Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.03.2016

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.03.2016
Tid            : 09:00 - 13:30
Til stede   : 9 representanter. Repr. Arvid Wold ble innvilget permisjon fra sak 19 og resten av møtet. Til stede: 8 representanter.

 

I starten av møtet ble det orientert om:

 • Arbeidet med kommunedelplan for E6 Åsen-Mære v/Arnfinn Tangstad og Bernt Helberg, Statens vegvesen.
 • Kartlegging av friluftsområder v/Frode Strand, Kulturtjenesten, og Håvard Kvernmo, PBOM.

   
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 14/16 Godkjenning av møteprotokoll 09.02.2016 Protokoll
PS 15/16 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 16/16 Hovedplan veg med handlingsplan for 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 17/16 Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale bygg Saksframlegg Protokoll
PS 18/16 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll
PS 19/16 Etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 20/16 Behandling av klager - Detaljregulering Tinden Vest Saksframlegg Protokoll
PS 21/16 Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by  Saksframlegg Protokoll
PS 22/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 15.03.2016

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Nei Tor-Petter Abelsen møtte som vara
Anne Segtnan SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Nei Jøran Helge Zakariassen møtte som vara 
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 014/16 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.03.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 9. februar 2016 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 9. februar 2016 godkjennes.

 

PS 015/16 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.03.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 016/16 Hovedplan veg med handlingsplan for 2016   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.03.2016

BEHANDLING:  
Ingeniør Oddvar Govasmark, Teknisk drift, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt..
            
VEDTAK: 

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre framover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.
 2. Følgende prioriteringer vedtas for 2016, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr. Alle tall inkludert mva:
   
  - Prioritet 1: Sundbyvegen i Ness, forsterkningslag, kostnad 400.000,-
  - Prioritet 2: Karlgarden i Sul, forsterkning og grøfting, kostnad 500.000,-
  - Prioritet 3: Hellmoen i Overnesset, rekkverk, kulvert/bru og forsterkning, kostnad 800.000,-
  - Prioritet 4: Ravlovegen ved Hello, reasfaltering, kostnad 200.000,-
  - Prioritet 5: Hellbakkan i Vuku, resetting og nytt rekkverk, kostnad 600.000,-
  - Prioritet 6: Kluksbakkan i Ulvilla, forsterkning nedre del, kostnad 200.000,-
  - Prioritet 7: akutte skader på veger og gater med tilhørende utstyr, kostnad 1.300.000,-

 

PS 017/16 Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale bygg   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.03.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Rådmannens tilstandsrapport og handlingsplan for utvikling av kommunale bygg tas til etterretning.
 2. Prioritering og bevilgninger til formålet må skje gjennom den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett.

 

 
PS 018/16 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.03.2016

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder Teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

 • 2016:
  Reservevann Levanger.
  Vannledning Hammer-Lein.
  Rehabilitering vann Fætta, oppstart
  Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
  Vannforsyning Ulvilla, oppstart
  Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
  Utrede nytt høydebasseng Hallia
 • 2017:
  Rehabilitering vann Fætta
  Nytt ledningsanlegg Ulvilla
  Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
  Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
 • 2018:
  Nytt vannledningsnett Vinne
  Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
  Nytt høydebasseng Hallia
  Sanering av vannledningsnett Ørmelen
 • 2019:
  Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
  Nytt høydebasseng Hallia
  Sanering av vannledningsnett Ørmelen og Prærien/Garpa
  Oppgradering reservevann Leklem

Avløp:

 • 2016:
  Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen.
  Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/Ørin
  Avløpsanlegg Fætta
 • 2017:
  Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
  Avløpsanlegg Fætta
  Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging
 • 2018:
  Sanering av avløp Ørmelen
  Avløpsanlegg Leksdal
  Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa, planlegging
 • 2019:
  Sanering av avløp Ørmelen
  Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa
  Planlegging avløp Vinne

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig. 

 

PS 019/16 Etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.03.2016

BEHANDLING:  
Arealplanlegger Håvard Kvernmo redegjorde for saken.

Repr. Arvid Wold ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 7 mot 1 stemme.
    
INNSTILLING: 
Det iverksettes arbeid med utarbeiding av forslag til ny lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i utmark og på islagte vassdrag, med tilhørende kart over løypenett for Verdal kommune.

Administrasjonen skal iverksette arbeid med forslag til forskrift snarest.

Det tas utgangspunkt i å fortsette videre arbeid med løypeforslag for Vera-Sandvika. Øvrige løypenett foreslått i forbindelse med arbeid med planprogram, jf. vedtak i KPS møte 14.10.2014 sak PS 67/14, legges på vent inntil man har hentet inn erfaringer med løypenettet Vera-Sandvika.

Kommunen skal vurdere en utvidelse av løypenettet på sikt. Dette forutsetter en ny fullstendig prosess. Det tas utgangspunkt i at dette skal gjøres gjennom en revisjon etter 2 sesonger med bruk av løypen.

Det bevilges inntil ca. 250.000 til en konsekvensutredning av løypen. Dette dekkes av kommunens disposisjonsfond.

 

PS 020/16 Behandling av klager - Detaljregulering Tinden Vest   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.03.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 

 1. Klagene fra Naturvernforbundet og naboene tas delvis til følge.
 2. Det startes arbeid med en mindre endring av detaljregulering Tinden vest. Endringen skal sikre sammenhengende gangvegnett gjennom området og fortau langs Kvislavegen. Endringsforslaget fremmes for sluttbehandling i KPS så raskt som mulig.

 

PS 021/16 Oppheving av regulerings-/bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplan Verdal by   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.03.2016

BEHANDLING:  
Fagsjef plan, Per Anders Røstad, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Forslag om oppheving av 121 planer i henhold til vedlagte liste datert 04.03.2016, inkludert alle mindre vesentlige endringer og mindre endringer innenfor disse planene, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-10.   

 

PS 022/16 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 15.03.2016

BEHANDLING:  
Lederen:
Ang. sentrumsplanen: Er det ønskelig fra komitéens side at man i et komitémøte – så snart som mulig etter at høringsfristen har gått ut – tar ei arbeidsøkt på den?

Dette er ønskelig fra komitéens side.
 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 02.02.2016 12:00 Sist endret: 14.05.2021 10:19
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS