Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.04.2016

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 12.04.2016
Tid            : 09:00 - 14:00 
Til stede   : 9 representanter

 

Leder foreslo i møte at omvisning Hallemsåsen vannrenseanlegg utsettes og at det i stedet gjennomføres befaring på Trones i forbindelse med sak 27/16 Detaljregulering Trones gård – dette ble enstemmig vedtatt. Befaringen ble gjennomført før sak 25/16.

   
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 23/16 Godkjenning av møteprotokoll 15.03.2016 Protokoll
PS 24/16 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 25/16 Områdeplan for Leklemsåsen - Orientering Saksframlegg Protokoll
PS 26/16 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Tromsdal - Fradeling av to tomter fra eiendommen 1721/253/9 Forset Tromsdalsvegen 83/85 - Audhild S Slapgård Saksframlegg Protokoll
PS 27/16 Detaljregulering Trones gård Saksframlegg Protokoll
PS 28/16 Detaljregulering Vektargata 3 og 5 (Holmengården og Melvoldgården) - 1721/21/4, 7, 61 m.m. Saksframlegg Protokoll
PS 29/16 Detaljregulering Ørin overnatting Saksframlegg Protokoll
PS 30/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 12.04.2016

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Nei Arild Stenberg møtte som vara 
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Nei Tor-Petter Abelsen møtte som vara 
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Per A. Røstad Fagsjef plan - enhet samfunn  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 023/16 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.04.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 15. mars 2016 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Komité plan og samfunn 15. mars 2016 godkjennes.

 

 

PS 024/16 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.04.2016

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål til referat nr. 8/16, 17/16 og 18/16. Fagsjef plan Per A. Røstad svarte.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

 

PS 025/16 Områdeplan for Leklemsåsen - Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.04.2016

BEHANDLING:  
Hege Pedersen, Vianova, orienterte om saken.
Se presentasjonen som ble brukt her.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.

 

PS 026/16 Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Tromsdal - Fradeling av to tomter fra eiendommen 1721/253/9 Forset Tromsdalsvegen 83/85 - Audhild S Slapgård
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.04.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommunedelplan Tromsdal til fradeling av to boligtomter i LNFR-område. Bakgrunn og forutsetninger for dispensasjon er gitt i dette saksframlegg.

Endelig delingstillatelse gis når det er innhentet tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 155.
  
  
 

 
PS 027/16 Detaljregulering Trones gård   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.04.2016

BEHANDLING:  
Det ble før behandlingen startet gjennomført befaring på Trones i de aktuelle områdene.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Forslag til detaljregulering for Trones gård sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10

 

PS 028/16 Detaljregulering Vektargata 3 og 5 (Holmengården og Melvoldgården) - 1721/21/4, 7, 61 m.m.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.04.2016

BEHANDLING:  
Oppdaterte skisser ble utsendt før møtet.

Komiteen fremmet følgende fellesforslag:
Saken sendes tilbake med ønsker om vurdering av følgende punkt:

 • Kjellerareal utvides for plassering av boder og eget garasjebehov
 • Parkeringsbehov for øvrig inndekkes på eget område og i parkeringskjeller
 • Frigjort uteareal disponeres f.eks. til leke- fritids- og grøntareal

Ved alternativ votering mellom rådmannen innstilling og fellesforslag fra komiteen, ble fellesforslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Saken sendes tilbake med ønsker om vurdering av følgende punkt:

 • Kjellerareal utvides for plassering av boder og eget garasjebehov
 • Parkeringsbehov for øvrig inndekkes på eget område og i parkeringskjeller
 • Frigjort uteareal disponeres f.eks. til leke- fritids- og grøntareal

 

PS 029/16 Detaljregulering Ørin overnatting   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.04.2016

BEHANDLING:  
MDG v/Arvid Wold fremmet følgende tilleggsforslag
«Det vises for øvrig til mulige alternative plasseringsmuligheter.»

Votering:

 • Det ble først votert over tilleggsforslag fra MDG som falt med 1 mot 8 stemmer.
 • Det ble deretter votert over rådmannens forslag til vedtak som ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

VEDTAK: 
Vedlagte forslag til detaljregulering for Ørin overnatting avvises med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11

 

PS 030/16 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 12.04.2016

BEHANDLING:  
Anne Segtnan stilte følgende spørsmål:

 1. Universell utforming og gatebukker som står på fortau – og som skaper problemer for framkommelighet. Hva sier regelverket?
  Bård Kotheim svarte: Dette er ikke tillatt – i alle fall ikke på fortau. Teknisk drift/byggsak må varsles og de som har satt gatebukker ut får da brev om å fjerne disse. Dette i hht til plan og bygningsloven.
 2. Universell utforming – nye leilighetsbygg (ved gamle Langnes og Bakkan) med høye fortauskanter – hva sier regelverket.
  Bård Kotheim svarte: Disse skal senkes ned ellers er det ikke universelt utformet i henhold til plan og bygningsloven. Skal være nedsenket til 2 cm.
 3. Ørmelen Nord – lagring av jordhauger – hva er planen med disse?
  Bård Kotheim: Ved vegarbeid og bygging av hall i Vuku ble det en del overskuddsjord – som for øvrig er god matjord. Må ha en plass å legge det. Uteavdelingen skal nå sortere matjorda og finne et annet egnet sted for deponering.

Jorunn Dahling stilte følgende spørsmål:
Skatepark – godt tiltak! Fått tilbakemeldinger om at det er ønskelig med mer tilrettelegging for familier med bl. a. flere sitteplasser. Er det planer for dette?

Trond Selseth svarte: Vi jobber nå med å se på bl.a.sitteplasser, lys og muligheter for lekestativ. Skal utarbeide anbudsdokument på dette samtidig som det skal ut anbud på Moparken. Håper å ha det på plass for oppstart ut over høsten.

 
 
    Til toppen av siden

Publisert: 02.02.2016 12:00 Sist endret: 23.12.2020 12:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS