Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 09.02.2016 - PS 8/16 Kommunedelplan Verdal by 2016 - 2030

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2013/2141 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 09.02.2016 8/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 vedtas at forslag til kommedelplan for Verdal by 2016 - 2030, datert 01.02.2016, legges fram for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

  1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 01.02.2016
  2. Plankart, datert 01.02.2016
  3. Reguleringsbestemmelser, datert 01.02.2016
  4. Tabelloppsummering av konsekvensutredning (KU) datert 01.02.2016
  5. Kartoversikt ja og nei i konsekvensutredning (KU) 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Gjeldende kommunedelplan for Verdal byområde ble vedtatt 26.03.2007. Revisjon av kommunedelplanen for Verdal byområde ble vurdert som et kommunalt planbehov i Planstrategi Levanger og Verdal 2012-2015, vedtatt i samkommunestyret 13.9.2012, sak 27/12, og Verdal kommunestyre 24.9.2012, sak 88/12. Det er videre en forutsetning i planlovsystemet at overordnete planer rulleres med noen års mellomrom slik at behov for endringer kan tas opp til vurdering, og en får et ajourført styringsverktøy. Planen skal samordne viktige behov for vern og utbygging og legge grunnlaget for å sikre gjennomføring av nasjonal og regional arealpolitikk, samtidig som den avklarer kommunens målsettinger om utvikling.

Kommunen står ovenfor flere utfordrende oppgaver i arbeidet med å utvikle byen til et attraktivt bo- og handelssentrum. Samtidig er Verdal kommune en viktig industri- og landbrukskommune.

Verdal sentrum fikk bystatus i 1998, og det aktuelle planområdet er stort sett sammenfallende med bygrensen. Området strekker seg fra boligfeltene i Vinne i sør til og med Ydsedalen boligfelt i nord, og fra sjøen og Ørin i vest til og med Kirkehaug boligfelt i øst.

Oppstart av arbeidet med revisjon av kommunedelplanen for Verdal byområde ble kunngjort i Innherreds Folkeblad Verdalingen i oktober 2013. Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. Verdal kommunestyre fastsatte i møte den 24. februar 2014, sak 17/14, planprogrammet i henhold til Plan- og bygningslovens § 11-13. Planprogrammet belyser planprosess, utredningsbehov og opplegg for medvirkning m.m. som skal gjennomføres i forbindelse med planprosessen. Sakspapir ved sluttbehandling av planprogrammet omfattet en oppsummering og vurdering av høringsuttalelser til varsel om planoppstart med forslag til planprogram. Det ble ikke tatt konkret stilling til innspill om arealomdisponeringer, da saken i første omgang gjaldt fastsetting av planprogram.

I forbindelse med senere varsel om oppstart av arbeid med oppheving av reguleringsplaner innenfor samme område, har kommunen også mottatt innspill om arealdisponeringer som vurderes ved behandling av kommunedelplanen. I forslaget til kommunedelplan er det også tatt stilling til hvilke reguleringsplaner som bør beholdes. Oppfølgende sak om oppheving av reguleringsplaner bør på høring før kommunedelplanen sluttbehandles.

Opplegg for medvirkning er gjennomført slik det er beskrevet i planprogrammet. Det er spesielt tilrettelagt for medvirkning fra barn- og unge gjennom et samarbeid med grunnskolene som ligger innenfor planområdet. Det er arrangert egne samrådsmøter med industriaktørene på Ørin og aktørene i sentrum. Dialogmøte med relevante sektormyndigheter er også avholdt. Åpent folkemøte for alle interesserte ble holdt i mai 2015. Det har også vært møte med virksomhets-ledere i kommunen og videre dialog med bl.a. med byggesak, landbruk og teknisk drift.

Kommunedelplanen skal legge føringene for hvordan arealbruken framover i tid skal styres, noe som er avgjørende for videre byutvikling og vekst. Fortetting, både i sentrum og på industriområdet, er i stor grad markedsstyrt, men det kan legges bedre til rette for dette i kommunedelplanen. Samtidig er mer areal til bebyggelse og anlegg en forutsetning for videre utvikling av Verdal by som et attraktivt bo- og handelssentrum. Utvidelse av industriområdet, havna, transportbånd for kalk- og fyllittstein fra Tromsdalen samt lokalisering av småbåthavna er også større plangrep som bør avklares. Gjennom foreliggende planforslag ønsker kommunen å legge til rette for en framtidig utvikling med vekstmuligheter i byområdet.

Planforslaget gir ikke svar på alle utfordringer, da det for noen forhold vil være nødvendig med mer omfattende utredninger i forbindelse med detaljregulering.

Vurdering:
Gjennom kommunedelplanen ønsker kommunen å få fastlagt rammene for videre byutvikling. Oversiktsplanen gir ikke svar på alle utfordringer, men setter fokus på ønskede avklaringer.

Boliger lokalisert slik at aktiv transport blir attraktivt er positivt både for miljø og samfunn, inkludert helse. Rådmannen tilrår at planforslaget legges fram for høring og offentlig ettersyn.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 14:30
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS