Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 15.03.2016 - PS 20/16 Behandling av klager - Detaljregulering Tinden Vest

Saksbehandler : Per Anders Røstad

Arkivref : 2013/5629 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 15.03.2016 20/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Klagene fra Naturvernforbundet og naboene tas delvis til følge.
 2. Det startes arbeid med en mindre endring av detaljregulering Tinden vest. Endringen skal sikre sammenhengende gangvegnett gjennom området og fortau langs Kvislavegen. Endringsforslaget fremmes for sluttbehandling i KPS så raskt som mulig. 
   

Vedlegg:

 1. Klage fra Naturvernforbundet.
 2. Klage med vedlegg fra naboer til planområdet.
  - vedlegg flyfoto
  - vedlegg dronebilde
  - vedlegg fotomontasje
  - vedlegg underskrifter
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Detaljregulering for Tinden vest. 

Saksopplysninger:
Kommunen har mottatt 2 klager på detaljregulering for Tinden vest, vedtatt av Verdal kommunestyre den 30/11 2015. Klage 1 er fra Naturvernforbundet i Verdal. Klage 2 er fra naboene til planområdet.

Klagene går i all hovedsak på de samme forholdene. Kommunen velger derfor å behandle de sammen. Klagene vurderes som mottatt innenfor klagefristen.

Innholdet i klagene:

Klage 1:
Naturvernforbundet klager på mangelen på direkte atkomst mellom boligfeltet og gang- og sykkelveien. Tinden Vest får et godt utgangspunkt for å oppfordre beboerne til å sykle eller gå, takket være nærheten til gang- og sykkelbrua over fv 757, men dette utgangspunktet er dårlig utnyttet i og med at det ikke er tegnet inn en snarvei fra boligfeltet til gang- og sykkelveien mot sentrum. På grunn av at det ikke er noen direkteforbindelse mellom veien inne i feltet og gang- og sykkelveien så må all ferdsel nødvendigvis skje via Kvislavegen. Dermed blir avstanden til nærbutikken 600 meter – det samme som om en velger å ta bilen. På denne måten vil uhensiktsmessig arealplanlegging føre til at beboerne oftere vil kjøre når de skal til sentrum.

Gang- og sykkelstien burde vært forlenget langs Kvislavegen fram til krysset med Tindvegen. Alternativt kunne det vært anlagt fortau her.

Klage 2:
Naboene til planområdet klager på flere forhold i den vedtatte planen. Det største ankepunktet er mangel på egne gang- og sykkelstier ut av området. Dette vil føre til uønsket ferdsel gjennom nabotomtene.

Gangveien i planen er ikke koblet opp mot gangveier i byggefeltet og ikke mot andre gang- eller sykkelveier heller. Den ender i en sving på en trafikkert vei. Langs Kvislavegen mangler det også gang/sykkelveg.

Naboene tror at de «avstompa» og smale veiene i feltet vil føre til ulemper for de som bor rundt feltet. Lite plass vil føre til «gjesteparkering» på veiene rundt boligområdet. Spesielt ille vil dette bli når vi får mye snø. For å unngå uønsket ferdsel over nabotomtene i vest og nord for feltet må det anlegges gangstier ut fra feltet mot øst og vest.

Vurdering:
I forhold til klagerne er det viktig å understreke at ingen av naboene, eller naturvernforbundet, uttalte seg til planen når den var på høring. De har derfor ikke benyttet seg av retten til å komme med innspillene tidligere, i prosessen frem til vedtatt plan. Innholdet i klagene berører også forhold som normalt skal avklares i planprosessen frem til vedtatt arealplan.

Vurdering av klagene:
Klagene går i all hovedsak ut på forhold knyttet til gang- sykkeltrafikken i området. Den vedtatte planens mangel på regulert gang-/sykkelveg vestover mot Tindvegen (1), mangelen på «snarveg» nordover (2) og manglende fortau langs Kvislavegen (3).

Skisse

Selv om dette er en flatereguleringsplan som ikke er så detaljert at den viser all intern vegføring, ser vi nå i ettertid at det har vært en fordel om de sammenhengende traseene hadde vært vist på planen for å sikre snarvegene vest og nordover. Når det gjelde fortau langs Kvislavegen er det i dag avsatt tilstrekkelig vegareal i naboplanen (Tinden grustak) til å dekke både vegareal og fortau. Vi ser imidlertid også her fordeler med å sikre fortauet konkret i reguleringen.

Vi er uenige med naboene i at feltet fører til vesentlige ulemper med «gjesteparkering» eller ferdsel over nabotomter.

Vi velger derfor å imøtekomme klagerne på noen områder. Dette har bakgrunn i flere forhold. For det første har vi hatt en diskusjon med teknisk drift, som har ansvaret for offentlig veg og gang- og sykkelveger i kommune, om forholdene til gående og syklende i området, og spesielt nærheten til teknisk drift sitt uteområde. Vi har også hatt en diskusjon med utbyggerne hvor forholdene for gående og syklende ble diskutert.

I disse diskusjonene så vi at det med forholdsvis små endringer av planen, kan finnes løsninger som er til det bedre for alle parter. Bedre for de som skal bygge ut, bedre for kommunen og bedre løsninger for de gående og syklende.

Rådmannen innstiller derfor på at klagene fra Naturvernforbundet og naboene tas delvis til følge og at det startes arbeid med en mindre endring av detaljregulering Tinden vest. Endringen skal sikre sammenhengende gangvegnett gjennom området og fortau langs Kvislavegen. Endringsforslaget fremmes for behandling i KPS så raskt som mulig.
   

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 16.03.2016 07:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS