Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.03.2016 - PS 16/16 Hovedplan veg med handlingsplan for 2016

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2016/399 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.03.2016 16/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre framover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.
   
 2. Følgende prioriteringer vedtas for 2016, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr. Alle tall inkludert mva:
   
  - Prioritet 1: Sundbyvegen i Ness, forsterkningslag, kostnad 400.000,-
  - Prioritet 2: Kaldgården i Sul, forsterkning og grøfting, kostnad 500.000,-
  - Prioritet 3: Hellmoen i Overnesset, rekkverk, kulvert/bru og forsterkning, kostnad 800.000,-
  - Prioritet 4: Ravlovegen ved Hello, reasfaltering, kostnad 200.000,-
  - Prioritet 5: Hellbakkan i Vuku, resetting og nytt rekkverk, kostnad 600.000,-
  - Prioritet 6: Kluksbakkan i Ulvilla, forsterkning nedre del, kostnad 200.000,-
  - Prioritet 7: akutte skader på veger og gater med tilhørende utstyr, kostnad 1.300.000,-.
   

Vedlegg: 
 Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Hovedplan Veg. 

Saksopplysninger:
Hovedplan Veg beskriver målsettinger, strategier og tiltak innenfor vegsektoren i Verdal kommune. Samferdsel er en grunnleggende basisaktivitet i samfunnet. Et godt utbygd og fungerende vegnett har stor betydning for innbyggernes hverdag. Vegnettets form og funksjonsevne er svært variabel. Planen omfatter både kortsiktige og langsiktige tiltak, og vil være et viktig dokument i forbindelse med kommunens økonomiske prioriteringer. Hovedplanen er utarbeidet i samsvar med temaveileder for slike planer utgitt av Norsk Kommunalteknisk Forening (1997).

I hovedplan veg er det vist til anbefalt drift- og vedlikeholdsbudsjett slik:
Anbefalt drifts- og vedlikeholdsbudsjett er beregnet til henholdsvis ca 9,6 mill. kr til drift og ca 6,7 mill. kr. til vedlikehold. Samlet ca 16,3 mill. kr. Da er behovet regnet ut fra at drift og vedlikehold i snitt koster 96 kr pr. meter veg. Tallene er fra 2013.

Hovedplan veg med tiltaksplan for 2015 ble behandlet i kommunestyret i sak PS 015/14 og følgende vedtak ble fattet:

 1. Alle kommunale veger skal ha en tilfredsstillende standard og sikres nødvendig vedlikehold slik at trafikantene sikres god og trygg framkommelighet. Videre framover vil Verdal kommune ha som mål at alle barn skal ha trygg skoleveg.
   
 2. Følgende prioriteringer vedtas for 2015, jfr. økonomiplanen samt vedtatt investeringsbudsjett for veg med 4 mill. kr. Alle tall inkludert mva:
   
  - Prioritet 1: Gangveg ved Forbregd-Lein barnehage, asfaltering og belysning, ca. kr. 155.000,-
    (tilskudd fra fylkeskommunen med 155.000,-)
  - Prioritet 2: Fotgjengerundergang i Lysthaugen, asfaltering, ca. kr. 45.000,-
    (tilskudd fra fylkeskommunen med ca 45.000,-)
  - Prioritet 3: Markavegen, vegrekkverk og grøfting, ca. kr. 500.000,-
  - Prioritet 4: Prærien/Garpa/Ørmelen, gatelys, ca. kr. 900.000,-
  - Prioritet 5: Sundbyvegen, rehabilitering i lengde ca 430 meter, ca. kr. 400,000,-
  - Prioritet 6: Holmlibakkan, rehabilitering med forsterkning, grøfting, mv. ca. kr 500.000,-
  - Prioritet 7: Bru Sørenget Sul, Ny bru, ca. kr 200.000,-
  - Prioritet 8: Veg Hellmoen, Kluksbakkan, Moavegen, Kallgården, grøfting mm. ca. kr 500.000,-
  - Prioritet 9: Uforutsette og akutte skader på veger og gater med tilhørende utstyr ca kr 800.000,-
   

Gjennomføring av prioriterte tiltak viser slikt resultat:

 • Prioritet 1: Gjennomført med kostnad kr 155.000,-
  (pluss tilskudd fra fylkeskommunen).
 • Prioritet 2: Gjennomført med kostnad kr 45000,-
  (pluss tilskudd fra fylkeskommunen).
 • Prioritet 3: Rekkverk montert, grøfting gjenstår. Kostnad 500.000,-.
 • rioritet 4: Utført med gatelys på Ørmelen, Prærien/Garpa gjenstår. Kostnad kr 650.000,-.
 • Prioritet 5: Gjennomført med kostnad 400.000,-.
 • Prioritet 6: Gjennomført med kostnader kr. 970.000,-.
 • Prioritet 7: Gjennomført med kostnad kr. 200.000,-
 • Prioritet 8: Gjennomført med kostnad kr. 300.000,-.
 • Prioritet 9: Gjennomført/brukt kr 780.000,-.
   

Kostnader er noe anslått ettersom de forskjellige tiltakene ikke er registrert med egne tiltaksnummer i regnskapet. For prioritet 9 har midlene i hovedsak gått til Holmlibakkan, Kluksbakkan og Røesvegen på grunn av flomskader. Samlet viser det over at de budsjetterte midlene (kr 4.000.000,-) er brukt i sin helhet. Tallene er inkludert mva.

Forslag til tiltaksplan for 2016:

 • Prioritet 1: Sundbyvegen i Ness, forsterkningslag og grusdekke, kostnad 400.000,-
 • Prioritet 2: Kaldgården i Sul, forsterkning, grøfting og grusdekke, kostnad 500.000,-
 • Prioritet 3: Hellmoen i Overnesset, rekkverk, kulvert/bru, forsterkning og grusdekke, kostnad 800.000,-
 • Prioritet 4: Ravlovegen ved Hello, reasfaltering, kostnad 200.000,-
 • Prioritet 5: Hellbakkan i Vuku, resetting og nytt rekkverk, kostnad 600.000,-
 • Prioritet 6: Kluksbakkan i Ulvilla, forsterkning nedre del og grusdekke, kostnad 200.000,-
 • Prioritet 7: Uforutsette og akutte skader på veger og gater med tilhørende utstyr, kostnad 1.300.000,-.
   

Vurdering:
Tiltak på Sundbyvegen er en fortsettelse av påbegynt arbeid.

Kaldgården er utsatt for flom med utvasking. Vi får nå kort transport på masser da Verdalsbruket har lagret egnet masser i nærområdet.

Hellmoen trenger akutt forsterkning på deler av vegen, tilstanden er slik at framkommeligheten kan bli sterkt redusert i vårløsningen.

Fastdekke i Ravlovegen er i ferd med å gå i oppløsning. Her kan det være aktuelt med bidrag fra private transportører.

Rekkverk i Hellbakkan gjelder nødvendig sikkerhetstiltak.

Kluksbakkan er delvis for grunnlendt både med tanke på fjell og NTE sin rørgate. Det gjør at tiltak mot flomvann er nødvendig for å berge vegen.

Erfaring fra tidligere år viser at tiltak må settes inn etter hver vinter med sine nedbørsperioder og flom. Det bør forventes økt nedbørintensitet med tilsvarende økte skader i årene framover. Slike skader kan endre vedtatte prioriteringer.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 16.03.2016 07:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS