Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 08.12.2009

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 08.12.2009 
Tid           : 09:00 - 12:10
Til stede  :  7 representanter.
                   Jon Olav Skrove møtte til behandlingen av sak 85/09.
                   Til stede 8 representanter.
  
Utdelt i møtet:
Mineralloven
  
 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 82/09 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 83/09 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 84/09 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg til vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9

Protokoll
PS 85/09 1721/140/30 - Vuku IL - Utvidelse av kiosk og møterom - Bredingsberg 11

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2

Protokoll
PS 86/09 1721/200/1 - Værdalsbruket AS - bygging av hengebru for ATV og snøscotter over Skjækra

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10

Protokoll
PS 87/09 1721/80/8 - Egil Aurstad - Deling av eiendommen Arnesborg - Boligtomt - Dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen

Saksframlegg

Protokoll
PS 88/09 Reguleringsplan for grusuttak Ravlo - 1721/269/1 Saksframlegg Protokoll
PS 89/09 Klargjøring av boligtomter i Dalhaug og Lysthaugen Saksframlegg Protokoll
PS 90/09 1721/18/32 - Reguleringsplan Brygga 15

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

Protokoll
PS 91/09 Kommuneplanens arealdel – orientering i møtet   Protokoll
PS 92/09 Andre saker   Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 08.12.2009
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Nei  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Anne-Eli Kjesbu DNA Varamedlem Ja Møtte for Knut Tveita 
Jon Olav Skrove SP Varamedlem Ja Møtte for Janne Stenbakk Grande
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Inger Marie Bakken Kommunalsjef  
Inger Storstad Møtesekretær  

 

 

PS 82/09 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra PUK sitt møte 17.11.09 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra PUK sitt møte 17.11.09 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 83/09 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering.
 
 
 
 
 
PS 84/09 Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Verdal kommune 2010-2013     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009  

BEHANDLING:
Virksomhetsleder for kulturtjenesten, Ingvild Aasen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013 vedtas 
 
 
 
 
 
PS 85/09 1721/140/30 - Vuku IL - Utvidelse av kiosk og møterom - Bredingsberg 11     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009

BEHANDLING:
AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Administrasjonen bes gå i dialog med tiltakshaver for å avklare ansvarsforholdet rundt flomfare. Administrasjonen bes også foreta en juridisk vurdering av konsekvensene av en eventuell dispensasjon og ansvarsfraskrivelse.

Ved votering ble utsettelsesforslaget vedtatt med 7 stemmer mot 1 stemme.
 
  
VEDTAK:
Saken utsettes. Administrasjonen bes gå i dialog med tiltakshaver for å avklare ansvarsforholdet rundt flomfare. Administrasjonen bes også foreta en juridisk vurdering av konsekvensene av en eventuell dispensasjon og ansvarsfraskrivelse.
 
 
 
 
 
PS 86/09 1721/200/1 - Værdalsbruket AS - bygging av hengebru for ATV og snøscooter over Skjækra     Til toppen av siden

 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt fra plan- og bygningslovens § 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) innvilges med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Dispensasjonen gjelder for oppføring av hengebru i samsvar med søknaden.  
 
 
 
 
 
PS 87/09 1721/80/8 - Egil Aurstad - Deling av eiendommen Arnesborg - Boligtomt -      Til toppen av siden 
Dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19 gis Egil Aurstad dispensasjon fra kommuneplanen for Verdal kommune til fradeling av boligtomt i LNF-sone 2. Bakgrunn for dispensasjon er gitt i dette saksfremlegg.

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 godkjennes søknad fra Egil Aurstad om deling av grunneiendommen Arnesborg med gnr/bnr 80/8 i Verdal kommune som omsøkt.

Det forutsettes at fradelte parsell sikres atkomst til offentlig veg, helst gjennom tinglyste vegrett. Det forutsettes også at planlagte vann- og avløpsløsning over annen eiendom også sikres.
 
 
 
 
 
PS 88/09 Reguleringsplan for grusuttak Ravlo - 1721/269/1     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:

  1. Kommunen ber om at det framlegges forslag til regulerings- og driftsplan for masseuttaket på Ravlo innen 1. mars 2010.
  2. Hvis tiltakshaver mener det ikke er grunnlag for å videreføre reguleringsplanen, må det innen 1. januar 2010 legges fram plan for hvordan uttaksområdet er tenkt tilbakeført til jordbruksområde.

 
 
 
 
PS 89/09 Klargjøring av boligtomter i Dalhaug og Lysthaugen     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag:
PUK ber administrasjonen starte gjennomgang og modernisering av gjeldende reguleringsplan for Dalhaug nord med tanke på å ha byggeklare tomter i 2011.

Det ble først votert over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SP v/Marit Voll Skrove som også ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
PUK ber administrasjonen starte gjennomgang og modernisering av gjeldende reguleringsplan for Dalhaug nord med tanke på å ha byggeklare tomter i 2011.
 
 
 
 
 
PS 90/09 1721/18/32 - Reguleringsplan Brygga 15     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:
Illustrasjon.
Planlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag:
I henhold til vedtatt klima- og energiplan for Verdal kommune forutsetter PUK at det legges opp til vannbåren varme.

H v/Anne Grete Valbekmo og AP v/ Ole Gunnar Hallager fremmet følgende felles tilleggsforslag: PUK viser til klima- og energiplan for Verdal kommune og oppfordrer på det sterkeste at det legges til rette for vannbåren varme for evt. senere bruk av fremtidsrettet fornybar energi til oppvarming.

Det ble først votert over rådmannens forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert alternativt mellom tilleggsforslaget fra SP og felles tilleggsforslaget fra H og AP. H/AP sitt forslag fikk 4 stemmer - 4 stemmer ble avgitt for SP sitt forslag. Senterpartiet sitt forslag ble dermed vedtatt med lederens dobbeltstemme. (Jfr. kommunelovens § 35.)
 
 
VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Brygga 15, datert 24.11.09, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens § 12-10.
I henhold til vedtatt klima- og energiplan for Verdal kommune forutsetter PUK at det legges opp til vannbåren varme.
 
 
 
 
 
PS 91/09 Kommuneplanens arealdel – orientering i møtet     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009

BEHANDLING:
Planlegger Åge Isaksen orienterte.
Se orienteringen som ble brukt her.
 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering.
 
 
 
 
PS 92/09 Andre saker     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 08.12.2009

BEHANDLING:
Ingen saker. 

Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 08.02.2021 07:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS