Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 13.09.2016 - PS 52/16 Temaplan trafikksikkerhet - Verdal kommune

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2014/8430 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 13.09.2016 52/16
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Temaplan trafikksikkerhet 2016 – 2020 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet. 

Vedlegg: 

 1. Temaplan trafikksikkerhet - Verdal kommune
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Forslag til temaplan trafikksikkerhet fremmes av kommunens trafikksikkerhetsutvalg (KTU) i samsvar med mandat for utvalget vedtatt av plan- og utviklingskomiteen i sak 14/07 den 13.02.2007.

Temaplan for trafikksikkerhet ble sist behandlet i kommunestyret den 31.08.2015. I saksframlegget den gangen ble det varslet at kommunen hadde inngått intensjonsavtale med Trygg Trafikk om å bli godkjent som «trafikksikker kommune» og at planen derfor kunne bli revidert før fireårsperioden var gått ut. Temaplanen revideres nå blant annet for å sikre at kriteriene for trafikksikker kommune tilfredsstilles.

Samarbeidet med andre aktører, både interne og eksterne, har blitt gjennomført på annen måte enn tidligere. Arbeidet med trafikksikker kommune og utarbeidelse av trafikksikkerhetsplanen har gått «hånd i hånd». Det vil si at i stedet for høring til andre instanser har vi samlet en stor ressursgruppe for både å få innspill, men også for å få flere aktive med når det gjelder gjennomføring av tiltak. Til ressursgruppen for trafikksikker kommune har disse blitt invitert:
Idrettsrådet, ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for likestilling av funksjonshemmede, kommunalt foreldreutvalg, innvandringsrådet, politiet, buss-selskaper, trafikkskoler, frivilligsentralen, personskadeforbundet, Verdal næringsforum, Verdal vg. skole, hovedverneombudet, barn og unges representant i plansaker, kommuneoverlegen, folkehelsekoordinator, SLT-koordinator, personal- og org enheten ISK, økonomienheten ISK og enhet for samfunnsutvikling ISK.

I planen er det satt slike samfunnsmål:

 • I Verdal i 2030 forekommer det ikke trafikkulykker som fører til drepte eller hardt skadde.
 • I 2018 er antall drepte og hardt skadde i trafikken redusert med minst 20 %, og i 2024 er det en halvering i forhold til nivået i 2015.
 • Voksne og ungdom er like flinke som barn til å bruke refleks og er gode forbilder i trafikken, både som gående, syklende og kjørende.
   

Som strategier for å nå målene viser planen til:

 • Være trafikksikker kommune i henhold til kriteriene fra Trygg Trafikk.
 • Sikre samhandling og koordinerte innsatser fra kommunale instanser, lag og foreninger, frivillighet, næringsliv, og andre offentlige aktører.
 • Drive holdningsskapende arbeid og opplæring knyttet til adferd i trafikken.
 • Gjennomføre fysiske sikkerhetstiltak.
   

Vurdering:
Temaplan trafikksikkerhet inngår i kommunens plan- og styringssystem og omfatter samfunnsmål, strategier og tiltak knyttet til trafikksikkerhet. Den følger opp strategiske føringer i planstrategien, kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner for oppvekst, helse, omsorg og kultur. Handlingsdelen inngår i kunnskapsgrunnlaget for økonomiplanens handlingsdel. Det betyr at endelige beslutninger om gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak som forutsetter kommunal finansiering, tas i økonomiplanprosessen.

Planen tilrås vedtatt som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 06.09.2016 11:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS