Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.10.2016

Møtested  : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 18.10.2016
Tid            : 09:00 - 11:45
Til stede   : 9 representanter

 

  
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 57/16 Godkjenning av møteprotokoll 13.09.2016 Protokoll
PS 58/16 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 59/16 Temaplan - Gatebruksplan Verdal by Saksframlegg Protokoll
PS 60/16 Kommunedelplan Verdal by - 2016 - 2030 Saksframlegg Protokoll
PS 61/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 18.10.2016

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja   

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

  

PS 057/16 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 18.10.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 13. september 2016 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
                 
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 13. september 2016 godkjennes.
   

   

PS 058/16 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 18.10.2016

BEHANDLING:  
Det ble stilt spørsmål omkring ref. nr. 31.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
   

 

PS 059/16 Temaplan - Gatebruksplan Verdal by   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 18.10.2016

BEHANDLING:  
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 2:
Det vises til kommunens innspill i forbindelse med utbygging av Jernbaneparken/tidligere planrevisjon.

 • Det er av vital betydning for Verdal kommune at jernbaneovergangen holdes åpen, se for øvrig gatebruksplan s. 22 og 24 (konklusjoner).
 • Nordgata holdes åpen til fremtidig løsning er avklart, dette som en rekkefølgebestemmelse.
 • Administrasjonen bes innlede forhandlinger med Jernbaneverket med sikte på snarlig avklaring og legge dette frem for politisk behandling.
   

Votering:
Det ble først votert over tilleggsforslaget fra AP. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatte tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.
          
INNSTILLING:   

 1. Temaplan Gatebruksplan Verdal by tas til orientering.
 2. Det vises til kommunens innspill i forbindelse med utbygging av Jernbaneparken/tidligere planrevisjon.
  - Det er av vital betydning for Verdal kommune at jernbaneovergangen holdes åpen, se for øvrig gatebruksplan s. 22 og 24 (konklusjoner).
  - Nordgata holdes åpen til fremtidig løsning er avklart, dette som en rekkefølgebestemmelse.
  - Administrasjonen bes innlede forhandlinger med Jernbaneverket med sikte på snarlig avklaring og legge dette frem for politisk behandling.
   

       
  

PS 060/16 Kommunedelplan Verdal by - 2016 - 2030   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 18.10.2016

BEHANDLING:  
Enhetsleder Petter Voll redegjorde for saken.

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende utsettelsesforslag:
Det vises til kommunens innspill i forbindelse med utbygging av Jernbaneparken/tidligere planrevisjon.

 • Det er av vital betydning for Verdal kommune at jernbaneovergangen holdes åpen, se for øvrig gatebruksplan s. 22 og 24 (konklusjoner).
 • Nordgata holdes åpen til fremtidig løsning er avklart, dette som en rekkefølgebestemmelse.
 • Administrasjonen bes innlede forhandlinger med Jernbaneverket med sikte på snarlig avklaring og legge dette frem for politisk behandling.
   

H v/Oddleiv Aksnes fremmet følgende forslag som pkt. 2 til utsettelsesforslaget:
Område mellom kornsiloene og jernbaneområdet reguleres til en kombinasjon av grøntområde og grønn parkering, med muligheter til parkering under bakken.
Foreslåtte aktiviteter på området utvikles i andre grønne områder i sentrum, som for eksempel Moparken.
Planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og retningslinjer tilpasses disse forhold.

SP v/Anne Segtnan fremmet følgende forslag som pkt. 3 til utsettelsesforslaget:
I det videre arbeidet med planen utredes langsiktig grønn strek for Ørin sør som tursti i grønt belte.

Votering:

 1. Det ble først votert over utsettelsesforslaget fra AP. Enstemmig vedtatt.
 2. Det ble så votert over forslaget fra H til pkt. 2. Vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
 3. Til slutt ble det votert over forslaget fra SP til pkt. 3. Forslaget falt med 5 mot 4 stemmer.
   

INNSTILLING: 

 1. Det vises til kommunens innspill i forbindelse med utbygging av Jernbaneparken/tidligere planrevisjon.
  - Det er av vital betydning for Verdal kommune at jernbaneovergangen holdes åpen, se for øvrig gatebruksplan s. 22 og 24 (konklusjoner).
  - Nordgata holdes åpen til fremtidig løsning er avklart, dette som en rekkefølgebestemmelse.
  - Administrasjonen bes innlede forhandlinger med Jernbaneverket med sikte på snarlig avklaring og legge dette frem for politisk behandling. 
   
 2. Område mellom kornsiloene og jernbaneområdet reguleres til en kombinasjon av grøntområde og grønn parkering, med muligheter til parkering under bakken.
  Foreslåtte aktiviteter på området utvikles i andre grønne områder i sentrum, som for eksempel Moparken.
  Planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og retningslinjer tilpasses disse forhold.
   

      
  

PS 061/16 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn - 18.10.2016

BEHANDLING:  
Ingen saker.
 
    
    Til toppen av siden

Publisert: 02.02.2016 12:00 Sist endret: 18.10.2016 14:41
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS