Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 07.06.2016

Møtested  : Møterom Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato         : 07.06.2016
Tid            : 09:00 - 11:00
Til stede   : 9 representanter. Repr. Jorunn Dahling og Fatima Almanea ble innvilget permisjon etter at sakene var behandlet. Til stede på befaringa: 7 representanter

 

Etter at den ordinære saksbehandlinga var ferdig var det befaring på Ørin renseanlegg.

 
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 39/16 Godkjenning av møteprotokoll 10.05.2016 Protokoll
PS 40/16 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 41/16 Detaljregulering Vektargata 3 og 5 (Holmengården og Melvoldgården) - 1721/21/4, 7 og 61 Saksframlegg Protokoll
PS 42/16 Høring av planprogram - Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære Saksframlegg Protokoll
PS 43/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 07.06.2016

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 039/16 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 07.06.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Plan og samfunn 10. mai 2016 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i Plan og samfunn 10. mai 2016 godkjennes.

 

PS 040/16 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 07.06.2016

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål omkring referater nr. 2, 5, 7, 21 og 29.

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
              
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 041/16 Detaljregulering Vektargata 3 og 5 (Holmengården og Melvoldgården) - 1721/21/4, 7 og 61   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 07.06.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK:  
Vedlagte detaljregulering for Vektargata 3 og 5, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10  

 

PS 042/16 Høring av planprogram - Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 07.06.2016

BEHANDLING:  
H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 3 i rådmannens vurdering:

..........., ny adkomst til industriområdet må prioriteres som strakstiltak da dagens situasjon ikke er beredskapsmessig forsvarlig.

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra H v/Oddleiv Aksnes som ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert over rådmannens forslag til vedtak med vedtatte tilleggsforslag.

Enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK: 
Rådmannens vurdering med vedtatte tilleggsforslag til pkt. 3 oversendes som kommunens uttalelse til planprogram for ny E6 Åsen nord – Mære.
 
      
  

PS 043/16 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 07.06.2016

BEHANDLING:  
Repr. Anne Segtnan:

  • Reinsholm – trafikksikkerhet m.m.
    Jorunn Dahling, leder i trafikksikkerhetsutvalget, fortalte om utvalgets arbeid med dette.
    Rådmannen nevnte trafikksikkerhetsplanen som det arbeides med og også at Verdal kommune arbeider med å bli Trafikksikker kommune.
  • Gangbrua i Lysthaugen.
    Bård Kotheim svarte at Vegvesenet har sagt at den vil bli bygget opp igjen – på samme plass som den var før den ble revet ned. Skal drøftes nærmere i et møte 14. juni 

  
    Til toppen av siden

Publisert: 02.02.2016 12:00 Sist endret: 18.02.2021 07:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS