Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 13.09.2016

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 13.09.2016
Tid            : 09:00 - 13:40
Til stede   : 9 representanter

 

Før behandling av saker ble det foretatt befaring ved Innherred Renovasjon IKS.

  
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 48/16 Godkjenning av møteprotokoll 16.08.2016 Protokoll
PS 49/16 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 50/16 Ny Holmen Bru - Skisseprosjekt Saksframlegg Protokoll
PS 51/16 Sikringstiltak mot ras ved 1721/118/5 og 4 - Høgnes, Svedjan - lokal egenandel Saksframlegg Protokoll
PS 52/16 Temaplan trafikksikkerhet - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 53/16 Detaljregulering Vektargata 3 og 5 - 1721/21/4, 7 og 61 Saksframlegg Protokoll
PS 54/16 Fastsetting av planprogram: Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære Saksframlegg Protokoll
PS 55/16 Områderegulering Nestvoldjordet Saksframlegg Protokoll
PS 56/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 13.09.2016

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Nei Tor-Petter Abelsen møtte som vara 
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja   

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Bård Kotheim Virksomhetsleder Teknisk drift  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

PS 048/16 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.09.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. august 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 16. august 2016 godkjennes.

 

PS 049/16 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.09.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
«Referatene tas til orientering.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 050/16 Ny Holmen Bru - Skisseprosjekt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.09.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunestyre tar Skisseprosjekt Holmen bru datert november 2015 til etterretning.
 2. Rådmannen bes arbeide videre med bygging av ny Holmen bru innenfor en kostnadsramme på 15 mill.kr.
 3. Verdal kommunestyre forutsetter at Værdalsbruket A/S går inn med ett bidrag på minimum 1,5 mill. kr til finansiering av ny bru.
 4. Rådmannen bes innarbeide ovennevnte investering ved utarbeidelse av økonomiplan for 2017 – 2020.

 

PS 051/16 Sikringstiltak mot ras ved 1721/118/5 og 4 - Høgnes, Svedjan - lokal egenandel   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.09.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring av bekk og fare for kvikkleireskred ved Svedjan i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til kr 236.000,- eks. mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601 – elveforbygninger.

 

PS 052/16 Temaplan trafikksikkerhet - Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.09.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  
Temaplan trafikksikkerhet 2017 – 2020 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.
 
       
  

PS 053/16 Detaljregulering Vektargata 3 og 5 - 1721/21/4, 7 og 61   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.09.2016

BEHANDLING:  
SV og MDG v/Anne Kolstad og Arvid Wold fremmet følgende tilleggsforslag:

 1. Komite plan og samfunn anbefaler tiltakshaver å lytte til fylkeskommunens innspill om løsninger for utforming av fasaden som kan gi en bedre helhetsløsning for strøket.
 2. Vi anbefaler tiltakshaver å utrede bruk av grønne tak.

Det ble først votert punktvis over forslagene fra SV og MDG med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – falt med 4 mot 5 stemmer.
 • Pkt. 2 – falt med 2 mot 7 stemmer.

Det ble til slutt votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  
Det gjøres følgende endring i reguleringsbestemmelsene:

 • § 4.3 suppleres med: «Området er felles for hele planområdet.»

Detaljregulering for Vektergata 3 og 5, datert 26.08.2016, med overnevnte endring, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
 
    
  

PS 054/16 Fastsetting av planprogram: Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.09.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
              
INNSTILLING:  
Verdal kommune fastsetter planprogram i forbindelse med Kommunedelplan for E6 Åsen – Mære i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 og 12-9 samt forskrift for konsekvensutredninger § 6, med de endringer som er foreslått etter høringsperioden.
 
       
  

PS 055/16 Områderegulering Nestvoldjordet   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.09.2016

BEHANDLING:  
SV og MDG v/Anne Kolstad og Arvid Wold fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes til kommunedelplan Verdal by 2016-2030 er vedtatt.»

Ved votering falt utsettelsesforslag med 2 mot 7 stemmer

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme.
            
VEDTAK:  
Det legges til et nytt punkt 6 g) i reguleringsbestemmelsene:
Før ny bebyggelse tas i bruk, skal det være planfri kryssing av jernbanen på vegen nedover mot Kausmo.

Deretter vedtas at forslag til områderegulering for Nestvoldjordet, datert 14.07.2016, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
 
       
  

PS 056/16 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 13.09.2016

BEHANDLING:  

 • Skatepark og fasiliteter rundt. Hva er framdrift og status?
  Kommunalsjef samfunnsutvikling svarte: Dette ses sammen med utvikling av Moparken. Anbud Moparken regner vi med sendes ut i løpet av høsten. Mål om å være ferdig sommer 2017.
 • Sentrumsplan – når kommer denne til behandling?
  Kommunalsjef samfunnsutvikling svarte: Kommer til behandling i oktober.
 • Volhaugvegen – framdrift?
  Kommunalsjef samfunnsutvikling svarte: Blir lagt ut på anbud neste uke. Oppstart 2016/2017. Ferdig vår 2018.
 • Mobildekning – basestasjoner og nødnettbaser – muligheter for utnytting av det eksisterende nettet?.
  Kommunalsjef samfunnsutvikling svarte: Henviser til interpellasjon i kommunestyret sist møte – der saken ble oversendt til formannskapet. Spørsmålet vil bli vurdert i denne saken.
 • Gangveg og Lys Lein-Valum
  Kommunalsjef samfunnsutvikling svarte: veldig lite penger å hente – og Statens vegvesen har ikke hatt dette på prioriteringslisten sin så langt. Verdal kommune sendte inn søknad om å bli sykkelby og samtidig med det sendte fylkeskommunen inn søknad om tiltak for å øke sykkelbruk og sikkerhet. Får fylkeskommunen gjennomslag for denne søknaden får vi dekt halve av utgiften på gangveg/gatelys på denne strekningen. Når det gjelder forskuttering får vi ikke noe positiv tilbakemelding på dette - sier vi har fått vår del av forskutteringsmidlene og da vil dette være en vanskelig veg å gå.

   
    Til toppen av siden

Publisert: 02.02.2016 12:00 Sist endret: 12.08.2021 15:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS