Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 10.05.2016 - PS 37/16 Orientering om mottatte innspill - Kommunedelplan Verdal by - 2016 - 2030

Saksbehandler : Kirstine Karlsaune

Arkivref : 2013/2141 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 10.05.2016 37/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.  

Vedlegg:

 1. Oppsummering av høringsuttalelser 27.04.2016

 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Forslag til kommunedelplan for Verdal by 2016 - 2030 har ligget ute til offentlig ettersyn iht. Komité plan og samfunn i Verdal sitt vedtak i møte den 9. februar 2016, sak 8/16. Offentlig ettersyn ble kunngjort i avisa Innherred den 20. februar 2016 og planforslaget ble gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside omtrent samtidig. Planforslaget ble sendt på høring med brev datert 15. februar 2016. Høringsfristen var satt til 9. april 2016.

Oppsummering av mottatte høringsuttalelser legges fram til orientering. Det vises til komplett uttalelse for fullstendig informasjon. Det er mottatt 61 uttalelser, hvorav Jernbaneverket og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har begrunnede innsigelser til planforslaget. Innsigelsene innebærer at kommunestyret ikke kan egengodkjenne planen slik den foreligger. Øvrige høringsuttalelser omfatter også synspunkter som kan medføre at planen bør endres. I høringsuttalelsene har også politiske partier i Verdal bedt om utredninger som falt ved votering ved første gangs behandling av planforslaget. Det er også bedt om andre utredninger.

Dersom innsigelser ikke imøtekommes skal det iht. plan- og bygningslovens § 5-6 gjennomføres mekling. Ved videre behandling av planen skal alle høringsuttalelser vurderes, og det skal tas stilling til eventuelle endringer av planen. Dersom planen endres kan det være behov for nytt offentlig ettersyn eller høring av berørt part. Det skal også tas stilling til om innsigelser skal imøtekommes, mekles eventuelt behandles som nevnt i Rundskriv H-2/14 om innsigelsessaker punkt 2.4.3:
"2.4.3. Innsigelse til klart avgrensede deler av en plan
For kommuneplanens arealdel kan kommunestyret ved innsigelse til klart avgrensede deler av planen vedta planen for øvrig med rettslig bindende virkning, jfr. plan- og bygningslovens § 11-16 første ledd. Det kan gjelde avgrensede deler av plankartet eller bestemmelser til planen. De områder eller deler som det er fremmet innsigelse til, skilles da ut for videre behandling. Tilsvarende bestemmelse gjelder for reguleringsplaner etter § 12-13 første ledd.

Følgende arbeid gjenstår:

 • Vurdering av høringsuttalelser inkludert innsigelser.
 • Eventuelt utrede forhold som etterlyses i høringsinnspill.
 • Uttalelser i forbindelse med pågående høring om oppheving av regulerings- og bebyggelsesplaner, med høringsfrist 7. mai 2016, kan ha betydning for utforming av planen. Foreløpig er det mottatt 5 høringsuttalelser. Erfaringsmessig kommer de fleste innspill på slutten av høringsperioden.
 • Jernbaneverket har på forespørsel uttalt at de kan levere støyvarselkart for Verdal kommune i slutten av april. Per i dag har kommunen ikke mottatt noe støyvarselkart langs jernbanen.
 • Statens vegvesen har antydet at nytt støyvarselkart for Verdal kommer i løpet av mai.
 • Planforslaget ble ettersendt til Statnett medio april, med informasjon om at det fortsatt er anledning til å komme med innspill.
 • Vurdering av eventuell forbedring/forenkling av planen.

Annet:
Statens vegvesen varslede oppstart av planarbeid for E6 Åsen - Mære kan medføre behov for en tidlig revisjon av kommunedelplan Verdal by.

Vurdering: 
Foreløpig kommentar til innsigelser fra Jernbaneverket
Rådmannen vil trolig innstille på mekling ift. innsigelsen om at arealet avsatt til nytt grøntareal/uteoppholdsareal mellom Tindved/siloene og jernbanen må reguleres til jernbaneformål.

Når det gjelder innsigelsen som går på byggegrenser, må en først skaffe en oversikt over gjeldende planstatus langs banene, og byggegrenser må vurderes ift. vedtatte regulerings- og bebyggelsesplaner. Jernbaneverkets anledning til å fremme innsigelse til byggegrenser langs banene kan være avskåret av plan- og bygningslovens § 5-5 første ledd for byggegrenser som er planavklart i løpet av de 10 siste år.

Å innarbeide unntak for jernbanetiltak i kommuneplanbestemmelse pkt. 2.1 (unntak fra plankrav) er ikke helt i samsvar med Jernbaneverkets signaler i forhåndsuttalelsen, der det står at: «Konkret utforming av sidearealet til jernbanen og stengning av planovergangen må utføres gjennom en reguleringsplan.» I Hovedplanen for Verdal stasjon går det riktignok fram at dette gjelder spesielt dersom tiltaket er i strid med overordna plan.

At Bergsgrav holdeplass ikke er jernbaneformål (eller kollektivknutepunkt) er en inkurie og kan imøtekommes.

Foreløpig kommentar til innsigelser fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Rådmannen til trolig imøtekomme kravet om en grønn strek, det største spørsmålet er hvor den skal gå. I formålsgrenser eller med en mer naturlig avgrensning.

Krav om minst 6 boenheter pr. dekar for byggeområdene B7 Reinsvold og B8 Reinsvang kan vurderes imøtekommet. Kanskje burde en samtidig kreve minimum tre etasjer for deler av områdene. I regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag, vedtatt 25.04.2013, er det gitt følgende eksempler på tetthet etter ulike boligtyper:

 • eneboliger 1-1,5 boenheter pr da
 • rekkehus/leiligheter i to etasjer 2-3,5 boenheter pr da
 • blokkbebyggelse 3-4 etasjer 6-12 boenheter pr da

Småbåthavna er i planen foreslått inntil et internasjonalt viktig naturreservat. Den kan tas ut for å imøtekomme innsigelsen, flyttes (krever nytt offentlig ettersyn), mekles om, eventuelt vedtas skilt ut for videre behandling. Småbåthavn er forøvrig et tema som flere har synspunkter på, bl.a. Kystverket, Trondheim havn, Norcem, Verdalskalk, Naturvernforbundet Verdal og naturlig nok Verdal båteierforening. Det vises til brevene for utfyllende informasjon.

Saksgang ved innsigelser som ikke imøtekommes
Dersom Komité Plan og samfunn i Verdal ved videre behandling av planen velger å beholde forhold det er fremmet innsigelse til, og det ikke oppstår enighet i meklingen og kommunestyret vedtar planen med innsigelse, går hele planen via fylkesmannen til Kommunal og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak.

Kommunens og fylkesmannens frister for oversendelse av sak til departementet går fram av:

Plan- og bygningslovens § 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet

Konklusjon
Høringsuttalelsene legges fram til foreløpig orientering.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 23.12.2020 12:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS