Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 27.10.2015

Møtested : Møterommet, 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 27.10.2015
Tid            : 09:00 - 11:25
Til stede   : 9 representanter

 

 
Sakliste som PDF                          - protokoll som PDF 
 
Sakliste i Word                              - protokoll i Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 65/15 Godkjenning av møteprotokoll 01.09.2015 og 22.10.2015 Protokoll
PS 66/15 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 67/15 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 - sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 68/15 Detaljregulering for Kroken 1721/19/471 Saksframlegg Protokoll
PS 69/15 Detaljregulering Vektergata 3 -5 - 1721/21/4, 21/7 og 21/61  Saksframlegg Protokoll
PS 70/15 Detaljregulering for del av Vuku sentrum  Saksframlegg Protokoll
PS 71/15 Detaljregulering Storholmen - 1721/234/1  Saksframlegg Protokoll
PS 72/15 Detaljregulering Solhaug boligområde  Saksframlegg Protokoll
PS 73/15 Søknad om bygging av adkomstveg til hytter i Nord-Vera og Storlunet - 1721/200/1 og 1721/195/1 - Nord-Vera Hytteforening  Saksframlegg Protokoll
PS 74/15 Andre saker  - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 27.10.2015

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara
Torbjørn Sellæg H Medlem Nei Tor-Petter Abelsen møtte som vara
Fatima Almanea DNA Medlem Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara 
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Nei Inger Åse L. Evenmo møtte som vara

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  
Per Anders Røstad Fagsjef plan  

 

 

PS 065/15 Godkjenning av møteptotokoller   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 27.10.2015

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn hhv 01.09.15 og 22.10.15 godkjennes.

Ved votering ble lederens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn hhv 01.09.15 og 22.10.15 godkjennes.   

 

PS 066/15 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 27.10.2015

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål ang. ref. nr. 9, 23 og 55.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.   

 

 

PS 067/15 Tilbygg til Arken - 1721/19/72 - Øysteins gate 1 - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 27.10.2015

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING: 
Sluttrapporten tas til orientering.   

 

 

PS 068/15 Detaljregulering for Kroken 1721/19/471   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 27.10.2015

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad, redegjorde for saken.

SP v/Birgitte S. Dillan og SV v/Anne Kolstad fremmet følgende felles tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
Komité plan og samfunn ber om at det ses på alternativer til adkomstveg.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP og SV til nytt pkt. 2.

Ved votering falt forslaget med 4 mot 5 stemmer.

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Vedlagte forslag til detaljregulering for Kroken, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.   

 

 

 

 

PS 069/15 Detaljregulering Vektergata 3 -5 - 1721/21/4, 21/7 og 21/61   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 27.10.2015

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad, redegjorde for saken.

SP v/Birgitte S. Dillan fremmet følgende tilleggsforslag til nytt pkt. 2:
Det legges inn et ekstra punkt til saken om at bygget skal harmonere med omkringliggende strøk, og at utbygger utarbeider nytt forslag med redusert byggehøyde til 4 etg.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra SP til nytt pkt. 2. Ved votering falt forslaget med 2 mot 7 stemmer.

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak som ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
       
VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Vektargata 3 og 5, datert 16.10.2015, legges fram for høring og offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.

 

PS 070/15 Detaljregulering for del av Vuku sentrum   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 27.10.2015

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for del av Vuku sentrum datert 14.08.2015 framlagt for høring og offentlig ettersyn. Vedtaket forutsetter at følgende endringer blir gjort i plandokumentene før saken legges ut til offentlig ettersyn:

Det tas inne en rekkefølgebestemmelse som forutsetter at Breding masseuttak, nord for planområdet, skal avvikles før etablering av ny boligbebyggelse kan tillates.

Vegetasjonsskjermen mot Breding grustak tas ut av planforslaget og den opprinnelige detaljreguleringen av Breding grustak opprettholdes.

Det legges inn en rekkefølgebestemmelse som forutsetter at avkjørselen ved Breding gård blir fysisk sperret, iht. gjeldende plan for området før boligbebyggelsen godkjennes etablert av kommunen.

 

PS 071/15 Detaljregulering Storholmen - 1721/234/1   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 27.10.2015

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Det gjøres følgende endringer i detaljregulering Storholmen:
Reguleringsbestemmelser; i punkt 3.1.7 tas det inn bestemmelser om at det tillates tilrettelagt for vannforsyning til hyttene i området og at hytter ikke skal tilknyttes vannforsyning før godkjent avløpsløsning er etablert.

Forslag til mindre endring av detaljregulering Storholmen, sist rev. 17.06.15, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 12-12 og § 12-14.
 
   


PS 072/15 Detaljregulering Solhaug boligområde   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 27.10.2015

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING: 
Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

  • Reguleringsbestemmelsenes § 2.5 endres til:
    «For boliger og utendørs oppholdsarealer skal ekvivalent støynivå ikke overstige grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementet retningslinje T-1442/2012. Det tillates bygd støyskjermende tiltak innenfor formålet «boligbebyggelse», mellom byggegrensen mot veg og formålet «annen veggrunn.»
  • Siste setning i bestemmelsenes punkt 3.1.2 tas ut av bestemmelsene.
  • Det tilføyes følgende i reguleringsbestemmelsenes §7:
    «Før utbygging starter må det dokumenteres at området er stabilt i forhold til kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddsegenskaper. De geotekniske utredninger skal være i tråd med NVE's veileder «Sikkkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». Anbefalingene i utredningen skal følges opp i byggearbeidet.»

Forslag til detaljregulering for Solhaug, med overnevnte endringer, vedtas i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

PS 073/15 Søknad om bygging av adkomstveg til hytter i Nord-Vera og Storlunet - 1721/200/1 og 1721/195/1 - Nord-Vera Hytteforening
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 27.10.2015

BEHANDLING:  
Rådmannen opplyste at det er ønskelig at saken utsettes da det er forhold man ønsker å se nærmere på.

Lederen fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Saken utsettes.

 

 

PS 074/15 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 27.10.2015

BEHANDLING:  
Repr. Jøran Zakariassen:
Status scooterløyper.

Enhetsleder Petter Voll svarte:
Det er vedtatt sentral forskrift. Kommunen har inngått samarbeid med Verdal snøscooterklubb - som har kommet med forslag på traseer. Dette har saksbehandler nå begynt å se på. I Verdal er det utfordringer i forhold til reindrift og beiteområder. Målet er å finne traseer hvor det blir minst mulig konflikter. Grunneier må være positiv til at det legges trase over dens eiendom, og det må derfor påregnes at det må prosesser til med grunneierne.

   
   Til toppen av siden

Publisert: 09.09.2014 13:54 Sist endret: 12.04.2022 13:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS