Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.05.2016 - PS 34/16Mindre vesentlig reguleringsendring av detaljregulering Amfi Verdal

Saksbehandler : Heidi Fløtten Olsen

Arkivref : 2016/1495 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.05.2016 34/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Mindre vesentlig reguleringsendring av detaljregulering Amfi Verdal vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedlegg:

 1. Plankart 1 av 2, regulering på grunnen, datert 26.02.2016
 2. Plankart 2 av 2, regulering under grunnen, datert 26.02.2016
 3. Planbestemmelser, datert 29.02.2016
 4. Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring

Saksopplysninger:
AMB Arkitekter AS har på vegne av Amfi Bygg Verdal AS utarbeidet et forslag til endring av reguleringsplan for Amfi Verdal i Verdal kommune. Søknaden gjelder følgende endringer:

Felt K1 – kombinert bebyggelse og anleggsformål:

 • Plan 1 under grunnen/sokkeletasje:
  Tillates for etablering av forretningsarealer i forbindelse med overliggende K1.
  Tilføyes i bestemmelsene under punkt 4.1.
 • Plan 2 over bakken:
  Fleksibilitet i utvikling av plan 2, eventuelt etablering av forretning istedenfor parkering.
  Tilføyes i bestemmelsene under punkt 4.1.

Endringene omfatter også en utviding av feltet K1. Utvidingen vil ikke skje utenfor eksisterende plangrenser, men innad i planområdet.

Skisse som viser enringen fra gjedende plan

Årsaken til endringen er problematikk om forurenset masse i byggegrunn i den nordøstlige delen av felt KJ hvor det tidligere var planlagt etablering av et to-etasjers forretningsbygg til Europris. Sokkeletasjen i felt K1/PHU var da tenkt som parkeringshus.

Tiltakshaver har planer om å bygge ut i flere faser. Fase én, som omfatter etableringen av bygget til Europris i sokkeletasjen, kan påbegynnes i nær fremtid. Manglende avklaringer rundt blant annet økonomi er utgangspunkt for et ønske om utbygging i faser, der øvre etasjeplan med boliger og/eller forretninger forutsettes etablert på et senere tidspunkt. Arealer som per i dag benyttes til parkering beholdes inntil videre, i påvente av avklaringer med tanke på forurenset masse.

Høring
Planforslaget er framlagt for høring i samsvar med Plan- og byggesakssjefens delegerte vedtak 08.03.2016. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert:

 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 07.04.2016
  Fylkesmannen har ingen merknader til foreslåtte reguleringsendring.
 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, datert 08.04.2016
  Fylkeskommunen har ingen merknader til foreslåtte reguleringsendring.
 3. Trafikksikkerhetsutvalget, Verdal kommune, datert 05.04.2016
  Utvalget mener at mottatte planer ikke viser forhold angående trafikksikkerhet som adkomstforhold, parkering eller forholdet til gående og syklende. Utvalget stiller spørsmål om endringen er «mindre vesentlig», i tillegg ber utvalget om at planer i samme område blir sett under ett. Dette er særlig viktig med tanke på etablering av fortau mm.
   
  Kommentar:
  Planendringen endrer kun på formål og interne formålsgrenser. Dette anser kommunen som mindre vesentlig for denne planen. Planendringen, samt den gjeldende planen er overordnet og viser kun formålsområder. Det ble sammen med søknad om reguleringsendring også sendt inn skisser over hvordan løsninger for adkomst og selve utføringen av bygget er tenkt utført. Disse vil være gjeldende i byggesaken, og kommunen anser derfor reguleringsendringen som akseptabel.

Vurdering:
Endringene innebærer at det tillates forretning/parkering i sokkeletasje (1. etasje), og åpner opp for at Europris kan etableres der. Det tillates også forretning/parkering i 2. etasje. Dette gjør at bygget kan bygges i flere faser og benyttes selv om ikke alle fasene er ferdig utbygd. Forretning i begge etasjer åpner opp for publikumsaktivitet nær eksisterende senter, og skaper en bedre møteplass for området. Eksisterende parkering vil ha kapasitet nok til ny forretning.

I høringsperioden kom det ikke inn vesentlige nye opplysninger som gir grunnlag for vesentlige endringer av planforslaget.

Rådmannen foreslår at reguleringsendringen vedtas.

 

 
Mindre vesentlig reguleringsendring av detaljregulering Amfi Verdal 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og byggesakssjefen - delegert sak   163/16

 

Plan- og byggesakssjefens vedtak:
Vedlagt planforslag sendes på høring.

Vedlegg:

 1. Plankart 1 av 2, regulering på grunnen, datert 26.02.2016
 2. Plankart 2 av 2, regulering under grunnen, datert 26.02.2016
 3. Planbestemmelser, datert 29.02.2016
 4. Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring

Saksopplysninger:
AMB Arkitekter AS har på vegne av Amfi Bygg Verdal AS utarbeidet et forslag til endring av reguleringsplan for Amfi Verdal i Verdal kommune. Søknaden gjelder følgende endringer:

Felt K1 – kombinert bebyggelse og anleggsformål:

 • Plan 1 under grunnen/sokkeletasje:
  Tillates for etablering av forretningsarealer i forbindelse med overliggende K1.
  Tilføyes i bestemmelsene under punkt 4.1.
 • Plan 2 over bakken:
  Fleksibilitet i utvikling av plan 2, eventuelt etablering av forretning istedenfor parkering.
  Tilføyes i bestemmelsene under punkt 4.1.

Endringene omfatter også en utviding av feltet K1. Utvidingen vil ikke skje utenfor eksisterende plangrenser, men innad i planområdet.

Skisse som viser enringen fra gjedende plan

Årsaken til endringen er problematikk om forurenset masse i byggegrunn i den nordøstlige delen av felt KJ hvor det tidligere var planlagt etablering av et to-etasjers forretningsbygg til Europris. Sokkeletasjen i felt K1/PHU var da tenkt som parkeringshus.

Tiltakshaver har planer om å bygge ut i flere faser. Fase én, som omfatter etableringen av bygget til Europris i sokkeletasjen, kan påbegynnes i nær fremtid. Manglende avklaringer rundt blant annet økonomi er utgangspunkt for et ønske om utbygging i faser, der øvre etasjeplan med boliger og/eller forretninger forutsettes etablert på et senere tidspunkt. Arealer som per i dag benyttes til parkering beholdes inntil videre, i påvente av avklaringer med tanke på forurenset masse.

Vurdering:
Endringene innebærer at det tillates forretning/parkering i sokkeletasje (1. etasje), og åpner opp for at Europris kan etableres der. Det tillates også forretning/parkering i 2. etasje. Dette gjør at bygget kan bygges i flere faser og benyttes selv om ikke alle fasene er ferdig utbygd. Forretning i begge etasjer åpner opp for publikumsaktivitet nær eksisterende senter, og skaper en bedre møteplass for området. Eksisterende parkering vil ha kapasitet nok til ny forretning.

Kommunen vurderer dette som endringer som kan behandles som mindre endring. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg.

Kommunen finner at endringsforslaget kan sendes på høring.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 17.02.2021 10:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS