Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Plan- og utviklingskomiteen 09.02.2010

Møtested : Herredshuset, 3. etasje
Dato         : 09.02.2010
Tid           : 09:00 - 13:45 
Til stede  :  8 representanter.
                   Repr. Ole Gunnar Hallager og Knut Tveita fikk permisjon under
                   behandlinga av sak 14/10.
                   Til stede: 6 representanter.
                   Repr. Karl Bernhard Hoel fikk permisjon etter at første pkt.
                   under sak 16/10 var behandlet.
                   Til stede 5 representanter. 
   
Sak 15/10 ble behandlet etter sak 9/10. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.
(Første punkt under sak 16/10 ble behandlet ”midt under” behandlinga av sak 14/10.)

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 007/10 Godkjenning av møteprotokoll

 

Protokoll
PS 008/10 Referatsak

Saksframlegg

Protokoll
PS 009/10 Klima- og energiplan Verdal kommune - status
Det vil bli orientert om saken i møtet.

 

Protokoll
PS 010/10 Behovsstyrt kollektivtransport i Verdal - pilotprosjekt

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 011/10 1721/23/70 - Nordbohus Byggservice AS - Oppføring av 2 stk eneboliger i kjede - Reinsholm

Saksframlegg

Protokoll
PS 012/10 Reguleringsplan for Teltburgata 5 og 7

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Protokoll
PS 013/10 1721/19/205 - Reguleringsplan Treskosvingen 14

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Protokoll
PS 014/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - planbeskrivelse

Saksframlegg

Vedlegg 1

Protokoll
PS 015/10 Reguleringsplan kvartalet Minsaas plass/Sørgata. 2. gangs behandling

Saksframlegg

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6

Protokoll
PS 016/10 Andre saker

 

Protokoll

 

Oppmøte plan- og utviklingskomiteens møte 09.02.2010
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Marit Voll Skrove SP Leder Ja  
Ole Gunnar Hallager DNA Nestleder Ja  
Knut Tveita DNA Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei  
Janne Stenbakk Grande DNA Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Ja  
Anne Grete Valbekmo H Medlem Ja  
Modulf Slapgård SV Medlem Ja  
Kjetil Aarstad DNA Varamedlem Ja Møtte for Ove Morten Haugan
         
         

 

Fra administrasjonen møtte

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Inger Marie Bakken Kommunalsjef  
Inger Storstad Møtesekretær  

 

 

PS 007/10 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 09.02.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 19.01.10 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Plan- og utviklingskomiteens møte 19.01.10 godkjennes.
 
 
 
 
 
PS 008/10 Referatsak     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 09.02.2010

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt
 
 
VEDTAK: 
Referatene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 009/10 Klima- og energiplan Verdal kommune - status     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 09.02.2010

BEHANDLING:
Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde.
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 010/10 Behovsstyrt kollektivtransport i Verdal - pilotprosjekt     Til toppen av siden

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 09.02.2010

BEHANDLING:
Kommunalsjef Inger Marie Bakken redegjorde for saken.
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
 
  
INNSTILLING:

 1. Verdal kommune ser det som viktig at kollektivtilbudet i kommunen videreutvikles på en slik måte at det sikrer kollektivtilbud for innbyggerne i de ulike deler av kommunen. Dette gjelder for alle grupper reisende.
 2. Det forutsettes nært samarbeid mellom fylkeskommunen og ulike brukergrupper i kommunen i forsøksperioden slik at det er mulig å gi innspill undervegs på eventuelle forbedringer.
 3. Det forutsettes at ordningen evalueres ved utgangen av en nærmere definert pilotperiode.

  
  
  
  
 PS 011/10 1721/23/70 - Nordbohus Byggservice AS - Oppføring av 2 stk eneboliger i kjede - Reinsholm     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 09.02.2010 
 
BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK:
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Reinsholm med tilhørende bestemmelser i bebyggelsesplan for Sentrumstunet, vedrørende oppføring av pulttak med takvinkel lik 10 grader innvilges; jfr. plan- og bygningslovens § 19-1.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.
 
 
 
 
 
PS 012/10 Reguleringsplan for Teltburgata 5 og 7     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 09.02.2010 
 
BEHANDLING:
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag:
I henhold til Klima- og energiplan skal det tilrettelegges for vannbåren varme.

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra SP v/Marit Voll Skrove som også ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Teltburgata 5-7, datert 16.12.09, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningsloven § 12-10.

I henhold til Klima- og energiplan skal det tilrettelegges for vannbåren varme.
 
 
 
 
 
PS 013/10 1721/19/205 - Reguleringsplan Treskosvingen 14     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 09.02.2010 
 
BEHANDLING:
PUK fremmet følgende tilleggsforslag:
PUK mener det bør arbeides videre med løsningen for avfallshåndtering og parkering.

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforslaget fra PUK som også ble enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Forslag til reguleringsplan for Treskosvingen 14, datert 12.01.2010, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i hht. plan- og bygningsloven § 12-10.

Ved søknad om bygging/bruksendring vedlegges avtale om adkomst/parkering på naboeiendom.

PUK mener det bør arbeides videre med løsningen for avfallshåndtering og parkering.
 
 
 
 
 
PS 014/10 Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune - planbeskrivelse     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 09.02.2010 
 
BEHANDLING:
SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag:
Tiltak 1721/197/2, Sessilvoldskogen, Vera – hytter (Værdalsbruket) omdefineres til KU Ja.
Ved votering ble forslaget fra SP v/Marit Voll Skrove enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Tiltak 1721/197/2, Sessilvoldskogen, Vera – hytter (Værdalsbruket) omdefineres til KU Ja.
 
 
 
 
 
PS 015/10 Reguleringsplan kvartalet Minsaas plass/Sørgata. 2. gangs behandling     Til toppen av siden
 
Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 09.02.2010 
 
BEHANDLING:
Fagleder PBOM, Øivind Holand, redegjorde for saken.

Rådmannen la fram følgende endring i 1. avsnitt i innstillingen :
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 (PBL 1985) innstiller ….. osv.

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag:
I henhold til vedtatt Klima- og energiplan skal det tilrettelegges for vannbåren varme.

Plan- og utviklingskomiteen fremmet følgende tilleggsforslag:
PUK ber om at de får forelagt byggesaken til behandling.

Det ble først votert over rådmannens innstilling med endring framlagt i møtet. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over tilleggsforsalget fra SP v/Marit Voll Skrove. Enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over tilleggsforslaget fra PUK. Enstemmig vedtatt. 
 
 
INNSTILLING
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 27-2 (PBL 1985) innstiller Plan- og utviklingskomiteen ovenfor kommunestyret at ”Reguleringsplan kvartalet Minsaas plass/Sørgata” vedtas med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

 • § 3.4.4, siste setning: ” Det kan ikke settes vinduer i fasade mot bakgårder fra forretninger hvor yttervegg er nærmere nabogrense enn 4 meter”.
 • § 3.4.7, siste setning: ” På takterrasse skal det gjøres tiltak for å hindre at det kan bli kastet objekter fra terrasse ned på naboeiendommer og torg. Det skal også skjermes for innsyn til naboeiendom”.
 • § 3.4.8, første setning: ”Boliger skal ha biloppstillingsplass for 1,2 biler pr. boenhet”.
 • § 3.4.9: ” Det skal avsettes plass til trafo og nettstasjon i kjeller med biladkomst”.
 • § 3.4.10: ” Det skal avsettes plass til avfalshåndtering i ht behov i det enkelte bygg”.
 • Det må fremmes skiltvedtak for å sikre atkomst til eiendommer som tidligere har hatt atkomst etter Konsul Moes gt.
 • Arbeidet med utbyggingsavtale oppstartes.
 • Bestemmelsene er sist revidert 1.2.10 og foreslåtte endringer er innarbeid i vedlagte bestemmelser.
 • I henhold til vedtatt Klima- og energiplan skal det tilrettelegges for vannbåren varme.
 • PUK ber om at de får forelagt byggesaken til behandling.

 
 
 
 
PS 016/10 Andre saker      Til toppen av siden 

Saksprotokoll i plan- og utviklingskomiteen- 09.02.2010

BEHANDLING:

 • 1721/140/30 Vuku i.l. – Utvidelse av kiosk og møterom ved idrettsplassen.
  Utdelt i møtet: Notat fra kommuneadvokat Bjørn Petter Salberg: Fraskrivelse av ansvar Plbl § 68 - Juridisk betenkning.
  Jon A. Kristiansen orienterte.
  Det ble vedtatt – med 5 mot 1 stemme – at det legges fram sak i PUK sitt mars-møte.

Repr. Karl Bernhard Hoel fikk permisjon etter at dette pkt. var behandlet. Til stede 5 representanter.

 • Asylmottaket i Vaterholmen. Evt. flytting til sentrum.
  Kommunalsjef Inger Marie Bakken orienterte.
 • Samarbeid med Levanger kommune, NTNU og Sintef om EU-prosjektet Bygging av kunnskapsregioner (helseteknologi). Søknad sendt.
  Orientering av kommunalsjef Inger Marie Bakken.
Publisert: 26.03.2009 08:29 Sist endret: 08.02.2021 07:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS