Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.02.2016 - PS 12/16 Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune, årsmelding for 2015

Saksbehandler : Oddvar Govassmark

Arkivref : 2014/448 - /Q80

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.02.2016 12/16

 

Rådmannens forslag til vedlegg:
Saken tas til orientering.. 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Kommunens trafikksikkerhetsutvalg har i 2015 hatt følgende medlemmer:

Fra komite plan- og samfunn:

 • Berit Gustad Nessø (leder)
 • Karl Bernhard Hoel (nestleder)
 • Trine Reitan
   
 • varamedlem Johannes Rosvold

Lensmannen i Verdal: Knut Olav Røstad

Skole/barnehage: Trude Holm

Barn- og unges representant: Lars Einar Karlsen

Teknisk drift: Harry Halland

Teknisk drift og sekretær: Oddvar Govasmark
 

Utvalget har i 2015 gjennomført 9 møter og behandlet 36 saker. Noen saker som det har vært jobbet med, vurdert og/eller behandlet har vært:

 • Uttalelser til reguleringsplaner
 • Vurdering av skoleveger med hensyn på skoleskyss
 • Trafikktellinger, fartsmålinger
 • Uttalelser til tiltak/endringer på fylkesveger
 • Oppføring av skillegjerder ved busstopp på nyskolen.
 • Vurdering/uttalelser til ønsker om fartshumper og opphøyde gangfelt.
 • Vurdering/uttalelser til skiltvedtak for kommunale veger.
 • Oppstart med «trafikksikker kommune».
 • Rullering av trafikksikkerhetsplan.
   

Utvalget forestår jevnlig trafikkmålinger med hensyn på fart, årsdøgntrafikk og fordeling av lett/tung trafikk. Det kan nevnes spesielt at målingsutstyret ble brukt under storøvelsen som foregikk på Ørin industriområde i 2015 og at trafikkdata blir brukt i forbindelse med reguleringsplaner og støydokumentasjon. Det vil si at utstyret er stadig i bruk og at bruksområdet allerede er større enn forventet.

I 2015 innvilget trafikksikkerhetsutvalget i fylkeskommunen tilskudd til to tiltak i Verdal kommune. Tiltakene gjelder belysning og asfaltering av gang/sykkelveg i Forbregd Lein ved barnehagen og asfaltering i fotgjengerundergang på Lysthaugen. Begge tiltakene er ferdige innen fristen og sluttrapport med anmodning om utbetaling av samlet tilskudd på kr 200.000,- er sendt fylkeskommunen ved vegvesenet.

Utvalget har som målsetting å ha null hardt skadde og drepte i trafikken. Statens vegvesen oppgir at det i Verdal kommune er 0 drepte, 3 alvorlig skadde (1 bilulykke og 2 mc ulykker) og 5 lettere skadde personer i løpet av 2015. Samlet er det registrert 15 trafikkulykker i kommunen, det vil si at det er 7 ulykker det det ikke er registrert personskade. Det er ikke registrert trafikkulykker med personskader på kommunal veg. De tre alvorlige skadene er registrert på fylkesveg.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 02.02.2016 13:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS