikkerhetsmoment rundt kunnskapsgrunnlaget. Det er ikke registrert verdifulle naturtyper nær planområdet, og det er heller ikke spesielt rik berggrunn i området. Langs sørsiden av planområdet går det flere stier. Potensiale for verdifulle naturtyper eller artsforekomster innenfor planområdet anses som ubetydelig. Leksdalsvatnet vil ikke bli påvirket av tiltaket.

            §9 Føre-var-prinsippet

Planområdet er lite og konsekvensene på naturmiljøet er ikke ventet å være betydelige. Kunnskapsgrunnlaget regnes som godt nok til at føre-var-prinsippet ikke anvendes.

            § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning

Utvidelsen av steinbruddet vil føre til at det forsvinner barskog fra området. Barskog er svært vanlig i regionen og anses ikke å ha spesiell verdi for naturmiljø. Arter som eventuelt har tilhold i området kan trolig finne tilsvarende tilholdssted like i nærområdet. Tiltaket forventes ikke å bidra betydelig til samlet belastning på naturmiljø.

            § 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Det settes av tonnøre pr tonn utkjørt masse på sperret konto, som skal brukes til ferdigstilling av deler av uttaket etter hvert som uttaket avsluttes.

For å hindre avrenning av suspendert stoff til Leksdalsvatnet skal det lages en sedimentasjonsdam som renser avrenning fra området før det går ut i Leksdalsvatnet.

            § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Området skal brukes til masseuttak. Det skal føres tilsyn med at avrenning fra området håndteres. Forøvrig forventes det at alle aktører på næringsområdet holder seg til gjeldende regelverk og bruker de miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som påkreves gjennom dette.

Etterbruk/istandsetting

Etter hvert som deler av uttaket ferdigstilles iht. godkjent driftsplan, skal avdekningsmasser tilbakeføres i pallene og iplantes/isåes vegetasjon som har naturlig tilhørighet i området.

Området skal etter avsluttet drift benyttes som vegformål i form av omlegging av fv. 759. Anlegget skal tilfredsstille vegvesenets krav til utforming, både når det gjelder skjæringer, grøfter, traubunn osv.

Planprosess

Medvirkning

Det har blitt gjennomført oppstartsmøte med Innherred samkommune den 20. januar 2015 og også et møte den 23. april 2015. Varsel om oppstart ble kunngjort i Verdalingen og på kommunens hjemmeside, samt at det er sendt varselbrev til berørte parter.

Det er kommet innspill fra Statens vegvesen, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Direktoratet for Mineralforvaltning, Mattilsynet, NVE, Sametinget, Verdal kommune og naboene Gunnar Myhre og Arve Fornes. Det vises til redegjørelse i planbeskrivelsen.

I kommunen er planforslaget forelagt teknisk drift, landbruk, byggesak og kommunelegen. 

Kommunelegen kommenterer at det er ut til å være et godt planforslag og at det har viktige forutsetninger mht drikkevannet, trafikksikkerhet og ivaretakelse av adkomst til turstier. Byggesak kommenterer at planforslaget ser greit ut.

Vurdering:

Planforslaget legger til rette for drift av steinbrudd og etablering av vegskjæring i området.

Det er utført en konsekvensutredning som har tatt for seg lokalisering av bruddet, naturgrunnlaget, miljøfaglige vurderinger som vegetasjon og dyreliv, vassdragsmiljø, friluftsliv, støy, støv og forurensning, jordvern- og landbruksfaglige vurderinger, beredskapsmessige vurderinger, kulturlandskap og kulturminner, veg- og vegtekniske forhold og infrastruktur.

Det er i planforslaget lagt særlig stor vekt på å unngå forurensning til Leksdalsvatnet som er Verdals drikkevannskilde. Det vil bli benyttet ADR-godkjente dobbeltveggede tanker og sugepumpe for drivstoff, det vil bli oppbevart oljeabsorberende materiale i området og det vil bli etablert et sedimentasjonsbasseng for å unngå betydelige mengder suspendert stoff til Leksdalsvatnet. 

Kommunen har vurdert tiltaket iht. prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem til at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt. Dette med bakgrunn i at det ikke er kjennskap til/påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, eller utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011 som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Kommunen vurderer at det eksisterende kunnskapsgrunnlaget basert på Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området er tilstrekkelig ift. sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8. I og med dette legger kommunen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

Pr. i dag er fv. 759 omkjøringsveg for E6, og Klinga er et av problemområdene i den forbindelse. En ny vegtrase forbi Klinga vil heve vegstandarden og trafikksikkerheten betraktelig.

Slik fv. 759 ligger i dag så vil det også være en risiko for at biler kan kjøre i vannet og dermed forurense drikkevannskilde. Dersom det kan lages ei vegskjæring som etter hvert får trafikken bort fra vannet, vil dette være en stor fordel for området. Kommunen ser det imidlertid som svært viktig at det fokuseres på eventuell forurensning av Leksdalsvatnet og at det gjennomføres forebyggende tiltak i forhold til dette, slik som nevnt ovenfor. 

Ved å benytte tilgangen på råvarer som ligger i grus- og steinforekomstene i Verdal kommune, unngås ulempene med lange transportstrekninger for grus- og steinmasser, noe som er positivt både miljømessig og økonomisk. I følge tiltakshaver er det pr. i dag besluttet av Fylkeskommunen og Statens vegvesen å oppruste flere fylkesveger i nærheten av Klinga, og det er stor sannsynlighet for at det blir brukt masser fra Klinga steinbrudd til dette formålet. 

Statens vegvesen kan ikke gi noen garanti for at det vil etableres ny vei i traseen da dette er fullstendig avhengig av bevilgninger. I Statens vegvesens merknad til varsel om oppstart skriver de at «Vi se i første omgang mulighet for å få utbedret kurvaturen innenfor det arealet som allerede er drevet/knust, og som i dag brukes til opplag av steinmasser». Videre skriver de at «Når det gjelder et lengre perspektiv, er det tenkelig at den videre utvidelse av massetaket som skissert kan kombineres med ytterligere utbedring av kurvatur på fylkesvegen». Det er gjennomført flere møter og befaringer mellom tiltakshaver, Fylkeskommunen og Statens vegvesen vedrørende en framtidig omlegging av vegen. 

Konklusjon

Planforslaget tilrås ut fra dette framlagt for høring og offentlig ettersyn.
     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 18.02.2021 07:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS