Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.02.2016

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 09.02.2016
Tid            : 09:00 - 13:30
Til stede   : 8 representanter. Repr. Tor-Petter Abelsen møtte etter behandlingen av sak 7/16. Til stede 9 representanter 

 
   
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 06/16 Godkjenning av møteprotokoll 12.01.2016 Protokoll
PS 07/16 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 08/16 Kommunedelplan Verdal by 2016 - 2030 Saksframlegg Protokoll
PS 09/16 Detaljregulering - Tangentunet boligområde Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 10/16 Detaljregulering for Kroken 1721/19/471  Saksframlegg Protokoll
PS 11/16 Forskuttering av utbygging FV 757 Holbergkrysset - Hamnekrysset øst - Finansiering  Saksframlegg Protokoll
PS 12/16 Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2015  Saksframlegg Protokoll
PS 13/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 09.02.2016

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Nei Tor-Petter Abelsen møtte som vara 
Fatima Almanea DNA Medlem Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 006/16 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.02.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 12. januar d.å. godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 12. januar d.å. godkjennes.

 

PS 007/16 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.02.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

          
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 008/16 Kommunedelplan Verdal by 2016 - 2030   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.02.2016

BEHANDLING:  
Representanten Tor-Petter Abelsen møtte. Til stede: 9 representanter.

Fagsjef plan, Per Anders Røstad, og arealplanlegger Kirstine Karlsaune, redegjorde for saken.

SP/SV/MDG v/Anne Kolstad fremmet følgende utsettelsesforslag:

Komite plan og samfunn ønsker at Kommunedelplan Verdal by 2016-2030 sendes tilbake til administrasjon med følgende innspill:

 • Innarbeidet et kapittel i planen om det grønne skiftet.
 • Utarbeide alternative forslag for arealbruk som ikke medfører omdisponering av dyrkamark.
 • En konsekvensutredning av å sette sørgrensen for industriområdet ved den nåværende Fættaskogen.
 • Legge inn klare skiller mellom industriområdet og LNFR-området på Fætta.
 • Legge inn klare skiller mellom landbruksareal og boligområdet på Reinsholm.
 • Vurdere innspill fra innbyggere på Fætten og Ørmelen på nytt.
 • Utarbeide ny offentlig parkering under bakken/i parkeringshus.
 • Bedre presisering av makshøyde for bygg i sentrum.
 • Det utarbeides en oversikt over funksjonelle og ledige arealer til industriformål i kommunal/privat/næringsmessig regi med mulig potensiell fortetting.
 • Innarbeide økt maksgrense for utnytting og ny makshøyde på industriområdet også i hvitt område (eksisterende plan).

Ved votering falt utsettelsesforslag med 4 mot 5 stemmer.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 stemmer. 2 stemte i mot.
           
VEDTAK: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommedelplan for Verdal by 2016 - 2030, datert 01.02.2016, legges fram for høring og offentlig ettersyn.
   
   
  

PS 009/16 Detaljregulering - Tangentunet boligområde Verdal   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.02.2016

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad redegjorde om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Vedlagte forslag til detaljregulering for Tangentunet, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningslovens § 12-10.  

 

 
PS 010/16 Detaljregulering for Kroken 1721/19/471   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.02.2016

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad redegjorde om saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Detaljregulering for Kroken vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.  

 

PS 011/16 Forskuttering av utbygging FV 757 Holbergkrysset - Hamnekrysset øst - Finansiering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.02.2016

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim redegjorde om saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 20 mill. kr til utbygging/forskuttering av Fv 757 parsell Havnekrysset øst – Holbergkrysset.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de aktuelle forhandlinger/avtaler
 3. Forskutteringsbeløpet dekkes ved bruk av lån.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de budsjettmessige endringer.

 

PS 012/16 Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2015   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.02.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 

PS 013/16 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 09.02.2016

BEHANDLING:  
Kommunalsjef Trond Selseth orienterte om foreløpig regnskapsresultat for 2015. Regnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i overkant av 9 mill. kroner 


    Til toppen av siden

Publisert: 02.02.2016 12:00 Sist endret: 23.12.2020 12:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS