Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan og samfunn 12.01.2016 - PS 3/16 Detaljregulering planoverganger Ydse og Nestvold

Saksbehandler : Per Anders Røstad

Arkivref : 2012/8126 - /L12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.01.2016 3/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas detaljregulering for planoverganger Ydse og Nestvold framlagt for høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

 1. Planbeskrivelse, datert 23.11.2015
 2. Plankart, datert 26.11.2015
 3. Planbestemmelser, datert 23.11.2015
 4. ROS-analyse, datert 23.11.2015

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Stabilitetsvurdering - Multiconsult, datert 17.06.2014
 2. Geoteknisk rapport - Multiconsult dat. 02.12.2013
 3. Støyrapport - Multiconsult, dat. 24.10.2013
 4. Kopi av innspill

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Multiconsult AS fremmer på vegne av jernbaneverket et forslag til detaljregulering for planoverganger Ydse og Nestvold. Hensikten med planen er å stenge 2 planoverganger, Ydse og Nestvold, på Nordlandsbanen nord for Verdal sentrum. Det har vært høy risiko for farlige hendelser, mellom tog og annen trafikk, på disse planovergangene. Planen legger til rette for at kryssing kan foregå planfritt. Dette forutsetter at det blir etablert nye adkomstveger til boliger og gårdsbruk som i dag bruker planovergangene som forutsettes fjernet.

Komite plan og samfunn har tidligere behandlet et forslag om stenging av disse 2 planovergangene. Dette forslaget ble imidlertid avvist ved 1. gangs behandling den 18/3 2014. Dette var begrunnet med at komiteen ikke godkjente adkomst via Gamle Kongeveg til bebyggelsen på vestsiden av jernbanen. Dette er i det nye forslaget endret slik at alle boligene i dette området får adkomst via den planlagte planfrie kryssingen i Ydsedalen.

Planområdet
Planområdet ligger øst og vest for Nordlandsbanen ca.2,5km nordvest for Verdal sentrum.

Skisser / bilder

Nordlandsbanen, Tord Folesons gate og Moåkeren krysser gjennom planområdet. Vest for planområdet ligger E6, Verdalselva i sør, Mela boligfelt i sørøst og Ydsedalen boligfelt i nordøst. Nord i planområdet, sør for Moåkeren, renner Ysseelva som har sitt utløp i Verdalselva.

Området preges av jordbruksvirksomhet, med tilhørende gårdsbruk, i tillegg til elvedalen med Grønnstruktur langs Ysseelva. Omkransende boligfelt er fra henholdsvis1960 og1970 tallet.

Planstatus
Planforslaget berører områder som på oversiktsnivå er regulert gjennom kommunedelplan for Verdal byområde. Planområdet er i kommunedelplanen vist som boligområder, trafikkformål, friområde og LNFR område (landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift).

Skisse

I tillegg berøres mindre deler av reguleringsplan for Ydsedalen og reguleringsplan Næstvold, stiforbindelse Gml. Kongev. - TordFolesons gt.

I og med at detaljreguleringen innebærer en endringer av kommunedelplanen, er planforslaget vurdert i forhold til Plan- og bygningslovens krav om konsekvensutredning. Det er konkludert med at forslaget ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn, i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg 3.

Planforslaget

Generelt
Planforslaget tilrettelegger for at planovergangene Nestvold og Ydse kan stenges. Det etableres nye atkomstveger til boliger/gårdsbruk og andre rettighetshavere som i dag bruker de overnevnte planovergangene.

Gjennomføringen av tiltaket er tenkt gjennomført i 2 byggetrinn.

I byggetrinn 1 stenges overgangen ved Nestvold. Det bygges ny atkomstveg som kobler sammen Tord Folesonsgate og Moåkeren, for å opprettholde atkomsten til eiendommene. Tord Folesons gate fjernes mellom jernbanelinjen og gnr/bnr. 16/2, og redyrkes. Planovergang Nestvold stenges med låst grind for allmenn trafikk, men tillattes brukt av landbruksmaskiner i sesong fordi jordbrukseiendommen gnr/bnr. 16/1 ligger på begge sider av jernbanelinjen. Det gjøres sikringstiltak på planovergang Nestvold for å hindre villkryssing.

Byggetrinn 2 stenger planovergangen Ydse. Det bygges ny atkomstveg fra Kløvervegen i kulvert under jernbanen til Moåkeren. Det bygges ny traktorveg langs nordøstsiden av jernbanelinja fra den nye kulverten til Tord Folessons gate for landbrukstrafikk. Traktorvegen stenges med låsbar bom for å sikre at kun landbrukstrafikkbenytter seg av vegen. Når ny traktorveg er ferdigstilt, vil planovergang Nestvold saneres. Det vil bli gjennomført ulike sikringstiltak for å hindre villkryssing ved de sanerte planovergangene.

Biladkomst og gang-/sykkelveg
Planovergangene Nestvold og Ydse brukes som atkomst til jordbruksområder, 6 gårdsbruk og 6 boliger vest for jernbanen. I tillegg brukes planovergangene av gående og syklende for å komme seg til friluftsområder langs Verdalselva. Det har vært en viktig forutsetning at adkomstene opprettholdes når planovergangene skal stenges. I Planforslaget gjøres dette ved at det bygges ny veg på ca. 250 meter mellom Tord Folesonsgate og Moåkeren som erstatning for planovergangen Nestvold. Den nye kulverten under jernbanen ved Ydse, vil på sikt være det nye krysningspunktet for kryssing av jernbanen både for biltrafikk, landbrukstrafikk og gående og syklende. Kulvert bygges med innvendig dimensjon 4x4 meter. På grunn dårlige grunnforhold, er kulverten plassert der hvor jernbanefyllingen er på sitt høyeste for å grave minst mulig i grunnen. Veg 63000 er trukket lengst mulig bort fra elveskråningen på grunn av dårlige grunnforhold, men også for å unngå inngrep i bekkedraget.

Landbruk
Planforslaget er utformet slik at det legger beslag på minst mulig dyrket mark. Det er i bestemmelsene sikret at eventuell overskuddsmatjord skal gjenbrukes på andre landbruksarealer i nærheten av tiltaket. Fyllingsskråning med helning 1:8 gjør det stedvis mulig å dyrke opp til vegkanten. Del av Tord Folesonsgate kan fjernes og redyrkes. Tiltaket medfører at ca. 1,7 daa landbruksjordomdisponerespermanent.

Støy
Det er gjort støyberegninger for tiltaket. Disse viser at ingen boliger har for høyt støynivå (Lden 55dB) fra de nye atkomstvegene alene. Ingen boliger har for høyt beregnet støynivå med bidrag fra E6 og fv. 173. Støynivået fra nye atkomstveger vil ikke medføre en merkbar økning for boliger som eventuelt ligger i gul/rød sone for støy fra jernbanen, da nedre grenseverdi til gul sone for jernbanestøy (Lden 58 dB) ligger vesentlig høyere enn beregnede støynivå fra atkomstvegene. Det vil derfor ikke være behov for støyreduserendetiltak som følge av omleggingen av planovergangene.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er laget en egen ROS analysefor tiltaket som er vedlegg til dette saksframlegget. Konklusjonen fra rapporten er følgende:

 • Masseras/skred/områdestabilitet:
   
  Beregninger viser at det er dårlig stabilitet for veg 63000 på deler av strekningen, og at det må gjøres stabiliserende tiltak før bygging kan starte. Nærmere grunnundersøkelser i området gjøres i forbindelse med byggeplan, dette er sikret i reguleringsbestemmelsene. Videre detaljprosjektering og planlegging av gjennomføringsfasen av tiltaket utføres i henhold til føringer gitt i geotekniskrapport. På grunn av stabiliserende tiltak i forbindelse med bygging av veg og kulvert, kan det antas at stabiliteten i området vil bli bedret etter at prosjektet er gjennomført.
 • Kraftforsyning:
   
  Anleggsarbeid innen faresone høyspenningsanlegg skal utføres med sikkerhetsvakt. Videre planlegging og prosjektering vil sikre at eksisterende høyspent ikke skades i anleggsperioden.
 • Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring:
   
  Detaljprosjektering skal utføres etter føringer gitt i geotekniskrapport for at områdestabiliteten ikke skal forverres.

Kulturminner
Tiltaket vil ikke være i konflikt med eller berøre kjente automatisk fredete kulturminner.

Biologisk mangfold
Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking(§§8-12).

I § 8, kunnskapsgrunnlaget og § 9 føre var prinsippet, heter det at beslutninger som berører Naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap. Kunnskap om det biologiske mangfoldet og vurderinger av konsekvenser av tiltaket er med andre ord vesentlig. I planbeskrivelsen dokumenteres både dagens situasjon og forventete konsekvenser av planforslaget.

§ 10 sier at en påvirkning på et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Det viktigste økosystemet her er Ysseelva. Det er forventet at Ysseelva ikke vil bli påvirket i særlig grad. Der bekken legges i rør skal ny kulvert/stikkrenne utformes for å sikre at fisk og småvilt klarer å gå oppstrøms.

§ 11 sier at det er tiltakshaver som skal dekke kostnadene ved å hindre/begrense skade på naturmiljøet og § 12 sier at det skal benyttes miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode. Vegframføring er gjort med tanke på naturmangfoldet ved at veg 63000 er trukket bort fra bekkedalen, og at kulvert/stikkrenne som Ysseelva legges i skal utformes etter «Slippfiske fram». Eventuelle kostnader knyttet til §§11, 12 vil bli dekket av tiltakshaver.

Vegbyggingen kan medføre fare for spredning av fremmede arter. Det er i planbestemmelsene satt krav til at det før byggestart skal undersøkes om det finnes viltvoksende svartlistede/fremmede arter, og at det skal lages en tiltaksplan for å hindre spredning dersom det gjøres funn.

Planprosess

Medvirkning
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngjort i avisa Innherred 05.09.2015. Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter er varslet per brev datert 04.09.2015. Ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid kom det inn 7 skriftlige innspill. Alle merknadene er oppsummert og kommentert i vedlagte planbeskrivelse. Det er i tillegg blitt avholdt informasjonsmøte med grunneiere og berørte parter 23.09.2015 på Verdal hotell.

Vurdering:
Fjerning av planoverganger er et prioritert satsningsområde for Jernbaneverket i arbeidet med å forebygge ulykker mellom tog og annen trafikk. Planoverganger representerer omtrent 1/3 av dødsrisikoen knyttet til jernbanetrafikk. Målene til Jernbaneverket er at det ikke skal være ulykker med drepte eller alvorlig skadde på planoverganger, at dagens risikonivå ikke skal økes selv om både togtrafikk og biltrafikken øker, samt at det skal unngås katastrofer i forbindelse med plankryssinger veg/bane. Stengning av de to planovergangene med nye atkomstveger og ny kulvert under jernbanen, vil medføre mindre risiko for ulykker på Nordlandsbanen.

Stenging av planovergangene vil medføre et endret trafikkmønster både for biltrafikk, landbrukstrafikk og gående og syklende. Omleggingen av vegsystemet vil medføre lengre kjøreveg samt at for biltrafikken styres gjennom boligområdet i Ydsedalen. Økningen i trafikkmengde er imidlertid liten i forhold til dagens situasjon (4 eiendommer). Landbrukstrafikken styres nå til Tord Folesons gate via en ny landbruksveg. Denne vegen vil også kunne fungere som planfri gangforbindelse fra det nye boligområdet på Nestvold og vestover mot elvepromenaden og Trones.

Arbeidet med fjerning av planoverganger på jernbanen må være en riktig prioritering. Dette vil medføre betydelig økt sikkerhet for togtrafikk og kryssende vegtrafikk. I tillegg vil fjerning av planoverganger bety at togene kan kjøre med større hastighet, slik at reisetiden med tog reduseres og gjør tog mer attraktive som transportmiddel. Samlet sett synes de betydelige positive effektene med planforslaget å oppveie for noen negative konsekvenser i forhold til litt økt trafikk gjennom berørte boligområder og beslag av dyrkajord.

Planforslaget tilrås på dette grunnlag framlagt for høring og offentlig ettersyn.

     Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 05.02.2021 14:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS