Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 18.10.2016 - PS 59/16 Temaplan - Gatebruksplan Verdal by

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2012/3843 - /Q10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.10.2016 59/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Temaplan Gatebruksplan Verdal by tas til orientering.
 
Vedlegg: 
Temaplan - Gatebruksplan Verdal by 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Referat fra planmøter, trafikktellinger, trafikkanalyse, Jernbaneverkets oppsummering av prosess for hovedplan for Verdal stasjon, innspill fra Oddfrid Kvernmo.

Saksopplysninger:
Gatebruksplanen er en temaplan som ikke er juridisk bindende. Planen er ment å danne grunnlag for juridiske dokumenter som kommunedelplan, reguleringsplaner og mer detaljerte prosjektplaner.

Planen inneholder en vurdering av dagens situasjon, en beskrivelse av planer og premisser som forventer å påvirke trafikkbildet og forslag til endringer.

Vurdering:
Vurderingen av dagens situasjon er slik:

 • Vegnettet har god kapasitet
 • Kollektivtilbudet fungerer tilfredsstillende
 • Det er rikelig med parkeringsplasser
 • Forholdene for myke trafikanter er stort sett gode
   

Trafikale utfordringer av betydning er ansett for å være:

 • Trafikksikkerheten ved Jernbaneovergangen i Nordgata
 • Kødannelser i Havnevegen i rushtiden
   

I arbeidet med gatebruksplanen har det vært særlig fokus på konsekvenser av følgende tre endringer:

 • Planovergangen i Nordgata stenges for gående og kjørende
 • Leilighetsbygging gir flere fotgjengere i sentrum
 • Kommunen vil satse på sykkel, sykkelbystatus
   

De viktigste innsatsområdene som foreslås i planen er:

 • Lede bil- og busstrafikk som ikke skal til sentrum utenom via Fv 757 og Fløytarvegen.
 • Styrke aksene Suljordet – Tindved (nord-sør) og Amfi – Moeparken (øst-vest) som framtidige hovedårer for byutvikling og fotgjenger trafikk i sentrum.
 • Etablere en attraktiv hovedsykkelveg for jobbsyklister mellom sentrum og Ørin.
   


     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 11.10.2016 12:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS