Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.01.2016

Møtested  : Møterommet, 3. etasje, Herredshuset - Merk møtested!
Dato         : 12.01.2016
Tid            : 09:00 - 13:30 
Til stede   : 9 representanter 

Møtet begynte med folkevalgtopplæring i plan- og bygningsloven, del II Byggesak v/Torbjørn Sirum. Hefte med samme tittel ble utdelt.

Folkehelsekoordinator Dina Von Heimburg og landskapsarkitekt Ingrid Stavset, begge fra Utviklingsstaben, orienterte om Temaplan for økt sykkelbruk 2015-2018 (2019-2022) Levanger kommune og Verdal kommune.

Arealplanlegger Håvard Kvernmo, PBOM, orienterte om status/framdriften for arbeidet med snøscooterløyper i Verdal kommune.

   
  
Sakliste som PDF                - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/16 Godkjenning av møteprotokoll 10.12.2015 Protokoll
PS 2/16 Referatsak Saksframlegg Protokoll
PS 3/16 Detaljregulering planovergang Nestvold og Ydsedalen Saksframlegg Protokoll
PS 4/16 Behandling av klage fra Naturvernforbundet i Verdal på detaljregulering FV 757 Hamnekrysset øst - Holbergkrysset Saksframlegg Protokoll
PS 5/16 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte komite plan og samfunn 12.01.2016

NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Ove Morten Haugan DNA Leder Ja  
Oddleiv Aksnes H Nestleder Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Torbjørn Sellæg H Medlem Ja  
Fatima Almanea DNA Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Jorunn Dahling DNA Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter
NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunn  
Petter Voll Enhetsleder samfunnsutvikling  
Inger Storstad Utvalgssekretær  

 

PS 001/16 Godkjenning av møteprotokoll   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.01.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 10. desember 2015 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité plan og samfunn 10. desember 2015 godkjennes.    

 

PS 002/16 Referatsak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.01.2016

BEHANDLING:  
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.

 

PS 003/16 Detaljregulering planovergang Nestvold og Ydsedalen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.01.2016

BEHANDLING:  
Det ble foretatt befaring i området.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for planoverganger Ydse og Nestvold framlagt for høring og offentlig ettersyn.
  
   
  

PS 004/16 Behandling av klage fra Naturvernforbundet i Verdal på detaljregulering FV 757 Hamnekrysset øst - Holbergkrysset
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.01.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Klage fra Naturvernforbundet i Verdal, datert 08.12.2015, på kommunestyrets vedtak av detaljregulering for FV 757 Hamnekrysset øst – Holbergkrysset i møte den 30.11.2015, sak 106/15, imøtekommes ikke. Klagen oversendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig behandling.

 
PS 005/16 Andre saker   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite plan og samfunn- 12.01.2016

BEHANDLING:  
Repr. Ove Morten Haugan:

 • Områderegulering Leklemsåsen. Status?
  Virksomhetsleder Bård Kotheim redegjorde.
  Er i gang med arbeidet. Satser på å kunne legge frem mulighetsstudie i april-møtet.

Repr. Oddleiv Aksnes:

 • Kommunedelplan Verdal by (sentrumsplanen). Status?
  Sak kommer i februar-møtet.
 • Plan omkring Moeparken. Status?
  Landskapsarkitekt Ingrid Stavset redegjorde.

Repr. Anne Segtnan:

 • Oversikt over kommunale boliger.
  Kommunalsjef samfunn skal prøve å oppdatere tidligere sak og evt. legge den fram i februar-/, evt. marsmøtet.

Kommunalsjef samfunn:

 • Hytteveg i Vera. Orientering.
  Enhetsleder Petter Voll orienterte om at det er kommet søknad fra grunneier (Verdalsbruket) om å få bygge skogsbilveg i området. Søknaden er ennå ikke behandlet.
 • Framdrift og arbeid med teaterhuset.
  Kommunalsjef samfunn opplyste at det er dialog med nabo. Er ennå ikke i mål.
  Kommer innspill fra vedkommende i løpet av dagen i dag.
 • Rutiner i forbindelse med anleggsarbeid i boligfelt. (Spørsmål stilt i forrige komitémøte.)
  Virksomhetsleder Bård Kotheim svarte.
  Farten på anleggsmaskiner/lastebiler ved opparbeidelse av feltet er tatt opp bl.a. med entreprenøren i møter.
  Når det gjelder byggherrene (de 11 som bygger hus) er det ikke noe kommunen rår over.

Repr. Anne Segtnan.
Ønsker/innspill til befaringer:

 • Innherred Renovasjon.
 • Vassverket.
 • Ecopro.
 • Kvernmo Motorsportsenter.
 • Tromsdalen.
 • Div. bedrifter på Industriområdet (f.eks Tine og Norfrakalk).


    Til toppen av siden

Publisert: 05.01.2016 13:57 Sist endret: 18.02.2021 14:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS