Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 16.08.2016

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 16.08.2016
Tid            : 09:00 - 12:00
Til stede   : 9 representanter

 

Etter at den ordinære saksbehandlinga var ferdig var det befaring for å se på utvalgte områder i Kommunedelplan Verdal by 2016-2030.

Områdene var:

 • Reinsvold B7 og Rensvang B8 - framtidige boligområder.
 • Havfrua – framtidig småbåthavn.
 • Pendlerhotell BFT1.
 • Fættaskogen – utvidelse av industriområdet sørover.
 • Stasjonsområdet – framtidig park i sentrum, mellom Tindved/siloene og jernbanen.
 • Kommunedelplan E6 Åsen nord – Mære.

  
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 44/16 Godkjenning av møteprotokoll 07.06.2016 Protokoll
PS 45/16 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 46/16 Reguleringsplan Sandvika Hytteområde Saksframlegg Protokoll
PS 47/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 16.08.2016

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja   

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 044/16 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.08.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 7. juni 2016 i Komité plan og samfunn godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
               
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 7. juni 2016 i Komité plan og samfunn godkjennes.     

 

PS 045/16 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.08.2016

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål/kommentert omkring ref. nr. 45, 53, 61, 70, 71 og 77.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering,

 

PS 046/16 Reguleringsplan Sandvika Hytteområde   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.08.2016

BEHANDLING:  
Fagansvarlig plan, Per Anders Røstad, redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
             
INNSTILLING:  
Detaljregulering Sandvika hytteområde vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12
      
  

PS 047/16 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 16.08.2016

BEHANDLING:  
Repr. Oddleiv Aksnes – spørsmål for avklaring:

 1. Gatelys mellom FV 759 og Forbregd Lein. Status? Noe kommunen kan gjøre for å få fortgang i saken?
 2. Er Jernbaneundergangen utformet og bygd iht dagens krav til universell utforming?
  Svar: Den er bygd i henhold til de krav som var da den ble bygd.
 3. Hva med næringsvirksomhet som ikke har behov for bygningsmasse på over 25% av tomtearealet, har de muligheter til å etablere seg på industriområdet?
   
  Foreslått konklusjon Tiltak 1. Minimumskrav til utnytting på industriområdet på Ørin.
  Tillatt bebygd areal er lik 25-100 %-BYA for nåværende næringsbebyggelse i område BN3 og for nåværende næringsbebyggelse/forretning i område BKB6 og BKB7, for tiltak som ikke utløser plankrav.
  Områdene BKB6 og BKB7 avsettes til kombinasjonsformål som i tillegg til industri og forretning kan benyttes til kontor, dvs næringsbebyggelse/forretning med mulighet for ikke besøksintensiv tjenesteyting. Byggehøyde er lik maks kote +45.
 4. For tiltak i sentrumsområdet er det satt krav til parkeringsdekning for detaljhandel på 1 plass pr 50 m2 og bolig 1 plass pr boligenhet.
  Ved nybygging og transformasjon er parkeringsløsning settes det krav om at dette løses med bygging av parkeringskjeller, eller parkeringshus for tiltak større enn 1000 m2 eller over 10 boenheter, Mindre prosjekter for også parkeringskjeller vurderes. Parkeringsbehov skal løses. Samtidig er det gitt muligheter til økt byggehøyde, som normalt vil tillate 5 etasjer over bakken, og samtidig utnyttingsgrad på minimum 75% av tomtearealet.
   
  Spørsmål.
  Ved en tenkt utbygging av et område som for eksempel dagens Domusbygg, antatt areal på tomt og bygg på 2000 m2. (100% utnyttelse)
  Næringsareal i 2 etasjer vil da utløse krav om 80 parkeringsplasser. (4000 m2/50)
  Bolig i 3 etasjer vil da utløse krav til ca. 75 parkeringsplasser. (1 plass pr 80 m2)
  Et bygg på 5 etasjer med kombinert næring og bolig vil totalt utløse et krav til inndekking av ca. 155 parkeringsplasser.
  En parkeringskjeller innenfor samme areal vil kun dekke inn ca. halve av dette parkeringsbehovet. (max 75 plasser)
   
  Hvordan og hvor skal resterende plasser inndekkes ved eventuelle slike utbygginger?

Spørsmål 1, 3 og 4 vil bli fulgt opp.
  
    Til toppen av siden

Publisert: 02.02.2016 12:00 Sist endret: 18.02.2021 07:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS